Teksti suurus:

Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2016, 10

Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid
[RT I, 28.03.2014, 2 - jõust. 31.03.2014]

Vastu võetud 23.09.2008 nr 58
RTL 2008, 81, 1123
jõustumine 01.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.01.2009RTL 2009, 10, 12530.01.2009
25.06.2009RTL 2009, 51, 75203.07.2009
29.05.2012RT I, 01.06.2012, 704.06.2012
21.03.2014RT I, 28.03.2014, 231.03.2014
29.12.2015RT I, 05.01.2016, 908.01.2016, rakendatakse alates 01.01.2016

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 16 lõike 11 ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 1 alusel
[RT I, 28.03.2014, 2 - jõust. 31.03.2014]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks (edaspidi ekspertiis) vajalike dokumentide loetelu, ekspertiisi taotluse vorm kuni 16-aastasele lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele (lisa 1), ekspertiisi taotluse vorm tööealisele inimesele (lisa 2) ja terviseseisundi kirjelduse vorm (lisa 3).
[RT I, 28.03.2014, 2 - jõust. 31.03.2014]

§ 2.   Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks vajalikud dokumendid

  Püsiva töövõimetuse põhjuse tuvastamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
  1) töövigastuse korral – tööõnnetuse raport;
  2) kutsehaiguse korral – kutsehaigestumise raport;
  3) politseiteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistusülesannete täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
  4) piirivalveteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistusülesannete täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
  5) päästeteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistusülesannete täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
  6) teenistuskohustuste täitmisel saadud vigastuse või teenistuskohustustega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistuskohustuste täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
  7) vigastuse või haigestumise korral tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärjel – meditsiiniline dokument, millest nähtub põhjuslik seos tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii ja vigastuse või haigestumise vahel;
  8) vigastuse või haigestumise korral liiklusõnnetuse tagajärjel – politsei tõend liiklusõnnetuse kohta;
  9) vigastuse või haigestumise korral vägivallakuriteo tagajärjel – kohtuotsus või eeluurimisasutuse tõend kriminaalasja kohta.

§ 3.   Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalikud dokumendid

  (1) [Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016]

  (2) Kui vanglas või arestimajas karistust kandev isik vajab puude tõttu individuaalset abivahendit, esitab vangla või arestimaja isiku ekspertiisitaotluse juurde teatise, kus on märgitud abivahendi kasutamisega seotud kulud, nende finantseerimise allikad ja osakaal finantseerimisel.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.

Lisa 1 Ekspertiisitaotlus lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele
[RT I, 01.06.2012, 7 - jõust. 04.06.2012]

Lisa 2 Ekspertiisitaotlus tööealisele inimesele
[RT I, 01.06.2012, 7 - jõust. 04.06.2012]

Lisa 3 Terviseseisundi kirjeldus
[RTL 2009, 51, 752 - jõust. 03.07.2009]

Lisa 4
[Kehtetu RT I, 28.03.2014, 2 - jõust. 31.03.2014]

/otsingu_soovitused.json