Teksti suurus:

Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2016, 18

Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Vastu võetud 28.12.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Tagasipöördumistunnistuse või tagasipöördumise loa taotlemine

  (1) Tagasipöördumistunnistuse või tagasipöördumise loa taotleja esitab Eesti välisesindusele määruse lisades kehtestatud vormil taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud määruses sätestatud dokumendid.

  (2) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades isikut tõendavate dokumentide seadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus peab olema täidetud eesti keeles, trükitähtedega ning sellel ei tohi olla parandusi. Kõik taotlejale täitmiseks ettenähtud väljad peavad olema täidetud. Taotlus tuleb täita tumedas kirjas viisil, mis tagab esitatud andmete säilimise. Tagasipöördumise loa taotlus võib olla täidetud eesti, inglise või vene keeles.

  (2) Taotluse allkirjaväljale kirjutab taotleja omakäelise allkirja, kinnitades taotluses esitatud andmete ja taotlusele lisatud dokumentide õigsust.

  (3) Kui teovõimeline taotleja ei ole võimeline taotlusele alla kirjutama, jäetakse allkirjaväli tühjaks ja taotluse vastuvõtnud ametnik teeb taotlusele märke selle põhjuse kohta.

§ 3.   Piiratud teovõimega isiku taotlusele esitatavate nõuete erisused

  (1) Täisealine piiratud teovõimega taotleja ei pea taotlusele allkirja andma.

  (2) Piiratud teovõimega taotleja eest kirjutab taotlusele alla tema seadusjärgne esindaja.

  (3) Vähemalt 15-aastane alaealine annab taotlusele omakäelise allkirja.

2. peatükk Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa taotlemisel esitatavad tõendid 

§ 4.   Foto

  (1) Taotleja lisab taotlusele kaks ühesugust fotot mõõtmetega 40×50 mm.

  (2) Kui taotlejal ei ole võimalik taotlusele fotot lisada või kui see on taotleja jaoks ebamõistlikult koormav, kasutatakse tagasipöördumistunnistusel või tagasipöördumise loal isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot.

  (3) Fotol peab isik olema kujutatud otsevaates, ilma peakatteta, erariietes ja heledal taustal. Foto alusel peab olema võimalik isikut üheselt tuvastada.

§ 5.   Riigilõiv

  (1) Kui taotluse läbivaatamise eest on ette nähtud riigilõiv, lisab taotleja taotlusele riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

  (2) Kui isik on riigilõivu tasumisest vabastatud või tasutavat riigilõivu on vähendatud, lisab isik taotlusele dokumendi, mis tõendab, et ta on riigilõivu tasumisest vabastatud või tasutava riigilõivu määra on vähendatud, või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või tasutava riigilõivu määra vähendamise kohta (otsuse number, kuupäev).

§ 6.   Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa korduva väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid

  Kui tagasipöördumistunnistust või tagasipöördumise luba taotletakse põhjusel, et varem välja antud dokument on kasutamiskõlbmatu, hävinud või kaotatud, lisab taotleja taotlusele omakäelise seletuskirja selle kasutamiskõlbmatuks muutumise, hävimise või kaotamise kohta.

§ 7.   Seaduslikku esindusõigust tõendav dokument

  Kui taotlusele kirjutab alla seaduslik esindaja, lisab ta taotlusele esindusõigust tõendava dokumendi koopia.

3. peatükk Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa taotlemisel esitatavad andmed 

§ 8.   Taotluses esitatavad andmed

  (1) Tagasipöördumistunnistuse taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünniaeg ja -koht;
  4) isikukood;
  5) tagasipöördumistunnistuse taotlemise põhjus;
  6) elukoht Eestis;
  7) kontaktandmed välisriigis;
  8) riigist lahkumise kuupäev.

  (2) Tagasipöördumise loa taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünniaeg ja -koht;
  4) isikukood;
  5) tagasipöördumise loa taotlemise põhjus;
  6) elamisloa kehtivusaeg;
  7) elukoht Eestis;
  8) kontaktandmed välisriigis;
  9) riigist lahkumise kuupäev.

  (3) Kui taotlusele kirjutab alla seaduslik esindaja, esitab ta lisaks lõigetes 1 ja 2 loetletule enda ees- ja perekonnanime ja isikukoodi.

§ 9.   Isikuandmete kaitse

  Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas toimingute tegemisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega.

§ 10.   Taotluste ja dokumentide säilitamine

  Taotlusi ja neile lisatud dokumente säilitatakse viis aastat.

4. peatükk Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad 

§ 11.   Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa taotluse läbivaatamise tähtaeg

  (1) Eesti välisesindus annab tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa välja või keeldub sellest toimingust üldjuhul kolme tööpäeva jooksul, kuid hiljemalt 15. tööpäeval taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

  (2) Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmisest keeldumise ja selle põhjused teeb välisesindus taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul keeldumise päevast arvates taotluses esitatud kontaktandmete kaudu.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Välisministri määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks välisministri 28. aprilli 2003. a määrus nr 5 „Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotluse vormide kehtestamine”.

§ 13.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

Marina Kaljurand
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

Lisa 1 Tagasipöördumistunnistuse taotlus

Lisa 2 Tagasipöördumise loa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json