Teksti suurus:

Erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 05.02.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.01.2014 otsus nr 367

Erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.01.2014

§ 1.   Erakonnaseaduse muutmine

Erakonnaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 51 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(1) Valimisliidule kohaldatakse käesoleva seaduse § 121 lõigetes 1, 2 ja 13, §-des 122–124 ning 125 lõikes 2 sätestatut.”;

2) paragrahvi 52 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 52 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(5) Üksikkandidaadile kohaldatakse käesoleva seaduse § 121 lõikes 13, § 123 lõigetes 1, 2 ja 4 ning § 124 lõigetes 1–4 ja 6–7 erakondade kohta sätestatut.”;

4) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(2) Erakond registreeritakse, kui tal on vähemalt 500 liiget.”;

5) paragrahv 121 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 121. Erakonna rahastamise põhimõtted ja teabe avalikustamine

(1) Erakond on kohustatud demokraatia põhimõttest lähtudes tagama oma tulude ja kulude seaduslikkuse ja täieliku läbipaistvuse vähemalt käesolevas peatükis ettenähtud viisil.

(2) Erakond võib tulu saada üksnes järgmistest allikatest:
1) erakonna põhikirja alusel kehtestatud liikmemaksud;
2) käesoleva seaduse alusel makstavad eraldised riigieelarvest;
3) käesolevas seaduses sätestatud tingimustel tehtud annetused;
4) tehingud erakonna varaga.

(3) Erakonnal on keelatud kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania läbiviimiseks või selle teostamiseks avalikke vahendeid, välja arvatud käesoleva seaduse alusel makstavaid riigieelarvelisi eraldisi. Valimisliidul, üksikkandidaadil, erakonna nimekirjas kandideerival isikul ja valimisliidu nimekirjas kandideerival isikul on keelatud oma valimiskampaania läbiviimiseks või selle teostamiseks kasutada avalikke vahendeid. Sellise keelatud tulu osas rakendatakse käesoleva seaduse §-s 124 sätestatut. Avalikud vahendid käesoleva paragrahvi tähenduses on riigieelarvelised ja kohaliku omavalitsuse eelarvelised vahendid.

(4) Erakond koostab käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud allikate kaupa tulude ja saadud laenude kohta kvartaliaruande kvartali lõpu seisuga ja esitab selle erakondade rahastamise järelevalve komisjonile komisjoni nõutud vormis kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Aruandes märgitakse käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud andmed. Aruanne avalikustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel. Aruande avalikustamisel erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel asendatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 nimetatud isikukood isiku sünniajaga.

(5) Erakond avalikustab ka annetuse, mis on tagastatud selle teinud isikule või kantud riigieelarvesse käesoleva seaduse § 124 lõigete 1–3 kohaselt.

(6) Liikmemaksu kohta märgib erakond, et tegemist on liikmemaksuga, liikmemaksu tasuja nime ja isikukoodi ning liikmemaksu suuruse ja laekumise kuupäeva.

(7) Annetuse kohta märgib erakond, et tegemist on annetusega, annetaja nime ja isikukoodi ning annetuse väärtuse ja laekumise kuupäeva.

(8) Erakond koostab oma kulude kohta kvartaliaruande kvartali lõpu seisuga ja esitab selle erakondade rahastamise järelevalve komisjonile komisjoni nõutud vormis kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Aruandes esitatakse kulud järgnevas jaotuses:
1) poliitilise tegevuse kulud;
2) tööjõukulud;
3) majandamiskulud.

(9) Käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 1 nimetatud poliitilise tegevuse kulud esitatakse aruandes järgnevas jaotuses:
1) reklaamikulud liigiti (tele-, raadio-, interneti-, väli- ja ajakirjanduslik reklaam, reklaamtrükised);
2) suhtekorralduskulud;
3) publikatsioonide kulud;
4) avalike ürituste kulud;
5) muud poliitilise tegevuse kulud.

(10) Käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 3 nimetatud majandamiskulud on käesoleva seaduse tähenduses kontori rendi- ja kommunaalkulud, transpordi-, kütuse-, side-, põhivara kulumi-, kindlustus-, väikevahendite jms kulud.

(11) Käesoleva paragrahvi lõigetes 8 ja 9 nimetatud kulude kohta näidatakse aruandes kululiik ja sellele vastava kulu maksumus kvartali koondsummana.

(12) Erakond esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kvartali lõpu seisuga kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks raamatupidamisliku väljatrüki oma tasumata arvete kohta ja bilansi.

(13) Kui erakond avastab esitatud aruandes puuduse, esitab ta erakondade rahastamise järelevalve komisjonile viivitamatult muudatust kajastava aruande. Kui uus aruanne esitatakse enne, kui komisjon on puuduse avastanud, ei kohaldata § 124 lõikes 2 sätestatud kohustust kanda riigieelarvesse summa, mis vastab aruandes avastatud puudusele. Kui käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud puuduse andmete esitamisel on põhjustanud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul erakonna liige või sidusorganisatsioon, kohaldatakse § 124 lõikes 2 sätestatud kohustust kanda riigieelarvesse summa, mis vastab aruandes avastatud puudusele, arvestades käesoleva lõike esimeses lauses sätestatut erakonna liikme või sidusorganisatsiooni suhtes.

(14) Erakond on kohustatud pidama teabe avalikustamiseks veebilehte, mille aadressist ta teavitab kohtu registriosakonda.”;

6) paragrahvi 122 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
”(11) Laenulepingutest tulenevate kohustuste summa ülempiir on 25 protsenti erakondadele riigieelarvest eraldatavast summast. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon avaldab summa oma veebilehel. Ülempiiri ei kohaldata valimisliidu suhtes ning erakonna suhtes, mille § 121 lõikes 2 märgitud tulude kogusumma eelmisel majandusaastal oli alla 50 000 euro.”;

7) paragrahvi 123 lõige 1 muudetakse ja täiendatakse enne sõna ”füüsilisest isikust” sõnadega ”Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega”;

8) paragrahvi 123 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
”(11) Erakonna juhatus võtab vastu annetuse vastuvõtmise korra. Annetuse vastuvõtmise kord avalikustatakse erakonna veebilehel.”;

9) paragrahvi 123 lõiget 2 täiendatakse punktidega 6–8 järgmises sõnastuses:
”6) kolmandate isikute poolt erakonna eest erakonna teadmisel viimase kulutuste tasumine või erakonnale soodustuste tegemine, välja arvatud juhtudel, kui selliste kulutuste tasumine või soodustuste tegemine on kättesaadav tavapärases majandustegevuses ka teistele isikutele;
7) annetus, mis on tehtud füüsilise isiku vahendusel ja kolmanda isiku vara arvelt;
8) välismaalaste annetused, välja arvatud Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega isikute annetused.”;

10) paragrahvi 123 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(3) Erakonnal on lubatud majandusaasta jooksul füüsiliselt isikult vastu võtta sularahaannetusi kuni 1200 eurot aastas. Sularahas saadud annetuse võtab erakond viivitamata tuluna arvele.”;

11) paragrahvi 124 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
”(6) Keelatud annetuse tegija suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 1218 sätestatut juhul, kui ta on 30 päeva jooksul arvates päevast, millal keelatud annetuse tegija keelatud annetusest teada sai või pidi teada saama, esitanud erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teabe annetuse keelatuse kohta. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon teavitab asjaoludest viivitamata keelatud annetuse saanud erakonda.”;

12) paragrahvi 124 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
”(7) Keelatud annetuse vastuvõtja suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 1218 sätestatut juhul, kui ta on 30 päeva jooksul arvates päevast, millal keelatud annetuse vastuvõtja keelatud annetusest teada sai või pidi teada saama, esitanud erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teabe annetuse keelatuse kohta. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon teavitab asjaoludest viivitamata keelatud annetuse saanud erakonda.”;

13) paragrahvi 127 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(2) Riigikogu valimisel osalenud erakond, kes ei ületanud valimiskünnist, kuid kogus:
1) vähemalt 2% kuid alla 3% häältest, saab riigieelarvest eraldist 30 000 eurot aastas;
2) vähemalt 3% kuid alla 4% häältest, saab riigieelarvest eraldist 60 000 eurot aastas;
3) vähemalt 4% kuid alla 5% häältest, saab riigieelarvest eraldist 100 000 eurot aastas.”;

14) paragrahv 128 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 128. Valimiskampaania aruanne

(1) Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania aruande esitavad erakondade rahastamise järelevalve komisjonile erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid. Aruanne esitatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjonile komisjoni nõutud vormis ühe kuu jooksul valimispäevast arvates. Valimiskampaania aruanne avalikustatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni veebilehel.

(2) Erakond esitab aruande valimiskampaania läbiviimiseks erakonna nimekirjas kandideerinud isikute ja sidusorganisatsioonide valimiskampaania kulude ja nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta.

(3) Erakonna nimekirjas kandideerinud isik vastutab oma aruande õiguspärasuse eest ise.

(4) Valimisliit esitab aruande valimisliidu ja tema nimekirjas kandideerinud isikute valimiskampaania kulude ning nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta.

(5) Üksikkandidaat esitab aruande valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta.

(6) Valimiskampaania aruanne koostatakse tasutud ja tasumata kulude kaupa. Tasumata kohustuste kohta esitatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kvartaliaruanne kvartali lõpu seisuga kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks seni, kuni võlasuhe on lõppenud.

(7) Valimisliit märgib aruandes valimiskampaaniaks kasutatud käesoleva seaduse § 121 lõikes 2 nimetatud tuluallika liigi ja saadud laenu, vahendi andja nime ja isiku- või registrikoodi ning vahendi väärtuse ja laekumise kuupäeva.

(8) Üksikkandidaat märgib aruandes valimiskampaaniaks kasutatud käesoleva seaduse § 52 lõikes 3 nimetatud rahastamise allika liigi. Annetuse kohta märgitakse annetaja nimi ja isikukood ning annetuse väärtus ja laekumise kuupäev, isikliku vara kohta märgitakse valimiskampaaniaks kasutatud rahasumma. Aruanne esitatakse ja avalikustatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korras.

(9) Kulud kajastatakse järgmiste kululiikide kaupa:
1) reklaamikulud liigiti (tele-, raadio-, interneti-, väli- ja trükireklaam);
2) suhtekorralduskulud;
3) publikatsioonide kulud;
4) avalike ürituste kulud;
5) muud valimiskampaania kulud.

(10) Kulude kohta märgitakse aruandes:
1) kuludokumendi kuupäev;
2) kuludokumendi number;
3) makse saaja nimi;
4) makse saaja isiku- või registrikood;
5) kululiik;
6) kulu maksumus;
7) tasutud kulusumma;
8) tasumata kulusumma;
9) tasumise kuupäev.”;

15) paragrahvi 129 lõikes 5 asendatakse tekstiosa ”§ 128 lõikes 9” tekstiosaga ”§ 121 lõikes 13”;

16) paragrahvi 129 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
”(6) Kui erakonna netovara väärtus majandusaasta lõpu seisuga on kolmel järjestikusel aastal negatiivne, taotleb erakond erakondade rahastamise järelevalve komisjonilt ettepanekute esitamist majanduslike raskuste ületamiseks, erakonna likviidsuse taastamiseks, maksejõulisuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks.”;

17) paragrahvi 1210 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
”(11) Erakondade rahastamise järelevalve komisjon nõustab erakondasid erakonna rahastamise küsimustes ning esitab erakonna taotluse alusel erakonnale ettepanekuid majanduslike raskuste ületamiseks, erakonna likviidsuse taastamiseks, maksejõulisuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks.”;

18) paragrahvi 1210 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:
”(12) Erakondade rahastamise järelevalve komisjonil on käesoleva paragrahvi lõigetest 1 ja 11 tulenevate ülesannete täitmiseks õigus erakonnalt, valimisliidult ja üksikkandidaadilt nõuda erakorralise audiitorkontrolli läbiviimist. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon määrab audiitori liisuheitmise teel audiitortegevuse registrisse kantud vandeaudiitorite seast. Audiitori nimi ja tema kaasamise põhjus tehakse menetlusosalisele teatavaks enne audiitori kaasamist, välja arvatud juhul, kui asja on vaja menetleda kiiresti või kui teavitamine võib takistada audiitorkontrolli eesmärgi saavutamist. Audiitorkontrolli kulud kaetakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni eelarvest. Erakondade järelevalve komisjon kehtestab täpsema audiitorite määramise korra.”;

19) paragrahvi 1211 lõike 1 punktis 5 asendatakse tekstiosa ”§ 128 lõigetes 2 ja 3” tekstiosaga ”§ 128 lõikes 2”;

20) paragrahvi 1211 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
”(21) Kui riigieelarvest eraldisi saav erakond või erakonna nimekirjas kandideerinud isik ei ole kandnud annetust ühel käesoleva seaduse § 124 lõigetes 1–3 nimetatud viisil komisjoni määratud tähtpäevaks riigieelarvesse või seda annetajale tagastanud, vähendab käesoleva seaduse § 127 lõike 4 alusel määratud valitsusasutus käesoleva seaduse § 127 lõigete 1 ja 2 alusel makstavat toetust ettekirjutuses märgitud annetuse summa kolmekordses ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 protsendi toetuse ulatuses.”;

21) paragrahvi 1212 lõikes 1, § 1214 lõikes 2 ja § 1216 lõikes 2 asendatakse arv ”6400” arvuga ”15 000”;

22) paragrahvi 1214 lõikes 1, §-s 1215 ja § 1216 lõikes 1 asendatakse arv ”200” arvuga ”300”;

23) paragrahv 1218 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1218. Keelatud annetuse tegemine ja vastuvõtmine
(1) Keelatud annetuse tegemise või selle vastuvõtmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 15 000 eurot.”;

24) seadust täiendatakse §-ga 1219 järgmises sõnastuses:

§ 1219. Valeandmete ja ebaõigete andmete esitamine

(1) Erakondade rahastamise järelevalve komisjonile teadlikult valeandmete või ebaõigete andmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 15 000 eurot.”;

25) seadust täiendatakse §-ga 1220 järgmises sõnastuses:

§ 1220. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 1214–1219 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 1214–1219 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet.

(3) Käesoleva seaduse §-des 1214–1219 sätestatud väärteoasju arutab maakohus.”.

§ 2.   Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustiku § 4021 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ§ 4021. Keelatud annetuse tegemine ja vastuvõtmine suures ulatuses
(1) Keelatud annetuse tegemise või selle vastuvõtmise eest suures ulatuses –
karistatakse rahalise karistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.ˮ.

§ 3.   Riigikogu valimise seaduse muutmine

Riigikogu valimise seaduse § 30 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
ˮ(5) Erakond või üksikkandidaat kannab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist Vabariigi Valimiskomisjoni arvele kautsjonina summa, mille suurus on valimiste väljakuulutamise aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär iga registreerimiseks esitatud isiku kohta.ˮ.

§ 4.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 13 jõustub Riigikogu XIII koosseisu volituste algusest.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json