Teksti suurus:

Kaitseväe julgeolekuala tähistamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.08.2019
Avaldamismärge:

Kaitseväe julgeolekuala tähistamise kord

Vastu võetud 03.02.2009 nr 10
RTL 2009, 16, 189
jõustumine 13.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.2010RT I, 05.01.2011, 908.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 51 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse kaitseväe territooriumi, kaitseväe ajutise julgeolekuala ning kaitseväe laevade, lennuvahendite ja sõidukite tähistamise kord ja tähised.

2. peatükk KAITSEVÄE TERRITOORIUMI TÄHISTAMINE 

§ 2.   Kaitseväe territooriumi tähistamise kord

  (1) Kaitseväe territoorium tähistatakse nii, et selle asukohast oleks võimalik mõistlikul viisil aru saada.

  (2) Kaitseväe territooriumi asukohast mõistlikul viisil arusaamise hindamisel arvestatakse:
  1) kaitseväe territooriumi külastamiseks või sellest möödumiseks tavapäraste lähenemisteede kasutamist ja nende tähtsust;
  2) tähistuse nähtavust;
  3) tähise üheselt mõistetavust ja asetust kaitseväe territooriumi suhtes;
  4) muid asjaolusid, mida heas usus tegutsevad isikud peavad tähistamisel tavaliselt mõistlikuks.

  (3) Kaitseväe territoorium tähistatakse käesoleva määruse lisas 1 toodud tähisega.

  (4) Territooriumi haldaja peab valima kõige otstarbekama tähise materjali.

§ 3.   Kaitseväe territooriumi tähise kirjeldus

  Kaitseväe territooriumi tähise:
  1) vähimad mõõtmed on 30×30 cm;
  2) rahvusvärvides sõõri vähim läbimõõt on 12,5 cm;
  3) punast värvi kirje «STOPP!» vähim pikkus on 23,5 cm ja vähim kõrgus 4,5 cm;
  4) musta värvi kirje «RELVASTATUD VALVE» vähim pikkus on 20,5 cm ja vähim kõrgus 1,2 cm;
  5) musta värvi kirje «KAITSEVÄE TERRITOORIUM» vähim pikkus on 25,3 cm ja vähim kõrgus 1,2 cm;
  6) rahvusvärvides sõõr ja kirje «STOPP» võivad olla valmistatud valguspeegeldavast materjalist;
  7) kirjete kirjastiiliks on «Ariel»;
  8) mõõtmete suurendamisel suurendatakse kõiki mõõtmeid proportsionaalselt.

§ 4.   Territooriumi tähistamine

  (1) Tähised paigaldatakse kaitseväe territooriumi välispiiride igale küljele nii, et need oleksid territooriumile lähenedes selgelt eristatavad.

  (2) Piirdega piiritlemata alal paigaldatakse tähis piirimärkidele ning sissepääsukohtadele.

  (3) Lubatud on tähise kleepimine või kandmine kaitseväe julgeolekualaks oleva objekti välispinnale.

  (4) Tähis tuleb paigaldada selliselt, et oleks viidud miinimumini tähise ajutine lahtitulek või eemaldumise võimalus.

3. peatükk KAITSEVÄE JA KAITSELIIDU HARJUTUSVÄLJA NING LASKETIIRU TÄHISTAMINE 

§ 5.   Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja tähistamine

  (1) Kaitseväe harjutusvälja ning lasketiiru aiaga piiratud alad ning alad, kus kõrvalistel isikutel on viibimine püsivalt keelatud, tähistatakse vastavalt kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja ja lasketiiru tähistamise nõuetele.
[RT I, 05.01.2011, 9 - jõust. 08.01.2011]

  (2) Harjutusvälja ja lasketiiru aiaga piiramata välispiir ning ohtlikud alad, kus kõrvalistel isikutel on kaitseväe harjutuste, õppuste, laskmiste, lõhketööde või relvade, lahingumoona, lahingu- ja muu tehnika katsetuste ajal viibimine keelatud, tähistatakse vastavalt kaitseväe harjutusväljale ja lasketiirule ette nähtud nõuetele.
[RT I, 05.01.2011, 9 - jõust. 08.01.2011]

§ 6.  
[Kehtetu - RT I, 05.01.2011, 9 - jõust. 08.01.2011]

§ 7.  
[Kehtetu - RT I, 05.01.2011, 9 - jõust. 08.01.2011]

§ 8.  
[Kehtetu - RT I, 05.01.2011, 9 - jõust. 08.01.2011]

4. peatükk KAITSEVÄE LAEVADE, LENNUVAHENDITE NING SÕIDUKITE TÄHISTAMINE 

§ 9.   Kaitseväe laevade, lennuvahendite ning sõidukite tähistamine

  Kaitseväe laevad, lennuvahendid ning sõidukid tähistatakse käesoleva määruse lisas 3 toodud tähistusega.

§ 10.   Kaitseväe laeva, lennuvahendi ning sõiduki tähise kirjeldus

  (1) Kaitseväe laeva, lennuvahendi ning sõiduki tähis on valge taustaga sõõr, mille:
  1) vähim läbimõõt on 120 mm;
  2) keskel on sinist värvi riigivapi lõvide kujutis, mille vähim kõrgus on 66 mm ja laius 45 mm;
  3) riigivapi lõvid on paigutatud sümmeetriliselt tähise keskele;
  4) riigivapi lõvide kohal ja all on kirje «KAITSEVÄGI» vähima kõrgusega 5 mm;
  5) mõõtmete suurendamisel suurendatakse kõiki mõõtmeid proportsionaalselt.

  (2) Kaitseväe laeva, lennuvahendi ning sõiduki tähis paigutatakse laeva, lennuvahendi ning sõiduki välisküljele nii, et tähis oleks sõiduvahendisse sisenemise suunast selgelt eristatav.

5. peatükk KAITSEVÄE AJUTISE JULGEOLEKUALA TÄHISTAMINE 

§ 11.   Kaitseväe ajutise julgeolekuala tähistamine

  (1) Kaitseväe ajutine julgeolekuala tuleb tähistada ja tähis paigaldada käeoleva määruse 2. peatükis toodud nõuete kohaselt, arvestades käeoleva peatüki erisustega.

  (2) Kaitseväe ajutine julgeolekuala tähistatakse käesoleva määruse lisas 4 toodud tähisega.

  (3) Kui Kaitseväe ajutisel julgeolekuala toimuvad laskmised, lõhketööd või relvade, lahingumoona, lahingu- ja muu tehnika katsetused, siis kasutatakse käesoleva määruse § 5 lõikes 2 nimetatud tähiseid.

§ 12.   Kaitseväe ajutise julgeolekuala tähisele kirjeldus

  Kaitseväe ajutisele julgeolekuala tähise:
  1) taust on valge;
  2) vähimad mõõtmed on 30×30 cm;
  3) rahvusvärvides sõõri vähim läbimõõt on 12,5 cm;
  4) punast värvi kirje «STOPP!» vähim pikkus on 23,5 cm ja vähim kõrgus 4,5 cm;
  5) punast värvi kirje on lubatud asendada muu kaitseväe ajutise julgeolekuala kehtestamisega seotud piirangu kirjeldusega, mille vähim kõrgus on 7 cm;
  6) musta värvi kirje «KAITSEVÄE AJUTINE» vähim pikkus on 27 cm ja vähim kõrgus 1,8 cm;
  7) musta värvi kirje «JULGEOLEKUALA» vähim pikkus on 25 cm ja vähim kõrgus 2 cm;
  8) rahvusvärvides sõõri ja kirje «STOPP» võivad olla valmistatud valguspeegeldavast materjalist;
  9) kirjete kirjastiiliks on «Ariel»;
  10) mõõtmete suurendamisel suurendatakse kõiki sildi mõõtmeid proportsionaalselt.

§ 13.   Kaitseväe ajutise julgeolekuala tähise materjal ja kinnitamine

  Kaitseväe ajutise julgeolekuala kehtestaja peab valima kõige otstarbekama tähise materjali ja selle kinnitamise viisi.

§ 14.   Kaitseväe ajutise julgeolekuala täiendav märgistamine

  (1) Kaitseväe ajutise julgeolekuala on lubatud tähise paigaldamiseni või lisaks sellele märgistada vajadusel käepäraste selgelt ala piiritlevate ning seda eristavate vahenditega.

  (2) Kaitseväe ajutise julgeolekuala piiramiseks on lubatud kasutada kaitseväelasi.

Lisa 1 Kaitseväe territooriumi tähis

Lisa 2 [Kehtetu - 05.01.2011, 9 - jõust. 08.01.2011]

Lisa 3 Kaitseväe laevade, lennukite ning sõidukite tähis

Lisa 4 Kaitseväe ajutise julgeolekuala tähis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json