Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 “Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2016, 4

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 “Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ muutmine

Vastu võetud 23.12.2015 nr 81

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 33 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ muutmine

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ravimeid võivad meditsiinilisel ja teise isiku ravimise eesmärgil kasutamiseks välja kirjutada ainult Eesti Vabariigis tervishoiuteenuse osutamise õigust omavad arstid, hambaarstid, ämmaemandad ja perearsti nimistu alusel tegutseva perearstiga koos töötavad õed nende poolt ravitavate isikute ambulatoorseks raviks.“;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 32 ja 33 järgmises sõnastuses:

„(32) Perearsti nimistu alusel tegutseva perearstiga koos töötaval õel on õigus, märkides retseptile oma ametinimetuse, välja kirjutada üksnes alljärgnevaid ravimeid ja aineid:

1) ATC kood A10 – diabeedi raviks kasutatavad ained, välja arvatud esmane retsept;

2) ATC kood B01AA03 – varfariin (kodade virvendusarütmia raviks), välja arvatud esmane retsept;

3) ATC kood C02, C03, C07 (välja arvatud sotalool), C08 ja C09 – kõrgvererõhutõvevastased ravimid, välja arvatud esmane retsept;

4) ATC kood C10 – vere lipiidide sisaldust vähendavad ained, välja arvatud esmane retsept;

5) ATC kood D06BA01 – hõbesulfadiasiin;

6) ATC kood G02B, G03A ja G03DA02 – hormonaalsed rasestumisvastased ravimid, välja arvatud esmane retsept;

7) ATC kood H03A – kilpnäärme hormoonid, välja arvatud esmane retsept;

8) ATC kood J01XE01 – nitrofurantoiin (ägeda tüsistumata tsüstiidi raviks);

9) imikute toitesegud, välja arvatud esmane retsept.

(33) Perearsti nimistu alusel tegutseva perearstiga koos töötav õde peab perearstiga konsulteerima kõige harvem üks kord korduvretsepti realiseerimise perioodi jooksul, et hinnata koos ravi jätkamist või selle muutmise vajadust. Konsultatsioon tuleb dokumenteerida patsiendile tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti.“;

3) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ravimeid soodustusega väljastamiseks võivad välja kirjutada «Ravikindlustuse seaduse» § 41 lõikes 2 nimetatud isikud Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele ja Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis kindlustatud isikutele (edaspidi EL kindlustatu), kes tõendavad oma kindlustuskaitset kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse poolt väljastatud kehtiva vormikohase tõendi (E112, E123, S2, DA1) alusel.“;

4) paragrahvi 2 lõiget 91 sõnastatakse järgmiselt:

„(91) Metüülfenidaati sisaldavate ravimite esmase väljakirjutamise õigus on ainult psühhiaatril.“;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 93 järgmises sõnastuses:

„(93) Narkootilise ravimi retsepti alusel ning käesoleva määruse lisas 4 toodud ravimeid ei või enne patsiendi vastuvõtu läbiviimist esmaselt välja kirjutada.“;

6) paragrahvi 2 lõike 14 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Paberretseptil kinnitab retsepti väljakirjutanud isik seda oma allkirjaga.“;

7) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Narkootilise ravimi retsept on originaalsuuruses mõõdus 127×158 mm, kaheleheline. Retsepti originaal jääb apteegile ja koopia tervishoiuteenuse osutajale. Trükitud punasele isekopeeruvale paberile rohelise värviga. Vasakus ülanurgas plangi nime all on musta värvi seitsmekohaline number (originaalil ja koopial ühesugune). Vasakus servas on 80-mm vahega köiteaugud. Plangi servades on turvajoonis. Retsept liimitakse ülevalt.“;

8) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 33 järgmises sõnastuses:

„33) tuvastatud osaline või puuduv töövõime tulenevalt töövõimetoetuse seadusest“;

9) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) retsepti väljakirjutaja nimi (trükitähtedega, trükituna või pitsatina), Terviseameti registreerimistõendi number, eriala, telefon, e-posti aadress ja allkiri (paberretseptil);“;

10) paragrahvi 4 lõike 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Ravimi väljakirjutaja võib kasutada ravimpreparaadi nimetust juhul, kui ta hindab ravimi asendamist teise sama toimeainet samas koguses ja samas või samaväärses ravimvormis sisaldava ravimpreparaadiga patsiendile meditsiiniliselt sobimatuks, sealhulgas kui tegemist on bioloogilise või kitsa terapeutilise vahemikuga ravimiga või kui patsiendil esineb tõendatud ülitundlikkus teiste sama toimeainega ravimite abiainete suhtes.“;

11) paragrahvi 4 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Ravimi väljakirjutaja peab patsienti teavitama ravimi asendamise võimalusest ja tingimustest, ravimi asendamise keelamisel selle põhjusest.“;

12) paragrahvi 4 lõike 9 neljas (viimane) lause tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 5 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Paberretsept kinnitatakse ravimi väljakirjutaja allkirjaga ning pitsati jäljendiga (juhul kui kasutatakse pitsatit) kõigil retsepti eksemplaridel.“;

14) paragrahvi 6 lõige 81 sõnastatakse järgmiselt:

„(81) Erialaorganisatsiooni taotluse alusel sisseveoks ja kasutamiseks lubatud ravimeid võib paberretsepti alusel väljastada ainult juhul, kui väljastaja on eelnevalt Ravimiametist kontrollinud, et paberretseptil märgitud diagnoosi kood vastab erialaorganisatsiooni taotluses märgitule.“;

15) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 92 järgmises sõnastuses:

„(92) Ravimi väljastamisel kasutatav tarkvara peab tagama teabe kättesaadavuse ravimi väljastajale nende ravimite kohta, millele on kehtestatud ravikindlustuse seaduse alusel piirhind ja sõlmitud hinnakokkulepe, ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud nõude täitmiseks.“;

16) paragrahvi 6 lõige 161 sõnastatakse järgmiselt:

„(161) Kui välja on kirjutatud ravimit, mille väljastamine retsepti alusel ei ole lubatud, ei tohi apteek retsepti alusel ravimit väljastada. Sellisest retseptist tuleb teavitada Ravimiametit, paberretsepti puhul tuleb võtta retsept apteeki hoiule.“;

17) paragrahvi 6 lõige 19 sõnastatakse järgmiselt:

„(19) Ravimi ostjale antakse kviitung ravimi jaemüügihinna ning tema poolt makstud ravimi hinna kohta, sealhulgas omaosaluse alusmäära, soodustuse protsendi ja summa ning piirhinda ületava summa kohta.“;

18) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tellimislehed ja saatedokumendid vormistatakse elektrooniliselt. Juhul kui see ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel, võib nimetatud dokumendid vormistada paberkandjale.“;

19) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) ravimite väljakirjutamisõigust omava isiku nimi ja allkiri, haigla oma haiglaapteegist tellides tellimuse koostaja nimi, õigusaktidest tuleneva retseptiravimite hankimise õiguse omamisel tellimisõigust omava isiku nimi ja allkiri.“;

20) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Enne 1. jaanuari 2016. a trükitud retseptiplankide vorme võib väljastada ja kasutada kuni 31. oktoobrini 2016. a.“;

21) määruse lisa 1 „Retsept ravimi ühekordseks väljakirjutamiseks“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

22) määruse lisa 2 „Korduvretsept“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

23) määruse lisa 3 „Narkootilise ravimi retsept“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. märtsil 2016. a.

(2) Määruse § 1 punkt 8 ning punktid 17-19 jõustuvad 1. juulil 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Retsept ravimi ühekordseks väljakirjutamiseks

Lisa 2 Korduvretsept

Lisa 3 Narkootilise ravimi retsept

/otsingu_soovitused.json