Teksti suurus:

Riigivaraseaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2011, 11

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.12.2010 otsus nr 800

Riigivaraseaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 16.12.2010

§ 1.  Riigivaraseaduse (RT I, 2009, 57, 381; 2010, 38, 233) § 105 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

„(2) Riigivara seaduse alusel kasutamiseks andmata haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja võõrandamisel on käesoleva seaduse § 66 lõikes 7 nimetatud õigustatud isikuks isik, kes kasutas maa riigi omandisse jätmiseni enam kui poolt võõrandatavast kinnisasjast maa ajutise kasutamise lepingu alusel.

(3) Riigivara seaduse alusel kasutamiseks andmata haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja kasutamiseks andmisel on enampakkumisel osalenud isikul, kes kasutas maa riigi omandisse jätmiseni enam kui poolt kasutamiseks antavast kinnisasjast maa ajutise kasutamise lepingu alusel, õigus nimetatud kinnisasi kasutamiseks saada enampakkumisel kujunenud kasutustasuga, tingimusel et kui ta ei osutunud võitjaks, kinnitab ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kirjalikult, et kasutab seda õigust.

(4) Kui avaliku enampakkumise menetluses ei ole käesoleva lõike jõustumise ajaks pakkumiste esitamise tähtaeg saabunud, kohaldatakse võõrandamise korral käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ja kinnisasja kasutamiseks andmise korral käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json