Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 05.02.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
31.01.2022 otsus nr 61

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.01.2022

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/787, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008 (ELT L 130, 17.05.2019, lk 1–54);”;

2) paragrahvi 66 lõikes 41 asendatakse tekstiosa „2020. aastaks” tekstiosaga „2022. aasta lõpuks”;

3) paragrahvi 68 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „2023. aasta 31. detsembrini” tekstiosaga „2025. aasta 31. detsembrini”;

4) paragrahvi 68 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „2024. aasta 1. jaanuarist kuni 2031. aasta 31. detsembrini” tekstiosaga „2026. aasta 1. jaanuarist kuni 2033. aasta 31. detsembrini”;

5) paragrahvi 71 lõikeid 3, 7 ja 8 täiendatakse pärast sõna „programmide” sõnadega „ja nõustajate järelkasvu arendamise koolitusprogrammi”;

6) paragrahvi 82 lõike 4 teises lauses asendatakse tekstiosa „2023. aasta 1. juuliks” tekstiosaga „2025. aasta 1. juuliks”;

7) paragrahvi 97 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 138/2004 põllumajanduse arvepidamise kohta ühenduses (ELT L 33, 05.02.2004, lk 1–87) II lisas nimetatud põllumajandusarvestuse näitajate prognoositavad andmed koondab Maaeluministeerium ja kalendriaasta lõpptulemuste andmed Statistikaamet samas määruses ettenähtud tähtaegade jooksul.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json