Teksti suurus:

Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2016, 19

Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Vastu võetud 28.12.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

  Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades isikut tõendavate dokumentide seadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Diplomaatilise passi väljaandmise taotlemine

  Taotleja esitab Välisministeeriumile käesoleva määruse lisas 1 kehtestatud vormil diplomaatilise passi väljaandmise taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud määruses sätestatud dokumendid.

§ 3.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus peab olema täidetud eesti keeles trükitähtedega ning sellel ei tohi olla parandusi. Kõik taotlejale täitmiseks ettenähtud väljad peavad olema täidetud. Taotlus tuleb täita tumedas kirjas viisil, mis tagab esitatud andmete säilimise. Taotluse allkirjaväljale tuleb kirjutada allkiri kirjutusvahendiga, mille joone läbimõõt on soovitavalt 0,8–1,5 mm. Allkiri ei tohi ületada allkirjavälja piire.

  (2) Taotluse allkirjaväljale kirjutab taotleja allkirja isiklikult.

  (3) Taotlusele kirjutab alla taotleja, kinnitades taotluses esitatud andmete ja taotlusele lisatud dokumentide õigsust.

  (4) Kui teovõimeline taotleja ei ole võimeline taotluse allkirjaväljale allkirja kirjutama ega taotlusele alla kirjutama, jäetakse allkirjaväli tühjaks ja taotluse vastu võtnud ametnik teeb taotlusele märke selle põhjuse kohta.

§ 4.   Piiratud teovõimega isiku taotlusele esitatavate nõuete erisused

  (1) Vähemalt 15-aastane alaealine taotleja kirjutab taotluse allkirjaväljale allkirja isiklikult.

  (2) 7–14-aastane alaealine või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib taotluse allkirjaväljale kirjutada allkirja isiklikult.

  (3) Alla 7-aastase alaealise või allkirjavõimetu taotleja taotluse allkirjaväli jäetakse tühjaks.

  (4) Vähemalt 15-aastane alaealine taotleja võib taotlusele isiklikult alla kirjutada.

  (5) Alla 15-aastase alaealise taotleja, piiratud teovõimega täisealise taotleja või allkirjavõimetu taotleja eest kirjutab taotlusele alla taotleja seaduslik esindaja.

2. peatükk Diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavad dokumendid 

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse isiklikult, ametiasutuse kulleri või seadusliku esindaja kaudu või posti teel.

  (2) Taotluse isiklikul esitamisel esitab taotleja isikusamasuse kontrollimiseks Eesti kodaniku reisidokumendi või isikutunnistuse (edaspidi isikut tõendav dokument).

  (3) Kui taotluse esitab seaduslik esindaja, esitab ta isikusamasuse kontrollimiseks oma isikut tõendava dokumendi.

  (4) Taotluse esitamisel posti teel või ametiasutuse kulleri kaudu lisatakse taotlusele koopia diplomaatilise passi taotleja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

§ 6.   Foto

  Taotlusele lisatakse üks foto, mis peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.

§ 7.   Diplomaatilise passi väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 2 punktide 1–2, 3–7, 10 ja 11 alusel lisatakse taotlusele ametiasutuse kaaskiri.

  (2) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 2 punkti 8 alusel lisatakse taotlusele lähetuskäskkiri, punkti 9 alusel diplomaatilise passi esmakordsel taotlemisel lähetuskorraldus või lähetuskäskkiri ning punkti 12 alusel käskkiri diplomaatilise kulleri määramise kohta.

  (3) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 41 alusel lisatakse välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga kaasasoleva perekonnaliikme taotlusele Välisministeeriumi kantsleri käskkiri, mis kinnitab diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga välislähetuses kaasas viibimise õigust või diplomaatilise passi väljaandmise põhjendatud vajadust, kui perekonnaliige ei viibi välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga kaasas.

  (4) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 2 punktide 8 ja 9 alusel välisesinduses töötava diplomaadiga kaasasolevale üldhariduskoolis õppivale täisealisele lapsele lisatakse taotlusele haridusasutuse tõend õpingute jätkamise kohta üldhariduskoolis.

  (5) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 3 alusel lisatakse taotlusele riikliku ülesande täitmist põhjendav ametiasutuse kaaskiri.

  (6) Diplomaatilise passi taotlemisel diplomaatilisse passi kantud andmete muutumise või diplomaatilisse passi kantud ebaõigete andmete tõttu esitatakse lisaks õigeid andmeid tõendav dokument.

  (7) Lõigetes 1–6 nimetatud dokumente ei ole vaja esitada, kui andmed sisalduvad andmekogudes.

  (8) Kui diplomaatilist passi taotletakse põhjusel, et varem välja antud dokument on kasutamiskõlbmatu, hävinud või kaotatud, lisab taotleja taotlusele omakäelise seletuskirja diplomaatilise passi kasutamiskõlbmatuks muutumise, hävimise või kaotamise kohta.

§ 8.   Daktüloskopeerimise võimatusel taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Kui diplomaatilise passi taotlejalt ei ole terviseseisundi tõttu ajutiselt või püsivalt võimalik üheltki sõrmelt sõrmejälge võtta, peab dokumendi taotleja lisama taotlusele raviarsti väljastatud käesoleva määruse lisas toodud vormi kohase tõendi (edaspidi tõend). Eesti välisesinduses esitatava taotluse puhul võib taotleja lisada vormikohase tõendi asemel välisriigi arsti tõendi.

  Ajutist sõrmejälgede võtmise võimatust kinnitav tõend kehtib kuni kuus kuud ja püsivat sõrmejälgede võtmise võimatust kinnitav tõend kuni viis aastat.

  (2) Kui taotleja ühelt või kummaltki käelt ei saa sõrmejälge võtta sõrme esimese lüli puudumise tõttu, siis ei ole lõikes 1 nimetatud tõendit lisada vaja. Sõrme esimese lüli puudumise tuvastab ametnik.

§ 9.   Alaealise taotlusele lisatavad dokumendid

  Diplomaatilise passi taotlemisel alaealisele lisatakse taotlusele koopia tema Eesti isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest. Alaealise puhul, kellele varem ei ole välja antud Eesti isikut tõendavat dokumenti, lisatakse taotlusele sünnitunnistus, kui andmed ei sisaldu andmekogudes.

§ 10.   Välisriigis väljaantud dokumendile esitatavad nõuded

  (1) Taotlusele lisatud välisriigis väljaantud dokument peab olema vajaduse korral tõlgitud eesti või inglise keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud. Tõlget ei pea esitama juhul, kui taotlust vastuvõttev ametnik valdab keelt, milles dokument on koostatud.

  (2) Taotlusele lisatav välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’iga), kui välisleping ei sätesta teisiti.

§ 11.   Seaduslikku esindusõigust tõendav dokument

  Kui taotlusele kirjutab alla seaduslik esindaja, lisab ta taotlusele esindusõigust tõendava dokumendi ärakirja, kui andmed ei ole kättesaadavad andmekogust.

3. peatükk Diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavad andmed 

§ 12.   Taotluses esitatavad andmed

  (1) Diplomaatilise passi väljaandmise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) sünniaeg ja -koht;
  4) Eesti isikukood;
  5) elukoht ja kontaktandmed Eestis;
  6) ametikoht, mis on diplomaatilise passi taotlemise aluseks.

  (2) Kui taotluse esitab seaduslik esindaja, lisab ta lõikes 1 loetletule ka oma ees- ja perekonnanime.

  (3) Taotluse esitamisel võetakse taotleja sõrmejäljed vastavalt isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud sõrmejälgede võtmise korrale.

  (4) Kui taotluse esitab seaduslik esindaja, võetakse alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku sõrmejäljed vastavalt isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud sõrmejälgede võtmise korrale.

  (5) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 41 alusel lisab taotleja lõike 1 punktides 1–5 loetletule järgmised andmed:
  1) ametniku, kelle kaudu diplomaatilise passi taotlemise õigus tekib, ees- ja perekonnanimi, välisesindus, ametikoht;
  2) sugulusaste.

§ 13.   Isikuandmete kaitse

  Määruses sätestatud andmeid töödeldakse ja toiminguid tehakse kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega.

§ 14.   Taotluste ja dokumentide säilitamine

  Taotlusi ja neile lisatud dokumente säilitatakse arhiiviseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

4. peatükk Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad 

§ 15.   Diplomaatilise passi väljaandmise taotluse läbivaatamise tähtaeg

  (1) Välisministeerium annab diplomaatilise passi välja või keeldub nimetatud toimingust 30 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise või taotluses esinenud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

  (2) Diplomaatilise passi väljaandmisest keeldumise ja selle põhjused teeb Välisministeerium taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul dokumendi väljaandmisest keeldumise päevast arvates taotluses või ametiasutuse kaaskirjas esitatud kontaktandmete kaudu.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Välisministri määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks välisministri 6. jaanuari 2005. a määrus nr 1 „Diplomaatilise passi väljaandmise taotluse vormi kehtestamine”.

§ 17.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

Marina Kaljurand
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

Lisa 1 Diplomaatilise passi väljaandmise taotlus

Lisa 2 Tõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json