Teksti suurus:

Metsaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2011, 13

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.12.2010 otsus nr 803

Metsaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2010

Metsaseaduses (RT I 2006, 30, 232; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 41 ja § 13 lõikes 3 asendatakse sõna „metsaregistrisse” sõnadega „metsaressursi arvestuse riiklikusse registrisse”;

2) paragrahvi 37 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Metsamaterjali veoeeskirja ja metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti vormi ning veoselehele esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega.”;

3) paragrahvi 41 lõike 8 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Metsateatis tagastatakse esitajale kas allkirja vastu, väljastusteatega tähtkirjaga, elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna või isiku üheselt tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.”;

4) paragrahvi 45 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskkonnaminister määrab iga aasta 1. detsembriks arvestuslangi alusel metsa majandavale riigimetsa majandajale järgneva viie aasta optimaalse uuendusraie pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi.”;

5) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud riigimetsa majandaja kooskõlastab kavandatava optimaalse uuendusraie pindala Keskkonnateabe Keskusega.”;

6) paragrahvi 49 lõike 7 punktis 9 asendatakse sõna „siseaudititalituse” sõnaga „siseauditi”;

7) paragrahvi 67 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „pool metsa keskmist kõrgust” sõnadega „metsa keskmine kõrgus”;

8) paragrahvi 80 lõikes 6 asendatakse sõna „keskkonnateenistusele” sõnaga „Keskkonnaametile”;

9) paragrahvi 81 lõikes 1 asendatakse sõnad „maa asukohajärgne keskkonnateenistus” sõnaga „Keskkonnaamet”.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json