Teksti suurus:

Tollioksjoni korraldamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2013, 19

Tollioksjoni korraldamise kord

Vastu võetud 23.04.2004 nr 88
RTL 2004, 50, 868
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2009RTL 2009, 49, 71401.07.2009
02.04.2013RT I, 05.04.2013, 908.04.2013

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 99 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse rakendusala

  Määrust rakendatakse «Tolliseaduse» § 97 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kauba või transpordivahendi (edaspidi kaup) tollioksjonil realiseerimisel.

§ 2.   Leping tollioksjoni korraldajaga

  Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik sõlmib «Tolliseaduse» § 99 lõikes 1 nimetatud korras valitud tollioksjoni korraldajaga lepingu ühe või mitme tollioksjoni korraldamiseks.

§ 3.   Tollioksjonile suunamise otsustamine

  (1) Kaup suunatakse tollioksjonile Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema poolt volitatud isiku otsusega.

  (2) Otsuses märgitakse tähtaeg oksjoni läbiviimiseks.

  (3) Otsus toimetatakse kümne kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates tollioksjoni korraldajale kätte.

§ 4.   Tollioksjonile suunatud kauba näidiste üleandmine

  Toll annab tollioksjonile suunatud kauba näidised tollioksjoni korraldajale üle aktiga, kuhu märgitakse:
  1) kauba näidiste nimetus ja kogus;
  2) KN alamrubriik vastavalt EÜ Nõukogu määrusele nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675);
  3) viide otsusele, mille alusel kaup suunatakse oksjonile;
  4) tollilao või -terminali, kus kaupa hoiti, nimi ja registrikood;
  5) kauba näidiste üleandja nimi, isikukood ja allkiri;
  6) kauba näidiste vastuvõtja nimi, isikukood ja allkiri;
  7) kauba näidiste üleandmise juures viibiva Maksu- ja Tolliameti töötaja või ametniku nimi ja allkiri;
[RT I, 05.04.2013, 9 - jõust. 08.04.2013]
  8) kauba näidiste üleandmise koht ja aeg.

§ 5.   Tollioksjoni korraldaja ülesanded

  Tollioksjoni korraldaja:
  1) koostab tollioksjoni eeskirja ja kooskõlastab selle kirjalikult Maksu- ja Tolliametiga;
  2) määrab kaupade alghinnad ja osavõtutasu ning kooskõlastab need kirjalikult Maksu- ja Tolliametiga. Vaidluse puhul määrab kauba alghinna ja osavõtutasu Maksu- ja Tolliamet;
  3) informeerib avalikkust tollioksjoni toimumisest, korraldab kauba reklaamimise ja müügieelse tutvustamise;
  4) teostab arveldused ostjatega;
  5) korraldab tolliformaalsuste läbiviimise;
  6) teostab «Tolliseaduse» § 99 lõikes 3 nimetatud arveldused, kusjuures hoiu- ja veokulud kooskõlastab Maksu- ja Tolliametiga ning kannab riigieelarvesse kandmisele kuuluva summa Maksu- ja Tolliameti pangakontole 20 kalendripäeva jooksul tollioksjoni toimumise päevast arvates;
  7) esitab oksjonitulemuste aruande.

§ 6.   Tollioksjoni eeskiri

  (1) Tollioksjoni eeskirjas sätestatakse:
  1) tollioksjonil osalemiseks registreerumise kord;
  2) enampakkumiste tegemise ja tollioksjoni lõppemise kord;
  3) kauba eest tasumise kord;
  4) kauba üleandmise kord.

  (2) Tollioksjoni korraldaja tutvustab tollioksjonil osalejatele enne enampakkumise algust tollioksjoni eeskirja.

§ 7.   Kauba hind

  Kauba alghind määratakse lähtudes eksperthinnangust või analoogse kauba turuhinnast ja see peab sisaldama kauba eest tasumisele kuuluvaid impordimakse.

§ 8.   Arve kauba kohta

  (1) Tollioksjoni korraldaja koostab pärast tollioksjoni lõppemist kauba kohta arve kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar antakse kauba ostjale, teine jääb tollioksjoni korraldajale ja kolmas Maksu- ja Tolliametile.

  (2) Arvele märgitakse järgmised andmed:
  1) tollioksjoni korraldaja nimi, EORI number ja aadress;
[RTL 2009, 49, 714 - jõust. 01.07.2009]
  2) number ja tollioksjoni korraldamise kuupäev;
  3) ostja nimi, isiku- või registrikood ja aadress;
  4) Maksu- ja Tolliameti otsuse number, mille alusel kaup tollioksjonile suunati;
  5) kauba nimetus ja kogus;
  6) tasumisele kuuluvate impordimaksude summa;
  7) tasumisele kuuluv summa;
  8) tasumise tähtpäev.

  (3) Kui ostja ei ole tähtpäevaks arvet tasunud, loetakse ost mittetoimunuks. Tollioksjoni korraldaja vormistab toimumata ostu kohta kreeditarve ning kaup pannakse uuesti tollioksjonil müüki.

§ 9.   Tolliformaalsuste läbiviimine

  Tollioksjoni korraldaja esitab tollile kümne kalendripäeva jooksul tollioksjoni toimumise päevast arvates tollideklaratsiooni, kusjuures tollideklaratsiooni lahtrisse 29 märgitakse tollisasutus, kuhu tollideklaratsioon esitatakse.

§ 10.   Kauba üleandmine

  Ostja saab kauba tollilaost või tolliterminalist kätte pärast raha laekumist tollioksjoni korraldaja pangakontole ja vastavate tolliformaalsuste teostamist tollioksjoni korraldaja poolt.

§ 11.   Oksjonitulemuste aruanne

  (1) Tollioksjoni korraldaja koostab 20 päeva jooksul pärast tollioksjoni lõppemist oksjonitulemuste aruande, kuhu märgitakse:
  1) tollioksjoni toimumise aeg ja koht ning tollioksjoni pidaja;
  2) kauba tollioksjonile suunamise otsuse number ja kuupäev, kauba nimetus, kogus, müügihind ja «Tolliseaduse» § 99 lõike 3 alusel teostatud arveldused.

  (2) Tollioksjoni korraldaja esitab Maksu- ja Tolliametile koos oksjonitulemuste aruandega tollideklaratsioonide koopiad.

§ 12.   Realiseerimata kaup

  (1) Kaup, mida tollioksjonil ei realiseeritud, pannakse müügile järgmistel tollioksjonitel.

  (2) Kaup, mida ei ole kahel tollioksjonil suudetud realiseerida, antakse tasuta üle tervishoiu- või sotsiaalhoolekandeasutusele või hävitatakse Maksu- ja Tolliameti sellekohase otsuse alusel.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

/otsingu_soovitused.json