Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2016, 9

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.12.2015 nr 83

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 1, § 16 lõigete 3 ja 11, § 17 lõike 1 ning riikliku pensionikindlustuse seaduse § 16 lõike 11 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid” muutmine

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruses nr 16 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja taotluse andmete loetelu”;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „taotlemise vorm (lisa)” sõnadega „taotlusele kantavate andmete loetelu”;

3) paragrahvi 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) õppeasutuse teatis, kui toetust taotleb 16–19-aastast välismaal õppivat last kasvatav vanem;”;

4) paragrahvi 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õppeasutuse teatis välisriigis õppimise kohta;”;

5) paragrahvid 51 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

7) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantavad andmed

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantakse lisaks puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 16 lõike 2 punktis 1 nimetatud andmetele andmed taotleja elamisloa kohta, kui taotleja viibib Eestis elamisloa alusel, ja informatsioon kojukande vajaduse kohta.”;

8) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” muutmine

Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruses nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõna „postitempli” sõnaga „postitamise”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „«Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses»” tekstiosaga „puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses”;

6) paragrahvi 4 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „,töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus”;

7) paragrahvi 5 lõikest 2 jäetakse välja sõna „lisakulude”;

8) paragrahvi 5 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 6 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „rehabilitatsioonitoetuse ja” ning „rehabilitatsiooni- või”;

10) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Puudega vanema toetust makstakse lapse 16-aastaseks saamiseni. Lapse 16-aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist kuni Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute lõpetamise või kooli nimekirjast väljaarvamise kohta andmete saamiseni.”;

11) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui põhikooli lõpetab 16-aastane või vanem laps või laps, kes saab enne uue õppeaasta algust 16-aastaseks, makstakse puudega vanema toetust kuni uue õppeaasta algusele eelneva päevani. Õpingute jätkamise korral samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse puudega vanema toetusele, makstakse pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete saamist toetusi tagasiulatuvalt toetuste maksmise lõpetamisest.”;

12) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Välismaal õppimise korral jätkatakse puudega vanema toetuse maksmist pärast õppeasutuse teatise esitamist kuni uue õppeaasta algusele eelneva päevani. Teatise hilisemal esitamisel makstakse toetust tagasiulatuvalt, kuid mitte rohkem kui teatise esitamisele eelnenud kuue kuu eest.”;

13) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 9 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 9 punktis 3 asendatakse sõna „kuus” sõnaga „kaks”;

17) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõna „kuus” sõnaga „kaks”;

18) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 12 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 58 „Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid” muutmine

Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 58 „Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid” § 3 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punktid 1, 2, 7 ja 8 ning § 2 punktid 4 ja 7 jõustuvad 1. juulil 2016. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 3, 4 ja 6 ning § 2 punktid 8, 10–12, 14–17 ning 19 ja 20 jõustuvad 1. jaanuaril 2017. a.

  (3) Määruse § 1 punkti 5, § 2 punkte 1–3, 5, 6, 9, 13 ja 18 ning § 3 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json