Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja taotluse andmete loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2018, 9

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja taotluse andmete loetelu
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.07.2016]

Vastu võetud 16.01.2002 nr 16
RTL 2002, 18, 236
jõustumine 02.02.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2003RTL 2003, 22, 32216.02.2003
26.03.2004RTL 2004, 35, 58110.04.2004
04.01.2008RTL 2008, 5, 5720.01.2008 (rakendatakse alates 1.01.2008)
12.09.2008RTL 2008, 77, 106801.10.2008
15.01.2009RTL 2009, 10, 12301.02.2009 , osaliselt 1.03.2009
27.12.2012RT I, 29.12.2012, 5901.01.2013
18.06.2014RT I, 28.06.2014, 801.07.2014
15.12.2014RT I, 18.12.2014, 1601.01.2015
29.12.2015RT I, 05.01.2016, 908.01.2016, osaliselt 01.07.2016 ja 01.01.2017, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016
17.01.2018RT I, 31.01.2018, 103.02.2018

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 16 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantavate andmete loetelu.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.07.2016]

§ 2.   Puudega lapse toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Puudega lapse toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist.
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   [Kehtetu – RTL 2009, 10, 123 - jõust. 01.03.2009]

§ 4.   Puudega vanema toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Puudega vanema toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  2) õppeasutuse teatis, kui toetust taotleb 16-19-aastast välismaal õppivat last kasvatav vanem;
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]
  3) perekonnaseisu tõendav dokument või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist ning toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  4) teise vanema kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega vanematest.
[RT I, 18.12.2014, 16 - jõust. 01.01.2015]

§ 5.   Õppetoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Õppetoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) õppeasutuse teatis välisriigis õppimise kohta;
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]
  2) dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude olemasolu või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta;
  3) [kehtetu - RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 51.   Töötamistoetuse taotlemise täiendavad dokumendid
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 6.   Rehabilitatsioonitoetuse taotlemise täiendavad dokumendid
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 7.   Täienduskoolitustoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Täienduskoolitustoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument, kui andmeid töötamise kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse;
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
  2) dokument täienduskoolituskulude kohta.

§ 8.   Sotsiaaltoetuste taotlemine võõras- või kasuvanemale, eestkostjale ja hoolduspere vanemale

  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks võõras- või kasuvanemale, eestkostjale või hoolduspere vanemale esitatakse täiendavalt eestkostja määramise kohtumäärus, hoolduspere vanemaga sõlmitud leping või valla- või linnavalitsuse korraldus.
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]

§ 9.   Muud dokumendid

  Sotsiaalkindlustusametil on õigus nõuda vajaduse korral muid dokumente, mis tõendavad sotsiaaltoetuste taotleja õigust toetusele.
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

§ 10.   Dokumentide esitamine
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

§ 101.   Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantavad andmed

  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantakse lisaks puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 16 lõike 2 punktis 1 nimetatud andmetele andmed taotleja elamisloa kohta, kui taotleja viibib Eestis elamisloa alusel, ja informatsioon kojukande vajaduse kohta.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.07.2016]

§ 11.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

Lisa 1
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 2
[Kehtetu - RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json