Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määruse nr 34 „Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 05.03.2021, 1

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määruse nr 34 „Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 26.02.2021 nr 19

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määruses nr 34 „Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 10 lõike 1” tekstiosaga „§ 10 lõike 1, § 11 lõike 1 ja § 12”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaitseala maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele üheteistkümneks sihtkaitsevööndiks ja seitsmeks piiranguvööndiks.”;

3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseala asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolgu ja Pala külas ning Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Arbavere, Kõrveküla, Mõndavere, Ohepalu, Ridaküla ja Uku külas ning Tapa vallas Tapa linnas.”;

4) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi ning püüda kala kogu kaitsealal, välja arvatud § 14 lõikes 2 sätestatud ajal Ellamaa, Kuresoo, Mädajärve, Kaanjärve ja Ristsaare sihtkaitsevööndis.”;

5) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine selleks ettenähtud teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool selleks ettenähtud teid ning maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel, kaitse-eeskirjaga kaitseala valitseja nõusolekul lubatud tegevusel, kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning piiranguvööndis olemasolevate rajatiste hooldustöödel, metsa- ja põllumajandustöödel. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud sõidukiga sõitmine väljaspool selleks ettenähtud teid ja maastikusõidukiga sõitmine riigikaitse korraldamiseks ning sihtkaitsevööndis puidu kokku- ja väljaveol alternatiivsete võimaluste puudumisel.”;

6) paragrahvi 6 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;”;

7) 3. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 11 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaitsealal on üksteist sihtkaitsevööndit:”;

9) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„10) Kaanjärve sihtkaitsevöönd;
11) Ristsaare sihtkaitsevöönd.”;

10) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tuksmani sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on ökosüsteemide arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.”;

11) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ellamaa ja Kuresoo sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse.”;

12) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kaansoo, Mädajärve, Udriku, Kaanjärve ja Ristsaare sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse ning vajaduse korral koosluste loodusliku veerežiimi taastamine. Pärast taastamistöid tagatakse metsa- ja sookoosluste ning vee ökosüsteemide areng üksnes loodusliku protsessina.”;

13) paragrahvi § 13 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Ellamaa, Kaansoo, Mädajärve, Udriku ja Tapa sihtkaitsevööndis poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks vajalik tegevus;”;

14) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) Kaansoo, Mädajärve, Udriku, Kaanjärve ja Ristsaare sihtkaitsevööndis loodusliku veerežiimi taastamine.”;

15) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tee, tehnovõrgu rajatise, riigikaitse tarbeks keskpolügooni ohuala välispiiri tähistamisega seotud rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks ja olemasolevate rajatiste hooldustööd.”;

16) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keelatud on inimeste viibimine Kaanjärve sihtkaitsevööndis 15. märtsist 31. augustini, Ristsaare sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. augustini, Ellamaa sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. juulini ning Kuresoo ja Mädajärve sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 30. juunini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.”;

17) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piiranguvöönd on kaitseala osa, mis ei kuulu sihtkaitsevööndisse.”;

18) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu, kaitseala või riigikaitse tarbeks;”;

19) lisas esitatud kaart „Ohepalu looduskaitseala” asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga (lisatud)1.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse-eesmärkide muutmise kohta;
2) kaitsekorra muutmise kohta;
3) kaitseala ja vööndite piiride muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 6. veebruari 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/72 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on kantud määruse lisas esitatud kaardile, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Tõnis Mölder
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Ohepalu looduskaitseala

/otsingu_soovitused.json