Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 elukeskkonna arendamise rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava ning inimressursi arendamise rakenduskava meetmete ja projektide struktuuritoetuse kasutamise aruandluse kord prioriteetsete suundade osas, mille rakendusasutus on Keskkonnaministeerium

Perioodi 2007–2013 elukeskkonna arendamise rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava ning inimressursi arendamise rakenduskava meetmete ja projektide struktuuritoetuse kasutamise aruandluse kord prioriteetsete suundade osas, mille rakendusasutus on Keskkonnaministeerium - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2022, 2

Perioodi 2007–2013 elukeskkonna arendamise rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava ning inimressursi arendamise rakenduskava meetmete ja projektide struktuuritoetuse kasutamise aruandluse kord prioriteetsete suundade osas, mille rakendusasutus on Keskkonnaministeerium

Vastu võetud 18.08.2008 nr 39
RTL 2008, 71, 999
jõustumine 25.08.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.01.2022RT I, 05.01.2022, 108.01.2022

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib struktuuritoetuse (edaspidi toetus) kasutamise aruandluse korraldamist meetme ja projekti tasandil elukeskkonna arendamise rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava ning inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetsetes suundades, kus rakendusasutus on Keskkonnaministeerium ja rakendusüksused on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.
[RT I, 05.01.2022, 1 - jõust. 08.01.2022]

  (2) Prioriteetsete suundade rakendusasutus ja rakendusüksused on määratud Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» §-des 3–8.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse», Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 276 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord» (edaspidi seire üldmäärus), tähenduses.

§ 3.  Toetuse kasutamise aruandlus projekti tasandil

  (1) Toetuse kasutamise aruandluse projekti tasandil (edaspidi projekti aruanne) ja toetuse kasutamise lõpparuande projekti tasandil (edaspidi projekti lõpparuanne) koostab toetuse saaja vastavalt rakendusüksuse etteantud vormile ning esitab nimetatud aruanded rakendusüksusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Projekti aruande vormi ning täitmise juhendi edastab rakendusüksus toetuse saajale e-kirjaga.

  (2) Projekti aruanne koostatakse ja esitatakse taotluse rahuldamise otsusega kehtestatud tähtpäevadeks, kuid mitte harvemini kui kord aastas.

  (3) Lähtudes projekti kestusest võib toetuse saajale kehtestada kohustuse esitada ainult projekti lõpparuanne. Projekti lõpparuande esitamise tähtpäev kehtestatakse taotluse rahuldamise otsuses.

  (4) Nõuded projekti aruandes sisalduvale informatsioonile täpsustab rakendusüksus, kuid vähemalt kord aastas peab projekti aruanne kajastama vähemalt järgmist:
  1) toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud andmeid projekti kohta (projekti nime ja toetuse saaja nime);
  2) andmeid tehtud kulutuste kohta võrrelduna projekti eelarvega;
  3) aruandlusperioodile järgnevate perioodide (kuni projekti lõpuni) toetuse väljamaksete prognoosi;
  4) andmeid teostatud tegevuste kohta;
  5) andmeid aruandlusperioodil projekti rakendamist takistanud või takistavate asjaolude ning nende lahendamiseks võetud abinõude kohta;
  6) andmeid projekti raames kasutatud avalikustamise meetmete kohta;
  7) toetuse saaja hinnangut projekti elluviimise käigule;
  8) toetuse saaja kinnitust andmete õigsuse kohta, allkirja ja aruande esitamise kuupäeva.

  (5) Projekti lõpparuanne sisaldab vähemalt käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teavet ning lisaks täiendavalt:
  1) andmeid projekti sisuliste näitajate saavutamise kohta võrrelduna toetuse taotluses esitatud näitajatega;
  2) teavet vastavas prioriteetses suunas sätestatud horisontaalsete teemadega arvestamise kohta projekti tasandil;
  3) toetuse saaja hinnangut projekti eesmärkide saavutamisele.

  (6) Rakendusüksus aktsepteerib projekti aruande juhul, kui projekti aruanne vastab taotluse rahuldamise otsuses esitatud nõuetele ja sisaldab rakendusüksuse poolt nõutud informatsiooni. Rakendusüksus kinnitab projekti lõpparuande kui projekt on ellu viidud vastavalt taotluse rahuldamise otsusele.

  (7) Kui projekti aruanne ei vasta kehtestatud nõuetele, juhib rakendusüksus toetuse saaja tähelepanu projekti aruandes esinevatele puudustele ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (8) Rakendusüksus sisestab kinnitatud projekti aruandest ja projekti lõpparuandest saadud informatsiooni projekti kohta struktuuritoetuse riiklikusse registrisse.

§ 4.  Toetuse kasutamise aruanne meetme tasandil

  (1) Toetuse kasutamise aruande meetme tasandil (edaspidi meetme aruanne) ja toetuse kasutamise lõpparuande meetme tasandil (edaspidi meetme lõpparuanne) koostab rakendusüksus rakendusasutuse etteantud vormis. Meetme aruande vormi edastab rakendusasutus rakendusüksusele hiljemalt 1. veebruariks. Juhul kui uut vormi ei saadeta kehtib eelmisel aruandlusperioodil kehtestatud vorm.

  (2) Meetme aruanne koostatakse kord aastas seisuga 31. detsember perioodi 1. jaanuar – 31. detsember kohta.

  (3) Rakendusüksus esitab meetme aruande rakendusasutusele hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 1. märtsiks.

  (4) Vajadusel on rakendusasutusel õigus küsida rakendusüksuselt meetme aruande kohta täiendavat teavet. Rakendusüksus on kohustatud esitama lisateavet rakendusasutuse etteantud vormis ja tähtaegadel.

  (5) Meetme aruanne peab kajastama vähemalt järgmist:
  1) ülevaadet meetme raames rahastatud projektide valikust (sh meetme raames esitatud projektitaotluste arv, nõuetele vastavaks tunnistatud projektitaotluste arv, rahuldatud projektitaotluste arv, projektitaotluste peamised kvalitatiivsed probleemid jm) ja rakendamisest (sh lõpetatud ja katkestatud projektide arv);
  2) meetme rakendamise panust vastava prioriteetse suuna eesmärkide ja nendega seotud sisuliste näitajate täitmisse, mh andmeid sisuliste näitajate saavutamise kohta projektides võrrelduna vastavas prioriteetses suunas sätestatud näitajatega;
  3) teavet vastavas prioriteetses suunas sätestatud horisontaalsete teemadega arvestamise kohta meetme tasandil;
  4) teavet rakenduskavas sätestatud tuumiknäitajate saavutamise kohta meetme tasandil;
  5) teavet meetmele eraldatud vahendite kasutamise kohta (sh projektidele teostatud väljamaksed, vahendite jaotust maakondade kaupa, vahendite jaotust sekkumisvaldkondade kaupa);
  6) teavet meetme raames elluviidavate suurprojektide kohta (olemasolul);
  7) teavet toetustega seotud rikkumiste ja tagasimaksete kohta;
  8) struktuuritoetuse rakendamise avalikustamisega seotud tegevuse kirjeldust;
  9) meetme rakendamise kvalitatiivset analüüsi, sh meetme tulemuslikkuse hinnangut; millised on meetme rakendamisel esinenud põhimõttelised probleemid; teavet meetme vastavusest ühenduse õigusele; millised on meetme rakendamisel ilmnenud muudatused keskkonnas;
  10) teavet rakendusüksuse tegevuste kohta meetme rakendamise kvaliteetsuse ja tulemuslikkuse tagamiseks (sh järelevalve toimingute peamistest järeldustest, seiretegevusest, vastavalt seire üldmääruse § 8 kohaste hindamiste peamistest tulemustest);
  11) info muude rahastamisvahendite vastastikkuse täiendavuse kohta.

  (6) Meetme lõpparuande koostab rakendusüksus ning esitab selle rakendusasutusele hiljemalt seisuga 31. detsember 2015 rakendusasutuse etteantud vormis ja tähtajal.

  (7) Meetme lõpparuanne sisaldab § 4 lõikes 5 nimetatud teavet ning täiendavalt rakendusüksuse lõpphinnangut meetme eesmärkide saavutamisele, meetme elluviimisele ja tulemuslikkusele.

  (8) Vajadusel on rakendusasutusel õigus küsida rakendusüksuselt meetme lõpparuande kohta täiendavat teavet. Rakendusüksus on kohustatud esitama lisateavet etteantud vormis ja tähtaegadel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json