Teksti suurus:

Gaasikoguste energiaühikutesse teisendamise metoodika

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.02.2013, 11

Gaasikoguste energiaühikutesse teisendamise metoodika

Vastu võetud 01.02.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse maagaasiseaduse § 24 lõike 12 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab gaasikoguste energiaühikutesse teisendamise lähteandmed ja juhised, millest võrguettevõtja peab mõõdetud gaasikoguste energiaühikutesse teisendamisel juhinduma.

§ 2.   Energiaühikutesse teisendamise lähteandmed

  (1) Energiaühikutesse teisendamise lähteandmed on:
  1) arvestusperioodil mõõdetud gaasi kogus kuupmeetrites (m³);
  2) arvestusperioodil võrku või võrgupiirkonda sisenenud gaasi ülemine kütteväärtus kilovatt-tundides kuupmeetri kohta (kWh/m³), mille võrguettevõtja avaldab oma veebilehel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvestusperiood on üks kuu, kui võrguteenuse osutamise lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

  (3) Võrguettevõtja säilitab andmed gaasi ülemise kütteväärtuse kohta vähemalt viis aastat selle mõõtmisest arvates.

§ 3.   Gaasikoguse teisendamine energiaühikutesse

  (1) Gaasikoguse teisendamine energiaühikutesse on mõõdetud gaasi koguse ja gaasi ülemise kütteväärtuse korrutis, mis arvutatakse järgmise valemi alusel:

kus
E – gaasi kogus energiaühikutes (kWh);
Hs – gaasi ülemine kütteväärtus arvestusperioodil (kWh/m³);
V – mõõdetud gaasi kogus arvestusperioodil (m³).

  (2) Energiaühik on kilovatt-tund, mis arvutatakse kahe koha täpsusega pärast koma.

  (3) Gaasikoguse teisendamisel energiaühikutesse kuust lühematel arvestusperioodidel on lubatud kasutada eelmise kalendrikuu avaldatud gaasi ülemist kütteväärtust, kui pooled ei ole võrguteenuse osutamise lepingus kokku leppinud teisiti.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json