Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses avaliku teenistuse seaduse jõustumisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2013, 10

Siseministri määruste muutmine seoses avaliku teenistuse seaduse jõustumisega

Vastu võetud 02.04.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1, kodakondsuse seaduse § 21 lõike 1, politsei ja piirivalve seaduse § 13 lõike 1, § 19 lõike 1 ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1, päästeseaduse § 13 lõike 1 ning relvaseaduse § 3 lõike 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 10. detsembri 2009. a määruse nr 55 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” muutmine

Siseministri 10 detsembri 2009. a määruses nr 55 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

„Ameti ingliskeelne nimetus on Estonian Internal Security Service.”;

2) paragrahvi 3 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Kaitsepolitsei I liigi teeneteristiga (lisa 1) tunnustatakse Kaitsepolitseiameti ametnikke ja töötajaid kauaaegse laitmatu teenistuse või töötamise ning teenistus- ja tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest Kaitsepolitseiametis.”;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud, välja arvatud peadirektori asetäitjad ning sõlmib ja lõpetab ameti töötajatega töölepingud;”;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) kohaldab ameti ametnikele ja töötajatele ergutusi ja distsiplinaarkaristusi seadusega ettenähtud alustel, nimetab Aasta kaitsepolitseiniku ning annab Aasta kaitsepolitseiniku märke, teenistusstaaži märke, Kaitsepolitseiameti teeneteplaate, meenemedaleid, aukirju ja tänukirju;”;

5) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ameti struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ja töötajate teenistuskohad.”;

6) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike teenistusülesanded, alluvus, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendiga ning töötajate õigused ja kohustused sätestatakse töölepingus.”.

§ 2.  Siseministri 3. juuli 2009. a määruse nr 23 „Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 3. juuli 2009. a määruse nr 23 „Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu pidamise põhimäärus” § 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja ametnikel ja töötajatel neile teenistus- või töökohustuste täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.”.

§ 3.  Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” § 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Piirikontrolli andmekogus olevatele andmetele on juurdepääs vastutava ja volitatud töötleja ametnikel ja töötajatel nende teenistus- või tööülesannetega määratud ulatuses ja viisil.”.

§ 4.  Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” § 16 lõikes 2 ja § 23 lõikes 2 asendatakse sõna „ametnik” sõnadega „ametnik ja töötaja” vastavas käändes.

§ 5.  Siseministri 31. jaanuari 2012. a määruse nr 2 „Päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 31. jaanuari 2012. a määruses nr 2 „Päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõikes 2 pärast sõna „ametnikud” lisatakse sõnad „ja töötajad”;

2) paragrahvis 15 pärast sõna „ametnik” lisatakse sõnad „või töötaja”;

3) paragrahvi 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juurdepääs infosüsteemi kantud andmetele on vastutava ja volitatud töötleja ametnikel ja töötajatel neile teenistus- või töökohustuste täitmiseks vastutava töötleja poolt määratud ulatuses ning päästeseaduse § 11 lõikes 3 nimetatud asutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.”.

§ 6.  Siseministri 22. märtsi 2002. a määruse nr 53 „Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord” muutmine

Siseministri 22. märtsi 2002. a määruses nr 53 „Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 3, § 7 lõigetes 3 ja 4, § 14 lõigetes 1 ja 6, § 15 lõikes 3, § 21 lõigetes 1, 3 ja 4, § 22 lõikes 1, § 23 lõigetes 1, 3 ja 5 asendatakse mis tahes ainsuse või mitmuse käändes sõna „töötaja” sõnaga „isik” vastavas ainsuse või mitmuse käändes;

2) paragrahvis 18 asendatakse sõna „ametiisik” sõnaga „isik”;

3) paragrahvi 21 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teenistusrelva kandmist õigustavaks dokumendiks on politseiametnikul ametitõend, teistel isikutel ametitunnistus või ametitõend (edaspidi ametitunnistus), millel on märge relvakandmise õiguse kohta. Ametitunnistusel on isiku foto, isikukood, asutuse vapipitser ja asutuse juhi allkiri, kehtivuse aeg. Asutuse vapipitser ja asutuse juhi allkiri antakse üksnes paberkandjal ametitunnistusele.”;

4) paragrahvi 23 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Asutuse juht võib erandkorras lubada isikule kinnistatud teenistusrelva, välja arvatud automaattulirelva, ja kolme salvetäit padruneid kanda teenistusvälisel ajal ja hoida alaliselt elukohas. Luba vormistatakse asutuse juhi käskkirjaga, mille koopia asub relvaruumis või relvuri käes.”;

5) määruse lisa 5 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

6) määruse lisa 11 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 7.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 2013. aasta 1. aprillist.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json