Teksti suurus:

Looduskaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2016, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.03.2016 otsus nr 757

Looduskaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.03.2016

Looduskaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Loodusobjekt võetakse käesoleva seaduse alusel kaitse alla ka juhtudel, kui see on vajalik nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) rakendamiseks.”;

2) paragrahvi 9 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kaitse alla võtmise menetluse läbiviija saadab loodusobjekti asukoha kohalikule omavalitsusele ja kinnisasja omanikule käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmetega teate tähtkirjaga või elektrooniliselt, kui menetluse läbiviijale on elektronposti aadress teada. Elektroonilisel kättetoimetamisel on isik kohustatud elektronposti teel viivitamata kinnitama teate kättesaamist. Kui isik ei ole kinnitanud teate kättesaamist, toimetatakse see talle kätte tähtkirjaga.”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud juhul pindalalise loodusobjekti kaitsekorra kindlaksmääramisel tuleb lähtuda kaitse eesmärgiks oleva elupaiga või liigi ökoloogilistest vajadustest.”;

4) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga, kaitsekorralduskavaga ja liigi kaitse või elupaiga tegevuskavaga määratud vajaliku töö tegemiseks makstakse loodushoiutoetust.”;

5) paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise korra, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

6) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Loodushoiutoetuse taotluse rahuldamise, taotluse rahuldamata jätmise, toetuse maksmise ja tagasimaksmise otsuse teeb Keskkonnaamet.”;

7) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui pärast loodushoiutoetuse väljamaksmist selgub, et toetust ei kasutatud sihipäraselt, või selguvad asjaolud, mis oleks tinginud taotluse rahuldamata jätmise, või pärast loodushoiutoetuse väljamaksmist ei ole toetuse saaja taganud ala hooldamist viie aasta jooksul, võib Keskkonnaamet nõuda toetuse saajalt talle toetusena makstud raha tagasi kuni 100 protsendi ulatuses.”;

8) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kaitsekohustuse teatis antakse üle allkirja vastu, saadetakse tähtkirjaga või elektrooniliselt, kui teatise väljastajale on elektronposti aadress teada. Elektroonilisel kättetoimetamisel on isik kohustatud elektronposti teel viivitamata kinnitama teatise kättesaamist. Kui isik ei ole kinnitanud teatise kättesaamist, toimetatakse see talle kätte tähtkirjaga.”;

9) paragrahvi 251 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Elupaiga tegevuskava kinnitaja määrab valdkonna eest vastutav minister.”;

10) paragrahvi 30 lõike 4 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta ehitise püstitamist kaitsealal paikneva kinnistu, kaitseala või riigikaitse tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustöid;”;

11) paragrahvi 38 lõiget 4 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) maakaabelliinile;
9) olemasoleva elamu tarbeks rajatavale tehnovõrgule ja -rajatisele.”;

12) paragrahvi 49 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava kinnitaja määrab valdkonna eest vastutav minister.”;

13) paragrahvis 512, § 56 lõike 21 punktis 2, § 58 lõikes 4 ja § 744 pealkirjas asendatakse tekstiosa „EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta” tekstiosaga „nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ”;

14) paragrahvi 55 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) I ja II kaitsekategooria taimede ja seente kahjustamine, sealhulgas korjamine ja hävitamine, on keelatud. Tahtlikuks kahjustamiseks ei ole käesoleva seaduse §-s 49 nimetatud tegevuskava meetmete elluviimine ning tahtlikuks kahjustamiseks võib mitte lugeda ka tegevust Keskkonnaameti nõusolekul II kaitsekategooria taime ja seene väheesinduslikes populatsioonides.”;

15) paragrahvi 57 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Võõrliikidega tehtavad toimingud, mis ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 04.11.2014, lk 35–55) kehtestatud tingimustele, on keelatud.

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1143/2014 artikli 8 lõigetes 2 ja 5 nimetatud pädev asutus on Keskkonnaamet.”;

16) paragrahvi 69 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25)” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ”;

17) paragrahvi 69 punktis 2, §-s 70 ja § 91 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest” tekstiosaga „nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ”;

18) paragrahvi 69 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud Natura 2000 võrgustiku ala, mis on looduskaitseseaduse tähenduses kaitseala, hoiuala, püsielupaik või kaitstav looduse üksikobjekt, on eriloodusala nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ tähenduses.”;

19) paragrahvi 741 lõikes 2 asendatakse arv „3200” arvuga „32 000”;

20) paragrahvi 744 lõigetest 1, 3 ja 5 jäetakse välja lühend „EÜ”;

21) paragrahvi 75 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 91 lõike 1 tekstiosa „kuid mitte kauemaks kui 2016. aasta 1. maini.” asendatakse tekstiosaga „kuid mitte kauemaks kui 2023. aasta 1. maini.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json