Teksti suurus:

Tervisetõendil esitatavate andmete loetelu, tõendi väljastamise eest tasumise kord ja tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu piirmäär

Tervisetõendil esitatavate andmete loetelu, tõendi väljastamise eest tasumise kord ja tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu piirmäär - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.02.2013, 3

Tervisetõendil esitatavate andmete loetelu, tõendi väljastamise eest tasumise kord ja tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu piirmäär

Vastu võetud 01.02.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 32 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse perearsti nimistu alusel tervishoiuteenuseid osutava tervishoiutöötaja poolt kutsealusele, reservis olevale isikule, tegevteenistusse asuda soovivale isikule ja kaitseväekohustust võtta soovivale isikule tema terviseseisundi kaitseväeteenistuskohustuslase või tegevväelase tervisenõuetele vastavuse hindamiseks väljastataval tervisetõendil (edaspidi tõend) esitatavate andmete loetelu, tõendi eest tasumise kord ja makstava tasu piirmäär.

§ 2.   Tõendi väljastamine

  Tõendi väljastamise õigus on perearsti nimistu alusel tervishoiuteenuseid osutaval tervishoiutöötajal.

§ 3.   Tõendil nõutavad andmed ja tõendi vorminõuded

  (1) Tõendi kohustuslikud rekvisiidid on:
  1) tõendi nimetus;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) andmed teostatud vaktsineerimiste kohta;
  4) andmed ravimitele esineva allergia kohta;
  5) andmed esinenud traumade kohta;
  6) andmed teostatud operatsioonide kohta;
  7) andmed teadaolevate haiguslike seisundite ja krooniliste haiguste kohta;
  8) tõendi väljastanud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi, registreerimistõendi number ja allkiri;
  9) tõendi väljastanud tervishoiuteenuse osutaja nimetus ja kontaktandmed;
  10) tõendi väljastamise kuupäev.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5–7 nimetatud andmetena märgitakse tõendile isikul tuvastatud tervisehäire diagnoos rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni järgi, diagnoosi määranud eriarsti nimi ja diagnoosi määramise kuupäev.

§ 4.   Tõendi väljastamise eest tasumise kord

  (1) Kutsealuse terviseseisundi kohta käesoleva määruse §-s 3 sätestatud nõuetele vastava tõendi väljastamise eest tervishoiuteenuse osutajale tasumise kohustus on Kaitseressursside Ametil.

  (2) Kutsealusele tõendi väljastamise eest makstava tasu piirmäär tervishoiuteenuse osutajale on kolm eurot.

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja esitab kvartali jooksul kutsealustele väljastatud tõendite eest arve Kaitseressursside Ametile kvartalile järgneva kuu 7. kuupäevaks.

  (4) Kaitseressursside Amet tasub tervishoiuteenuse osutajale 30 tööpäeva jooksul arve laekumise päevast arvates, välja arvatud juhul, kui ilmnevad käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud asjaolud.

  (5) Kaitseressursside Ametil on õigus tasu maksmisest keelduda, kui tervishoiuteenuse osutaja esitatud arvel puudub selle isiku nimi ja isikukood, kelle kohta väljastatud tõendi eest arve esitatakse, või arvel märgitud isikut ei ole kutsealusena kutsutud Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni terviseseisundi hindamisele.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2013. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler

/otsingu_soovitused.json