Teksti suurus:

Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2016, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.03.2016 otsus nr 758

Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.03.2016

Meresõiduohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Laeva ohutusvarustuse, väikelaeva ja jeti ning nende komponendi tootja, tootja volitatud esindaja, importija ja levitaja kohustustele, samuti laeva ohutusvarustusele, väikelaevale ja jetile ning nende komponendile ning väikelaeva ja jeti ning nende komponendi vastavushindamisele ja turujärelevalvele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega.”;

2) paragrahvi 35 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Väikelaeva komponendiks loetakse:
1) süttimise eest kaitsmise seade sisemootori, bensiinikütusega sisepäramootori ning bensiinipaagi asukohas;
2) päramootori käiviti blokeerimise seade;
3) rooliratas, roolimehhanism ja ankruketi koost;
4) statsionaarne kütusepaak ja -voolik;
5) paigaldamiseks valmis luuk ja illuminaator.”;

3) seaduse 14. peatüki pealkirja täiendatakse pärast sõnu „OHTLIKE JUHTUMITE” sõnadega „JUURDLUS JA”;

4) paragrahvi 69 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laevaõnnetus on sündmus või sündmuste jada, mis on otseselt seotud laeva käitamisega ja millega kaasneb:
1) inimese surm;
2) inimesele põhjustatud tervisekahjustus, mis väljendub isiku töövõimetuses kauem kui 72 tundi seitsme ööpäeva jooksul vigastuse saamisest arvates;
3) isiku kadunuks jäämine laevalt;
4) laevahukk, eeldatav hukk või hülgamine;
5) laeva kahjustamine;
6) laeva madalikule sõit või vigastamine või laeva osalemine kokkupõrkes;
7) kaldaehitise, navigatsioonimärgi või hüdrotehnilise rajatise kahjustamine;
8) keskkonnareostus.”;

5) paragrahvi 691 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väga raske laevaõnnetus on käesoleva seaduse tähenduses laevaõnnetus, millega kaasneb:
1) laevahukk;
2) inimese surm;
3) nafta sattumine vette koguses 10 tonni või enam;
4) naftasaaduste sattumine vette koguses 10 tonni või enam;
5) rahvusvahelise ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete koodeksi (edaspidi IBC koodeks) tähenduses Z kategooria keskkonnaohtlike kemikaalide sattumine vette koguses 10 tonni või enam;
6) IBC koodeksi tähenduses Y kategooria keskkonnaohtlike kemikaalide sattumine vette koguses 5 tonni või enam;
7) IBC koodeksi tähenduses X kategooria keskkonnaohtlike kemikaalide sattumine vette koguses 0,5 tonni või enam.”;

6) paragrahvi 691 lõike 2 punktis 1 ja § 72 lõikes 1 asendatakse sõnad „laevatatavatel sisevetel” sõnaga „sisevetel”;

7) paragrahv 692 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 692. Juurdluse ja ohutusjuurdluse kohaldamisala

(1) Laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite juurdlust (edaspidi juurdlus) ning laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite ohutusjuurdlust (edaspidi ohutusjuurdlus) kohaldatakse laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi suhtes, mis:
1) on seotud Eesti riigilippu kandva laevaga;
2) leiab aset Eesti territoriaalmerel, sisemerel või sisevetel või
3) on seotud Eesti Vabariigi muude oluliste huvidega.

(2) Ohutusjuurdlust ei kohaldata laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi suhtes, mis on seotud üksnes:
1) sõjalaeva ja sõjaväelise isikkoosseisu transpordilaeva ning Euroopa Liidu liikmesriigile kuuluva või liikmesriigi käitatava riigihaldusülesandeid täitva laevaga;
2) mehhaanilise jõuajamita laevaga, primitiivse ehitusega puust laevaga ning laevaga, mida kasutatakse vaba aja veetmiseks, kui see laev ei ole mehitatud või seda ei mehitata ning kui see ei vea ärilistel eesmärkidel rohkem kui 12 reisijat;
3) siseveelaevaga;
4) kalalaevaga, mille pikkus on alla 15 meetri;
5) seisva merepuurplatvormiga.”;

8) paragrahvi 693 lõiked 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ohutusjuurdluse Keskus teeb ohutusjuurdluse läbiviimisel koostööd teiste riikide ohutusjuurdlusasutustega, sealhulgas võib ta paluda neilt abi või pakkuda neile abi eriteadmistega, tehniliste kontrollide ja analüüside teostamiseks ja hinnangute andmiseks ning võimaldada oluliselt huvitatud teise riigi ohutusjuurdlusasutusel võtta osa ohutusjuurdlusest.

(2) Kui laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi suhtes teostab ohutusjuurdlust lisaks Ohutusjuurdluse Keskusele Euroopa Liidu mõne teise liikmesriigi ohutusjuurdlusasutus, teeb Ohutusjuurdluse Keskus koostööd, et leppida kokku ohutusjuurdlust juhtiv riik ning piiritleda poolte ülesanded, õigused ja kohustused. Koostöö tegemisel antakse nimetatud Euroopa Liidu liikmesriigi ohutusjuurdlusasutusele samaväärsed võimalused uurimiseks ning tagatakse juurdepääs tunnistajatele ja tõenditele.

(3) Laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi suhtes Euroopa Liidu mõne teise liikmesriigiga paralleelse ohutusjuurdluse läbiviimisel teeb Ohutusjuurdluse Keskus teise riigi ohutusjuurdlusasutusega koostööd, eesmärgiga jõuda võimalusel ühistele järeldustele. Paralleelse ohutusjuurdluse läbiviimisest ja selle põhjustest tuleb teavitada Euroopa Komisjoni.

(4) Kui kolmanda riigi ohutusjuurdlusasutus on algatanud käesoleva seaduse § 692 lõike 1 punktis 1 või 3 nimetatud laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi ohutusjuurdluse ja Ohutusjuurdluse Keskus on sellesse asjakohaselt kaasatud, võib Ohutusjuurdluse Keskus jätta paralleelse ohutusjuurdluse algatamata, kui kolmanda riigi juhitav ohutusjuurdlus viiakse läbi kooskõlas IMO laevaõnnetuste ja intsidentide uurimise koodeksiga.”;

9) paragrahvi 693 lõikes 5, § 71 lõigetes 6 ja 61, § 721 lõigetes 3–5 ning § 73 lõigetes 1–3 ja 6 asendatakse sõnad „ohutusjuurdluse korraldaja” sõnadega „Ohutusjuurdluse Keskus” vastavas käändes;

10) paragrahvi 693 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui Ohutusjuurdluse Keskus osaleb kolmanda riigi teostatavas ohutusjuurdluses, teavitab ta laevaõnnetusest ja ohtlikust juhtumist Euroopa laevaõnnetuste andmebaasi kaudu Euroopa Komisjoni.”;

11) paragrahv 70 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 70. Juurdluse ja ohutusjuurdluse eesmärk

Juurdluse ja ohutusjuurdluse eesmärk on selgitada laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi asjaolud, põhjused ja tagajärjed ning esitada vajaduse korral soovitused, et edaspidi sellist laevaõnnetust või ohtlikku juhtumit vältida ning parandada meresõiduohutust, mitte aga süüle või vastutusele osutamine.”;

12) paragrahvi 71 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 71. Ohutusjuurdluse korraldaja ja ohutusjuurdluse algatamine

(1) Väga raske laevaõnnetuse ohutusjuurdluse korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksus Ohutusjuurdluse Keskus. Muu laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi korral viib Ohutusjuurdluse Keskus läbi hindamise ja otsustab, kas algatada ohutusjuurdlus või mitte, võttes arvesse laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi raskusastet, sellega seotud laeva ja lasti tüüpi ning seda, kas ohutusjuurdluse tulemused aitaksid vältida õnnetusi ja ohtlikke juhtumeid tulevikus.”;

13) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui Ohutusjuurdluse Keskus otsustab raske laevaõnnetuse ohutusjuurdlust mitte algatada, nimetab ta selle otsuse põhjused ning teavitab otsusest esimesel võimalusel Veeteede Ametit ja Euroopa laevaõnnetuste andmebaasi kaudu Euroopa Komisjoni. Muu laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi ohutusjuurdluse algatamisest või mittealgatamisest teavitatakse esimesel võimalusel Veeteede Ametit.”;

14) paragrahvi 71 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ohutusjuurdlus algatatakse viivitamata, kuid hiljemalt kaks kuud pärast laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi toimumist.”;

16) paragrahvi 71 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 71 lõike 7 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) viivitamata juurde pääseda kõigile asjakohastele piirkondadele, laevaõnnetuse toimumiskohale, laevale, vrakile, rajatistele, lastile, seadmetele ja rusudele;”;

18) paragrahvi 71 lõike 7 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) tagada tõendusmaterjalide otsimine ja nende loetelu viivitamatu koostamine ning eraldada vrakk, rusud või muud komponendid või ained uurimiseks või analüüsiks;”;

19) paragrahvi 71 lõike 7 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) küsitleda tunnistajaid ja isikuid, kellel võib olla ohutusjuurdluse seisukohalt tähtsat teavet, ilma selliste isikute kohalolekuta, kelle huvides võiks olla ohutusjuurdluse takistamine, ning nõuda ohutusjuurdluseks vajaliku teabe kinnitamist või andmist;”;

20) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi ohutusjuurdluse ja arvelevõtmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

21) seadust täiendatakse §-ga 711 järgmises sõnastuses:

§ 711. Juurdluse korraldaja ja juurdluse algatamine

(1) Laevaõnnetuse ja ohtliku juhtumi, mis ei kuulu Ohutusjuurdluse Keskuse uurimise alla või mille kohta ei ole Ohutusjuurdluse Keskus algatanud laevaõnnetuse ohutusjuurdlust, juurdluse korraldab Veeteede Amet, lähtudes seadusest ja muudest õigusaktidest ning Eestile kohustuslikest välislepingutest.

(2) Veeteede Ameti juurdlusele kohaldatakse käesoleva seaduse § 71 lõigetes 61–10 sätestatud ohutusjuurdluse läbiviimise nõudeid, § 73 lõigetes 1–3 ja 5–7 sätestatud ohutusjuurdluse aruandluse nõudeid ning § 73 lõikes 4 sätestatud ohutusjuurdlusest teavitamise nõuet, välja arvatud aruannete Euroopa laevaõnnetuste andmebaasi edastamise nõue.

(3) Väikelaevaga toimunud laevaõnnetuse juurdluse teostab Veeteede Amet juhul, kui sellega kaasneb inimese surm. Veeteede Amet võib muul juhul teostada väikelaevaga toimunud laevaõnnetuse juurdluse põhjendatud huvi korral või väikelaeva omaniku, kindlustusandja või politseiasutuse taotluse alusel, kui juurdluse tulemused aitaksid vältida õnnetusi tulevikus.”;

22) paragrahvi 72 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „vastava teabe” sõnaga „viivitamata”;

23) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Ohutusjuurdluse Keskus teavitab laevaõnnetusest ja ohtlikust juhtumist Euroopa Komisjoni Euroopa laevaõnnetuste andmebaasi kaudu.”;

24) paragrahvi 721 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 721. Laeva kapteni ja reederi kohustused seoses ohutusjuurdlusega”;

25) paragrahvi 721 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „paragrahvi lõike 6” sõnadega „seaduse § 71 lõike 11”;

26) paragrahvi 721 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 721 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse ka Veeteede Ameti korraldatava juurdluse puhul.”;

28) paragrahvi 73 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ohutusjuurdluse Keskus edastab laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite ohutusjuurdluse aruanded Euroopa laevaõnnetuste andmebaasi ning IMO Global Integrated Shipping Information System’i andmebaasi.”;

29) paragrahv 74 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 76 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Turule lastud või kasutusele võetud laeva ohutusvarustuse, väikelaeva, osaliselt valmis väikelaeva, väikelaeva komponendi ja jeti osas on turujärelevalveasutuse õigused ja kohustused Veeteede Ametil.”;

31) paragrahv 9414 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 9414. Laevaõnnetusest, ohtlikust juhtumist, vigastusest ja rikkest teatamata jätmine

(1) Laevaõnnetusest või ohtlikust juhtumist või laeva merekõlblikkusele või sisevetel sõidukõlblikkusele mõju avaldavast vigastusest või rikkest teatamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

32) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/25/EÜ väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 164, 30.06.1994, lk 15–38), muudetud direktiividega 2003/44/EÜ (ELT L 214, 26.08.2003, lk 18–35) ja 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53) ning määrusega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54);” tekstiosaga

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90–131);”;

33) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/54/EL 2006. aasta meretöönormide konventsiooni järgimise ja täitmise tagamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta (ELT L 329, 10.12.2013, lk 1–4);
komisjoni direktiiv 2014/100/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (ELT L 308, 29.10.2014, lk 82–87).”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json