Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2018, 5

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Vastu võetud 02.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse täitemenetluse seadustiku § 33 lõike 6 ja § 631 lõigete 2 ning 4 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis tunnistatakse kehtetuks tekstiosa „§ 63 lõigete 3 ja 5,”;

2) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Täitetoimikut peetakse elektrooniliselt täitemenetlusregistris. Kohtutäitur võib täitetoimikut pidada paberkandjal käesolevas määruses sätestatud ulatuses.”;

3) seaduse 4. ja 41. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 53 lõige 11 loetakse lõikeks 12 ja paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(1¹) Valitsusasutus ja selle valitsemisalasse kuuluv asutus, kes vajab elektroonilise arestimissüsteemi kasutamist seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, võib sellega liituda juhul, kui selleks on olemas tehniline võimekus.”;

5) paragrahvi 53 lõike 12 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Elektroonilise arestimissüsteemi volitatud töötleja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi keskus).”;

6) paragrahvi 54 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Maksukohustuslaste registri kaudu ja käesoleva määruse § 53 lõike 11 alusel arestimissüsteemiga liitunud asutuse infosüsteemi kaudu edastatakse elektroonilise arestimissüsteemiga liitunud krediidiasutustele haldusakte pärast vastava tehnilise võimaluse loomist.”;

7) paragrahvi 551 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Elektrooniline arestimissüsteem koostab täitemenetlusregistrist ja maksukohustuslaste registrist ning käesoleva määruse § 53 lõike 11 alusel arestimissüsteemiga liitunud asutuse infosüsteemilt saadud andmete alusel vastuse krediidiasutuse päringule isiku konto arestide olemasolu kohta. Elektroonilise arestimissüsteemi vahendusel teavitatakse kohtutäiturit, Maksu- ja Tolliametit ning käesoleva määruse § 53 lõike 11 alusel arestimissüsteemiga liitunud asutust isiku konto arestimisest.

(3) Elektroonilise arestimissüsteemi vahendusel vahetatakse andmeid täitemenetlusosaliste, täitedokumendi, nõude sisu ja suuruse kohta vastavalt käesolevast määrusest ja selle lisadest tulenevatele andmetele konto arestide kohta ning maksukorralduse seadusele ja käesoleva määruse § 53 lõike 11 alusel arestimissüsteemiga liitunud asutuse tegevust reguleerivatele õigusaktidele.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 9. jaanuaril 2018. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json