Teksti suurus:

Kaitseministri 1. juuli 2019. a määruse nr 11 „Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 05.02.2022, 3

Kaitseministri 1. juuli 2019. a määruse nr 11 „Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 02.02.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 23 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 1. juuli 2019. a määruses nr 11 „Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetusteenuste osakond korraldab akadeemia personalitööd ning side- ja infotehnoloogilist teenindamist. Osakond osutab õppevara- ja transporditeenust ning haldab ja hangib akadeemia tegevuseks vajalikku vara ning varusid.”;

3) paragrahvi 12 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ülema administratsioon toetab akadeemia ülemat tööorganina akadeemia juhtimise planeerimisel, kontrollimisel, aruandlusel ning korraldab protokolliteenust, julgeolekualast ja kommunikatsiooni- ning turundustegevust.”;

4) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Koosseisu ja ametijuhendite kehtestamine

(1) Akadeemia koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab Kaitseväe juhataja.

(2) Akadeemia koosseisus oleva ametikoha ametijuhendi kehtestab akadeemia ülem.

(3) Akadeemia ülema ametijuhendi kehtestab Kaitseväe juhataja.”;

5) paragrahv 22 tunnistatakse kehtetuks.

Kalle Laanet
Minister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json