Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2011, 12

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.12.2010 otsus nr 801

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2010

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284; 2010, 41, 240) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 43 järgmises sõnastuses:

§ 43. Tervishoiuteenuse osutamisel osalemine tervishoiutöötaja vastutusel

(1) Tervishoiuteenuse osutamisel võivad osaleda järgmised tervishoiutöötaja registreeringut mitteomavad isikud:
1) hambaarstiõppe üliõpilane, kes on läbinud IV kursuse õppekavas olevad kohustuslikud ained, hambaarsti juhendamisel;
2) arstiõppe üliõpilane, kes on läbinud IV kursuse õppekavas olevad kohustuslikud ained, arsti juhendamisel;
3) ämmaemandaõppe üliõpilane, kes on läbinud II kursuse õppekavas olevad kohustuslikud ained, ämmaemanda või õe juhendamisel;
4) õeõppe üliõpilane, kes on läbinud II kursuse õppekavas olevad kohustuslikud ained, õe või ämmaemanda juhendamisel;
5) arsti- või hambaarstiõppe üliõpilane, kes on läbinud III kursuse õppekavas olevad kohustuslikud ained, õe juhendamisel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikute tegevus loetakse selle tervishoiutöötaja tegevuseks, kelle juhendamisel ja vastutusel isikud tegutsevad.”;

2) paragrahvi 22 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „kiirabi” sõnadega „, iseseisvalt osutatavate õendusabi teenuste”;

7.12.2012 11:32
Veaparandus - Lisatava teksti lõigu ette lisatud koma. Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lg 3 ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni 05.12.2012 taotlus nr 4-14/12-7/4

3) paragrahvi 24 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 36 lõike 2 punkti 1 ja § 47 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tervishoiutöötajate” tekstiosaga „ja käesoleva seaduse § 43 lõikes 1 nimetatud isikute”.

Keit Pentus
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json