Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele”, 26. juuni 2015. a määruse nr 74 „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded”, 9. juuli 2015. a määruse nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” ja 19. märtsi 2020. a määruse nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2024, 7

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele”, 26. juuni 2015. a määruse nr 74 „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded”, 9. juuli 2015. a määruse nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” ja 19. märtsi 2020. a määruse nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 29.12.2023 nr 72

Määrus kehtestatakse seadme ohutuse seaduse § 6 lõike 3, § 7 lõike 3, § 9 lõike 4 punktide 1−4, § 10 lõike 6 punktide 1 ja 2 ning § 12 lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruse nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 3. juuli 2015. a määruses nr 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) avalik tänavavalgustuspaigaldis;
7) elektrituruseaduse alusel tegutseva võrguettevõtja ja loakohutusega tootja elektripaigaldis, mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui lõikes 5 nimetatud järelkontroll toimub kolme kuu jooksul pärast elektripaigaldise auditi protokolli koostamist, võib järelkontroll piirduda üksnes auditi käigus tuvastatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.”;

3) paragrahvi 7 lõike 2 punktist 9 jäetakse välja sõnad „laiendus- ja”;

4) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Auditi protokoll vormistatakse seadme ohutuse seaduse §-s 12 nimetatud infosüsteemis (edaspidi andmekogu).”;

5) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kasutusele võtmisele eelnev audit tehakse ehitatud või ümberehitatud elektripaigaldisele enne selle esmakordset kasutusele võtmist. Ettenähtud juhtudel peab kasutusele võtmisele eelneva auditi toimumise alguseks olema määratud elektripaigaldise eest vastutav kompetentne isik (kasutamise järelevaataja).”;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui kasutuses olev teise või kolmanda liigi elektripaigaldis muutub lisandunud ohu tõttu esimese liigi elektripaigaldiseks, tehakse sellele elektripaigaldisele erakorraline audit. Erakorralise auditi ulatus ja kontrollimise aluseks võetavad normdokumendid peavad hõlmama vähemalt lisandunud ohust tingitud elektriohutusnõudeid.”.

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015. a määruse nr 74 „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015. a määruses nr 74 „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) elektritöö on elektriseadme remontimine, ümberehitamine, kontrollimine, katsetamine ja hooldamine ning elektripaigaldise projekteerimine, ehitamine, ümberehitamine, katsetamine, mõõtmine, kontrollimine, remontimine ja hooldamine;”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „elektritöid juhtiv” sõnadega „elektritööde eest vastutav”;

4) paragrahvi 4 punktis 4 asendatakse sõna „süüturid” sõnadega „valgusallikate välised liiteseadised”.

§ 3.  Majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruse nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruses nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Samuti kehtestab käesolev määrus kompetentsuse nõuded elektritööd ja elektripaigaldise käidutööd tegeva isiku suhtes, kes teeb seda mitte auditi kohustusega seadmel, välja arvatud isiku suhtes, kes teeb tavaisikule lubatud elektritööd.”;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Elektritöö on elektriseadme remontimine, ümberehitamine, kontrollimine, katsetamine ja hooldamine ning elektripaigaldise projekteerimine, ehitamine, ümberehitamine, katsetamine, mõõtmine, kontrollimine, remontimine ja hooldamine.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse esimese lausega järgmises sõnastuses:

„Isiku kompetentsus peab olema tõendatud elektritöö ja elektripaigaldise käidutöö tegemisel.”;

4) paragrahvi 4 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Elektritöö ja elektripaigaldise käidutöö tegemise kompetentsust, elektritöö ja elektripaigaldise käidu tegevusaladel vastutava isikuna tegutsemise kompetentsust ning elektripaigaldise auditi tegemise kompetentsust saab tõendada üksnes tegevusele vastava kutsetaseme kutsetunnistusega kutseseaduse tähenduses.”;

5) paragrahvi 4 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 6–10 järgmises sõnastuses:

„(6) Isik, kellele on väljastatud elektriala 3. taseme kutsetunnistus, võib teha järelevalve all käidu- ja elektritöid vastavalt kutsetunnistusega antud kutsekvalifikatsioonile.

(7) Isik, kellele on väljastatud elektriala 4. taseme kutsetunnistus, võib iseseisvalt teha käidu- ja elektritöid vastavalt kutsetunnistusega antud kutsekvalifikatsioonile. Kasutuses olevas nõuetekohases 3. ja 2. liigi madalpingepaigaldise osas, mille toiteliini ees oleva kaitseaparatuuri nimivool on kuni 35 amprit, võib elektriala 4. taseme kutsetunnistust omav isik enda poolt tehtud elektritööde osas kinnitada kirjalikult mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ja dokumentatsiooni alusel elektripaigaldise nõuetele vastavust ja kasutamise ohutust.

(8) Isik, kellele on väljastatud elektriala 5. taseme kutsetunnistus, võib iseseisvalt teha käidu- ja elektritöid ning juhtida ühe töögrupi piires 3. liigi ning 2. liigi kuni 250 amprit (kaasa arvatud) peakaitsme nimivooluga madalpingepaigaldistes või kõrgepingepaigaldistes tehtavaid käidu- ja elektritöid vastavalt kutsetunnistusega antud kutsekvalifikatsioonile.

(9) Isik, kellele on väljastatud elektriala 6. taseme kutsetunnistus, võib teha ja juhtida mistahes elektripaigaldistes tehtavaid elektri- ja käidutöid ning 3. ja 2. liigi kuni 250 amprit (kaasa arvatud) peakaitsme nimivooluga madalpingepaigaldistes projekteerida ja teha auditit vastavalt kutsetunnistusega antud kutsekvalifikatsioonile.

(10) Isik, kellele on väljastatud elektriala 7. taseme või 8. taseme kutsetunnistus, võib teha ja juhtida mistahes elektripaigaldistes tehtavaid elektri- ja käidutöid ning projekteerida, sealhulgas teha elektriprojekti ekspertiisi, ja teha auditit vastavalt kutsetunnistusega antud kutsekvalifikatsioonile.”;

7) paragrahvi 6 lõike 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Majandus- ja taristuministri 19. märtsi 2020. a määruse nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Majandus- ja taristuministri 19. märtsi 2020. a määruses nr 5 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse seadme ohutuse seaduse § 12 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 8 lõike 5 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „täitmiseks” sõnadega „ja maagaasiseaduse § 22 lõike 10 punktis 1 sätestatud eelduste kontrollimiseks.”.

§ 5.  Määruse jõustumine

(1) Määruse § 3 punktid 7 ja 9 jõustuvad 2026. aasta 1. jaanuaril.

(2) Määruse § 2 punkt 2 ning § 3 punktid 3–5, 8 ja 10 jõustuvad 2031. aasta 1. jaanuaril.

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json