Teksti suurus:

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2011, 9

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord

Vastu võetud 28.12.2010 nr 26

Määrus kehtestatakse „Relvaseaduse” § 85 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded:
  1) Kaitseväe või Kaitseliidu harjutusväljale (edaspidi harjutusväli);
  2) Kaitseväe või Kaitseliidu lasketiirule (edaspidi lasketiir);
  3) harjutusvälja, lasketiiru ja ohuala tähistamisele;
  4) harjutusvälja ja lasketiiru kasutamisele.

§ 2.  Kasutatavad mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnine lasketiir – väliskeskkonnast katuse ja kõigist külgedest püsivate välispiiretega eraldatud lasketiir;
  2) poolkinnine lasketiir – väliskeskkonnast vähemalt kolmest küljest, sealhulgas laskesuund, püsivate välispiiretega eraldatud ning laskeala kohal olevate kuulisuunajatega lasketiir;
  3) lahtine lasketiir – lasketiir, mille kaks või enam külge on välispiirdeta või millel puuduvad kuulisuunajad;
  4) laskeala – lasketiirus laskejoone ja märkidejoone vahele jääv ala;
  5) harjutusvälja ja lasketiiru ohuala (edaspidi ohuala) – ala, kuhu laskmiste, lõhkamistööde, käsigranaadi viskeharjutuste ja muu ohtliku tegevuse ajal on kõrvalistele isikutele juurdepääs tõkestatud või keelatud;
  6) harjutusvälja või lasketiiru valdaja (edaspidi valdaja) – ametiasutus või organisatsioon, mis vastutab harjusvälja või lasketiiru nõuetele vastavuse, kasutamise ja korrashoiu eest;
  7) ohutusvall – lasketiiru looduslik või tehislik välispiire, mille eesmärgiks on takistada kuuli või haavlite väljumist lasketiiru territooriumilt ja mis koosneb suuremas osas mullast, liivast või muust puistmaterjalist;
  8) tagavall – märkidejoone taga asuv ohutusvall;
  9) külgvall – laskealaga paralleelselt asuv ohutusvall.

2. peatükk Nõuded harjutusväljale ja lasketiirule 

§ 3.  Harjutusvälja ja lasketiiru üldnõuded

  (1) Harjutusvälja, lasketiiru ja ohuala asetus, nende rajatised ja tähistused peavad tagama harjutusvälja või lasketiiru kasutamisel seal viibivate ja läheduses olevate isikute ohutuse.

  (2) Harjutusvälja ja lasketiiru ehitis peavad vastama ehitisele esitatavatele ja valdaja kehtestatud nõuetele.

  (3) Kinnise lasketiiru seinad, lagi ja põrand, peavad olema kuulikindlad, täites ühtlasi kuulipüüdja ja müra takistaja ülesannet.

  (4) Poolkinnise lasketiiru laskeala lõppu tuleb rajada tagavall või kuulikindel sein, külgedele külgvall või kuulikindel sein kuuli või haavlite püüdmiseks ning laskeala kohale kuulisuunajad juhusliku või rikošettiva kuuli lasetiirust väljumise takistamiseks.

  (5) Poolkinnise lasketiiru välispiirded peavad takistama lasketiiru kasutamisel kõrvaliste isikute ja loomade juhusliku pääsu laskealale.

  (6) Poolkinnise lasketiiru laskeala kohal olevad kuulisuunajad paigaldatakse arvestades laskeala suurust. Kuulisuunajate paigutus ja arv peab takistama kuuli lendu üle ohutusvalli või kuulikindla seina.

§ 4.  Harjutusvälja ja lasketiiru tähistamine

  (1) Harjutusväli ja lasketiir tähistatakse viisil, mis tagab selle eristamise ümbritsevast.

  (2) Harjutusväli ja lasketiir tähistatakse:
  1) piirimärgiga;
  2) piiritähisega või
  3) ohutuslindiga.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähistus tuleb paigaldada viisil, mis tagab tähistuse püsimise kasutusaja kestel.

  (4) Enne kasutusaja möödumist kaotsiläinud või eemaldatud tähistus tuleb asendada esimesel võimalusel tähistuse puudumisest teadasaamisest arvates.

  (5) Harjutusvälja ja lasketiiru tähistab valdaja.

§ 5.  Harjutusvälja ja lasketiiru piirimärk

  (1) Harjutusvälja ja lasketiiru piirimärgilt peab nähtuma teave harjutusvälja või lasketiiru olemasolust, teave alal viibimise ohtlikkusest, valdaja nimetus ja kontaktandmed.

  (2) Harjutusvälja ja lasketiiru piirimärgi:
  1) vähimad mõõtmed on 20×17 sentimeetrit;
  2) geomeetrilise keelumärgi kujundi vähim läbimõõt on 12 sentimeetrit;
  3) valget värvi kirje punasel taustal oleva tähe vähim kõrgus on 0,8 sentimeetrit;
  4) valget värvi kirje „ELUOHTLIK!” ühe tähe vähim kõrgus on 1 sentimeeter;
  5) kirjete kirjastiiliks on „Arial”;
  6) mõõtmete suurendamisel suurendatakse kõiki mõõtmeid proportsionaalselt.

  (3) Harjutusvälja piirimärk on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (4) Lasketiiru piirimärk on toodud käesoleva määruse lisas 2.

§ 6.  Harjutusvälja ja lasketiiru piirimärgi paigaldamine

  (1) Kinnise lasketiiru ja ümbritsevast püsivalt eraldatud lasketiiru piirimärk paigaldatakse sissepääsu vahetusse lähedusse nähtavasse kohta.

  (2) Harjutusvälja ja ümbritsevast püsivalt eraldamata lasketiiru piirimärk paigaldatakse harjutusvälja või lasketiiru välispiiril juurdepääsuteele.

  (3) Harjutusvälja või lasketiiru piirimärk paigaldatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule avalikult kasutatava veekogu harjutusvälja või lasketiiru välispiiril olevale kaldale.

§ 7.  Harjutusvälja ja lasketiiru piiritähis

  Harjutusvälja ja lasketiiru piiritähiseks on valget ja punast värvi kombinatsioon, mis koosneb vähemalt kuuest värvitriibust.

§ 8.  Harjutusvälja ja lasketiiru piiritähise paigaldamine

  (1) Piiritähise võib paigaldada horisontaalselt või vertikaalselt.

  (2) Piiritähis paigaldatakse püsivalt harjutusvälja või lasketiiru välispiirile.

  (3) Piiritähise paigaldamisel peab piiritähise juurest olema nähtav eelmine ja järgmine piiritähis.

  (4) Piiritähist ei pea paigaldama harjutusvälja või lasketiiru välispiirile või selle osale, kus on olemas püsiv välispiire ning välispiire on tähistatud piirimärgiga.

  (5) Piiritähise võib asendada piirimärgiga.

  (6) Piiritähise kasutamise näited on toodud käesoleva määruse lisas 3.

§ 9.  Harjutusvälja ja lasketiiru ohutuslint ja ohutuslindi kasutamine

  (1) Harjutusvälja ja lasketiiru ohutuslindi värvid on valge ja punane, mis asetsevad lindil vaheldumisi.

  (2) Harjutusvälja ja lasketiiru ohutuslinti võib kasutada harjutusvälja või lasketiiru välispiiri või muu keelatud ala tähistamiseks selle kasutamise ajal. Harjutusvälja või lasketiiru kasutamise lõppemisel eemaldatakse paigaldatud ohutuslint.

3. peatükk Ohuala tähistamise nõuded 

§ 10.  Ohuala määramine

  (1) Ohuala suuruse määramisel tuleb arvestada kasutuses olevate ohtu vähendavate rajatiste olemasoluga, kasutatavate relvade või sõjaväe tehnika laskeulatuse, kasutatava laskemoona ja muude lasku iseloomustavate keemiliste, füüsiliste ja tehniliste näitajatega. Ohuala ümbritsevast eraldamisel peab arvestama looduslike ja tehioludega. Ohualas ei või olla elamuid ega muid igapäevaselt kasutatavaid hooneid.

  (2) Kinnisele lasketiirule ohuala ei määrata.

§ 11.  Ohuala tähistamine

  (1) Harjutusvälja või lasketiiru kasutamisel peab kasutaja tagama ohualade tähistamise kogu kasutusaja jooksul.

  (2) Ohuala tähistatakse:
  1) piirimärgiga;
  2) piiritähisega või
  3) ohutuslindiga.

  (3) Püsivalt tähistatakse lasketiiru, mis ei asu harjutusväljal, ohuala. Tähistus peab tagama ohuala eristamise ümbritsevast.

  (4) Lasketiiru ohuala välispiiri osade püsivalt tähistamine kooskõlastatakse maa-ala omanikuga. Omaniku nõusoleku puudumisel teostatakse kasutamisel ajutist tähistamist.

  (5) Lasketiiru ohuala osa, mis jääb lasketiiru piiridesse ja on lasketiiruna tähistatud, täiendavalt ohualana tähistamine ei ole nõutav.

  (6) Enne kasutusaja möödumist kaotsiläinud või eemaldatud tähistused tuleb asendada esimesel võimalusel tähistuse puudumisest teadasaamisest arvates.

  (7) Harjutusvälja või lasketiiru kasutamise lõppemisel eemaldatakse ajutine tähistus.

  (8) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule võib ohualast teavitamiseks ja kõrvaliste isikute ohualale sisenemise takistamiseks kasutada mehitatud valvet.

§ 12.  Ohuala piirimärk

  (1) Ohuala piirimärgilt peab nähtuma teave ohuala olemasolust ning asutuse või organisatsiooni kontaktandmed, millelt on võimalik saada teavet ohualasse sisenemise lubatavuse kohta.

  (2) Ohuala piirimärgi:
  1) vähimad mõõtmed on 20×17 sentimeetrit;
  2) geomeetrilise keelumärgi kujundi vähim läbimõõt on 12 sentimeetrit;
  3) musta värvi kirje kollasel taustal oleva tähe vähim kõrgus on 0,8 sentimeetrit;
  4) musta värvi kirje „ELUOHTLIK!” ühe tähe vähim kõrgus on 1 sentimeeter;
  5) kirjete kirjastiiliks on „Arial”;
  6) mõõtmete suurendamisel suurendatakse kõiki mõõtmeid proportsionaalselt.

  (3) Ohuala piirimärk on toodud käesoleva määruse lisas 4.

§ 13.  Ohuala piirimärgi paigaldamine

  (1) Ohuala piirimärk paigaldatakse ohuala juurdepääsuteele ohuala välispiiril või selle vahetusse lähedusse.

  (2) Ohuala piirimärk paigaldatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule avalikult kasutatava veekogu ohuala välispiiril olevale kaldale.

§ 14.  Ohuala piiritähis

  Ohuala piiritähis on kollase ja musta värvi kombinatsioon, mis koosneb vähemalt kuuest värvitriibust.

§ 15.  Ohuala piiritähise paigaldamine

  (1) Ohuala piiritähis tuleb paigaldada ohuala välispiirile vastavalt käesoleva määruse §-s 8 toodud harjutusvälja ja lasketiiru piiritähise paigaldamise nõuetele.

  (2) Ohuala piiritähise paigaldamise näited on toodud käesoleva määruse lisas 5.

§ 16.  Ohuala ohutuslint ja ohutuslindi kasutamine

  (1) Ohuala ohutuslindi värvid on kollane ja must, mis asetsevad lindil vaheldumisi.

  (2) Ohuala ohutuslinti võib kasutada ohuala või muu liikumiseks keelatud ala tähistamiseks harjutusvälja või lasketiiru kasutamise ajal. Harjutusvälja või lasketiiru kasutamise lõppemisel eemaldatakse paigaldatud ohutuslint.

§ 17.  Ohuala mehitatud valve

  (1) Mehitatud valve peab kandma vormiriietust või kollast või oranži värvi ohutusvesti.

  (2) Ohualasse siseneval juurepääsuteel olev mehitatud valve võib kasutada ajutisi tee kasutamist takistavaid tõkkeid, millel on ohuala piiritähis või sõiduki liikumiskeeldu tähistav liiklusmärk.

4. peatükk Harjutusvälja ja lasketiiru kasutamine 

§ 18.  Kasutamise üldnõuded

  (1) Harjutusvälja ja lasketiiru võib kasutada valdaja kehtestatud korras ja tingimustel.

  (2) Lasketiirus ei või kasutada relva või teostada muid harjutusi, mille kasutamist või teostamist ei ole ettenähtud lasketiiru rajamisel ja mille mõju ulatub väljapoole ohuala.

  (3) Harjutusvälja, lahtise lasketiiru ja poolkinnise lasketiiru kasutamisel heisatakse harjutusväljal või lasketiirus päevasel ajal punast värvi lipp, öisel ajal kasutatakse punast värvi signaaltuld.

  (4) Harjutusväljal ja lasketiirus peavad kasutamise ajal olema kättesaadavad esmaabivahendid, sidevahend ja esmased tulekustutusvahendid.

§ 19.  Harjutusvälja ja lasketiiru kasutuseeskiri

  (1) Harjutusväljal ja lasketiirul peab olema valdaja kehtestatud kasutuseeskiri.

  (2) Harjutusvälja, poolkinnise lasketiiru ja lahtise lasketiiru kasutuseeskirjas sätestatakse:
  1) valdaja või vastutava allüksuse nimetus, aadress ja kontaktandmed;
  2) harjutusvälja või lasketiiru skeem ja juurepääsuteed;
  3) alaliste ohualade paiknemine ja juurdepääsuteed;
  4) lubatavate relvaliikide ja harjutuste loetelu;
  5) laskerajatise skeem;
  6) kaitserajatiste paigutus;
  7) laskerajatise elementide tähistamine;
  8) liikumispiirangud;
  9) kõrvaliste isikute omavolilise sisenemise tõkestamise kord laskeharjutuste läbiviimise ajal;
  10) kasutus- ja ohutusnõuded;
  11) harjutuste planeerimine ja läbiviimise kord;
  12) kasutamise eest vastutava isiku kohustused ja vastutus;
  13) õnnetusjuhtumi korral tegutsemise kord;
  14) sideskeem;
  15) keskkonnakaitse korraldus;
  16) päästetööde ja arstiabi korraldamise kord;
  17) lõhkemata laskemoona või lõhkekehade tähistamise ja demineerimise kord;
  18) muud harjutusvälja või lasketiiru kasutamisele esitatavad nõuded.

  (3) Kinnise lasketiiru kasutuseeskirjas sätestatakse:
  1) valdaja või vastutava allüksuse nimetus, aadress ja kontaktandmed;
  2) lubatavad relvaliigid ja laskeharjutused;
  3) laskerajatise skeem;
  4) laskmisharjutust läbiviiva ametiisiku kohustused ja vastutus;
  5) siselasketiiru sissepääsukord;
  6) kasutus- ja ohutusnõuded;
  7) õnnetusjuhtumi korral tegutsemise kord;
  8) muud lasketiiru kasutamisele esitatavad nõuded.

  (4) Harjutusvälja koosseisu kuuluvale lasketiirule ei pea kehtestama käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 ettenähtud kasutuseeskirja kui vastavad nõuded on sätestatud harjutusvälja kasutuseeskirjas.

  (5) Valdaja võib eraldi kasutuseeskirja kehtestada harjutusvälja koosseisus olevale väljaõppeehitiste kompleksile.

§ 20.  Isikute teavitamine harjutusvälja ja lahtise lasketiiru kasutamisest

  (1) Harjutusvälja ja lahtise lasketiiru kasutamisest teavitab valdaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis:
  1) asukoha järgset kohalikku omavalitsust vähemalt viis tööpäeva enne kasutamist;
  2) tuleohtlikul ajal asukohajärgset päästekeskust vähemalt üks tööpäev enne harjutusvälja või lahtise lasketiiru kasutamist;
  3) Lennuametit vähemalt kümme tööpäeva enne harjutusvälja kasutamist, kui kasutatavate relvade lasketrajektoor on maapinnast kõrgemal kui 150 meetrit;
  4) Veeteede Ametit vähemalt viis tööpäeva enne harjutusvälja kasutamist, kui laskmiste ohuala ulatub sise- või territoriaalmerele;
  5) maaomanikku viis tööpäeva enne, kui kasutatava harjutusvälja või lasketiiru ohuala ulatub väljapoole valdaja valdust.

  (2) Elanikkonna teavitamiseks paigaldatakse harjutusvälja ja lahtise lasketiiru välispiiril juurdepääsuteele teave harjutusvälja või lasketiiru kasutamise ajast, valdaja kontaktandmed ja vajadusel piirkond, kus liikumispiirangut rakendatakse.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teabe tähistamise viisid on toodud käesoleva määruse lisas 6.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teave paigaldatakse vähemalt seitse päeva enne kasutuse algust ning tagatakse selle olemasolu kasutuse lõpuni.

  (5) Harjutusvälja ja lahtise lasketiiru valdaja teeb lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule vähemalt viis tööpäeva enne kasutamise algust oma veebilehel kättesaadavaks teabe harjutusvälja või lahtise lasketiiru kasutamisest.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Määruse muutmine

  Kaitseministri 3. veebruari 2009. a määruses nr 10 „Kaitseväe julgeolekuala tähistamise kord” (RTL 2009, 16, 189) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseväe harjutusvälja ning lasketiiru aiaga piiratud alad ning alad, kus kõrvalistel isikutel on viibimine püsivalt keelatud, tähistatakse vastavat kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja ja lasketiiru tähistamise nõuetele.”;

2) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Harjutusvälja ja lasketiiru aiaga piiramata välispiir ning ohtlikud alad, kus kõrvalistel isikutel on kaitseväe harjutuste, õppuste, laskmiste, lõhketööde või relvade, lahingumoona, lahingu- ja muu tehnika katsetuste ajal viibimine keelatud, tähistatakse vastavalt kaitseväe harjutusväljale ja lasketiirule ette nähtud nõuetele.”;

3) paragrahvid 6–8 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 13. mai 2002. a määrus nr 9 „Kaitsejõudude harjutusväljale esitatavad nõuded ja kasutamise kord” (RTL 2002, 61, 908) tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Aaviksoo
Minister

Riho Terras
Kantsler

Lisa 1 Harjutusvälja piirimärk

Lisa 2 Lasketiiru piirimärk

Lisa 3 Harjutusvälja ja lasketiiru piiritähise paigaldamine

Lisa 4 Ohuala piirimärk

Lisa 5 Ohuala piiritähise paigaldamine

Lisa 6 Infotahvlid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json