Teksti suurus:

Teenistusülesannete täitmise tõttu surnud kaitseväelase ja asendusteenistuja matuse korraldamise kulu ulatus, maksmise tingimused ja kord

Teenistusülesannete täitmise tõttu surnud kaitseväelase ja asendusteenistuja matuse korraldamise kulu ulatus, maksmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.02.2013, 7

Teenistusülesannete täitmise tõttu surnud kaitseväelase ja asendusteenistuja matuse korraldamise kulu ulatus, maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 01.02.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib kaitseväeteenistuses ja asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu surnud kaitseväelase ja asendusteenistuja matuse korraldamise kulu (edaspidi matusekulud) ulatust, hüvitavate matusekulude loetelu, matusekulu maksmise tingimusi ja korda.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata, kui tegevväelane on suunatud kaitseväeteenistuse seaduse § 119 lõike 1 alusel sõjaväelise auastmeta ameti- või töökohale.

§ 2.   Matusekulud ja kulude kandmise ulatus

  (1) Matusekuludeks on surnu matuseks ettevalmistamise, transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

  (2) Matusekulud kantakse riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõike 1 alusel igaks eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud matusetoetuse suuruse kuni kahekümnekordses ulatuses.

  (3) Vajadusel kantakse täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 sätestatule välisriigis hukkunud või surnud kaitseväelase Eestisse toomise kulud.

§ 3.   Matusekulude kandmine

  (1) Teenistusülesannete täitmise tõttu surnud kaitseväelase matusekulud kannab Kaitsevägi.

  (2) Teenistusülesannete täitmise tõttu surnud asendusteenistuja matusekulud kannab Kaitseressursside Amet.

§ 4.   Otsus matusekulude kandmise kohta

  Käesoleva määruse §-s 3 nimetatud asutuse juht teeb otsuse matusekulude kandmise kohta viivitamatult pärast isiku teenistusalase tagatise saamise õiguse tuvastamist, kuid mitte hiljem kui kolme kalendripäeva jooksul arvates kaitseväelase või asendusteenistuja surmast.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

06.02.2013 14:01
Veaparandus - Eemaldatud eksitav lisa. Alus: Riigi Teataja seadus § 10 lõige 3 ja Kaitseministeeriumi 6.02.2013 taotlus nr 5-13/13/559.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json