Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2011, 10

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.12.2010 otsus nr 799

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2010

§ 1.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I, 16.11.2010, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 55 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Valla- või linnasekretäriks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku:
1) kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni;
2) kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat või
3) kellele on Vabariigi Valitsuse moodustatud valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni poolt enne 2011. aasta 1. märtsi väljastatud valla- ja linnasekretäride kutsenõuetele vastavuse tunnistus ja kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat, kuid kes ei vasta käesoleva lõike punktides 1 ja 2 sätestatud haridusnõuetele.”;

2) paragrahvi 55 lõike 4 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) osaleb valitsuse istungi dokumentide ettevalmistamisel ja korraldab istungite protokollimist;”;

3) paragrahvi 55 lõike 4 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) täidab teisi seaduses, valla või linna põhimääruses ja kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktis valla- või linnasekretärile sätestatud ülesandeid.”;

4) paragrahvi 55 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Valla- või linnasekretäri äraolekul asendab teda vallavanema või linnapea käskkirjaga määratud isik. Valla- või linnasekretäri asendajal on kõik valla- või linnasekretäri õigused ja kohustused ning ta peab vastama käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud vanuse ja kodakondsuse nõudele ning ühele lõike 2 punktides 1–3 valla- või linnasekretäri ametisse nimetamiseks esitatud tingimusele.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 701 järgmises sõnastuses:

§ 701. Valla- ja linnasekretäri teenistuse jätkamine

Käesoleva seaduse § 55 lõikes 2 sätestatud nõudeid ei kohaldata enne 2011. aasta 1. märtsi ametisse nimetatud valla- või linnasekretäri puhul, kes jätkab 2011. aasta 1. jaanuaril teenistust sama kohaliku omavalitsuse üksuse valla- või linnasekretärina.”

§ 2.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. märtsil.

Keit Pentus
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json