Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 05.03.2019, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 25.02.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1, § 19 lõike 1, § 21 lõike 2 ja § 31 lõike 6 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 14. aprilli 2016. a määruse nr 22 „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” muutmine

Maaeluministri 14. aprilli 2016. a määruse nr 22 „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” § 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui toetuse abil tehakse veebileht, avaldab toetuse saaja logo ja embleemi sellel veebilehel komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 763/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega (ELT L 209, 16.07.2014, lk 1–4), artikli 2 lõikes 4 ja artiklis 4 sätestatud tingimuste kohaselt.”.

§ 2.  Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrust nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõike 6 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tööleping, töövõtuleping või käsundusleping, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude kogusummas;”;

2) paragrahvi 12 lõike 7 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) esmakordsel makse taotlemisel töötaja ametijuhend, milles on kirjeldatud rakenduskavaga seotud tööülesanded;”;

3) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Lõike 7 punktis 8 nimetatud tööajatabelit ei pea esitama juhul, kui töötaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.

(9) Toetuse saaja esitab maksetaotluse koos tõendavate dokumentidega vähemalt kord aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 16 järgmises sõnastuses:

§ 16. Rakendussäte

Toetuse taotlemisel 2019. aastal eelistatakse võrdsete koondhinnetega taotluste puhul taotlusi, milles toodud tegevused panustavad § 2 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud eesmärkide saavutamisse.”.

§ 3.  Maaeluministri 15. mai 2017. a määruse nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muutmine

Maaeluministri 15. mai 2017. a määrust nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) reovee eelpuhastuse ja jäätmete töötlemise seadme soetamise ja paigaldamise kulud;
7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.05.2014, lk 195–230) sätestatud eesmärkide ja nõuete täitmisega kaasnevad kulud.”;

2) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Lõikes 1” tekstiosaga „Lõike 1 punktides 1–6”;

3) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) uue jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemi tootjapoolsed tehnilised andmed või sertifikaat, milles on kirjas jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemi fluoritud kasvuhoonegaaside andmed.”.

§ 4.  Maaeluministri 5. veebruari 2016. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus” muutmine

Maaeluministri 5. veebruari 2016. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus” § 12 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 68 lõike 1 punktis g nimetatud tegevuse puhul tutvustava materjali näidised, kampaania meediaplaan ja kokkuvõte kampaania tegevustest;”.

§ 5.  Maaeluministri 27. juuni 2017. a määruse nr 49 „Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 27. juuni 2017. a määrust nr 49 „Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirjas ja § 1 tekstis asendatakse sõnad „Merekeskkonna alaste” sõnaga „Merekeskkonnaalaste”;

2) paragrahvi 6 lõike 5 punktis 3 asendatakse tekstiosa „meetme VIII.1” tekstiosaga „meetme VIII.3”.

§ 6.  Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrust nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõike 6 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tööleping, töövõtuleping või käsundusleping, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude kogusummas;”;

2) paragrahvi 12 lõike 7 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) esmakordsel makse taotlemisel töötaja ametijuhend, milles on kirjeldatud rakenduskavaga seotud tööülesanded;”;

3) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Lõike 7 punktis 8 nimetatud tööajatabelit ei pea esitama juhul, kui töötaja tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.

(9) Toetuse saaja esitab maksetaotluse koos tõendavate dokumentidega vähemalt kord aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 16 järgmises sõnastuses:

§ 16. Rakendussäte

Toetuse taotlemisel 2019. aastal eelistatakse võrdsete koondhinnetega taotluste puhul taotlusi, milles toodud tegevused panustavad § 2 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud eesmärkide saavutamisse.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json