Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2011. a määruse nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakutele ning jalgratturi kvalifikatsioonile” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2016, 5

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2011. a määruse nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakutele ning jalgratturi kvalifikatsioonile” muutmine

Vastu võetud 30.03.2016 nr 30

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 148 lõike 4, § 150 lõike 3 ja § 151 lõike 5 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2011. a määruses nr 43 „Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded õppevahenditele ja õppeväljakutele ning jalgratturi kvalifikatsioonile” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Jalgratturi ja pisimopeedijuhi eksamineerimise, jalgratta juhtimisõiguse andmise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 148 lõike 4, § 150 lõike 3 ja § 151 lõike 5 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrus reguleerib 10–15-aastase jalgratturi ja 14–15-aastase pisimopeedijuhi eksamineerimist, jalgratta juhtimisõiguse andmist ja kehtestab jalgratturi juhiloa vormi ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile.”;

4) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jalgratturi juhtimisõigust võib taotleda isik, kes vastab jalgratturile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja on sooritanud eksamid.”;

5) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Jalgratturi juhtimisõigus annab liiklusseaduses sätestatud korras 10–15-aastasele isikule õiguse jalgratta juhtimiseks sõiduteel ning 14–15-aastasele isikule õiguse pisimopeedi juhtimiseks sõiduteel.”;

6) paragrahvid 4–7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Jalgratturi teadmistele esitatavad nõuded

Jalgrattur peab teadma:
1) liiklusohutust mõjutavaid tegureid ja jalgratturikiivri kasutamise nõudeid;
2) teistest liiklejatest lähtuvaid riske;
3) jalgratturi ohutuks liiklemiseks vajalikke liiklusreegleid, liikluskorraldusvahendite tähendust, reguleerija märguandeid, teeandmise kohustust ja piiranguid;
4) ohutu pikivahe hoidmise, pidurdusteekonna ja teelpüsimise põhimõtteid, ja riskitegureid, mida põhjustab jalgratta juhtimine erinevates tee- ja ilmastikuoludes;
5) sõidukiiruse valikuga seonduvaid ohte;
6) väsimusest ja pimedusest tulenevat mõju juhi käitumisele ja reageerimisajale;
7) käitumisjuhiseid liiklusõnnetuse korral;
8) jalgratta tehnilisele seisukorrale kehtestatud nõudeid.

§ 5. Jalgratturi oskustele esitatavad nõuded

Jalgrattur peab oskama:
1) enne sõidu alustamist jalgratta korrasolekut kontrollida ja hinnata jalgratta tehnoseisundi nõuetele vastavust ning reguleerida õiget sõiduasendit;
2) valitseda jalgratast ja juhtida seda viisil, mis välistab ohtlike olukordade tekkimise;
3) jälgida lähenevaid sõidukeid ja anda käega hoiatusmärguannet, seejuures tasakaalu ja jalgratta üle kontrolli kaotamata;
4) hinnata võimaliku ohu laadi ja ette arvata teiste liiklejate käitumisest tulenevaid ohte ja vastavalt tegutseda;
5) järgida liiklusreegleid ja neid praktikas kasutada;
6) tegutseda liiklusõnnetuse korral õigesti.

§ 6. Jalgratturi käitumisele esitatavad nõuded

(1) Jalgrattur peab käituma:
1) vastutustundlikult;
2) riske vältivalt;
3) teisi liiklejaid arvestavalt ja suhtuma neisse lugupidavalt.

(2) Jalgrattur peab ohutu sõitmise tagamiseks rakendama kõiki järgmisi vajalikke ettevaatusabinõusid:
1) jälgima liiklust ja liikluskorraldusvahendeid, õigeaegselt märkama tekkinud või tekkida võivat ohtu sõidu alustamisel, sõidu lõpetamisel, sõitmisel enda ees, kõrval või taga;
2) sooritama ohutult manöövreid ning tegutsema ohu korral õigesti;
3) suhtlema teiste liiklejatega lubatud ja arusaadaval viisil;
4) aru saama, kui jalgratta kasutamine on liiklusele ohtlik, ja käituma olukorra kohaselt.

§ 7. Jalgratturi kvalifikatsiooni omandamine

(1) Jalgratturi kvalifikatsioon omandatakse liiklusseaduse § 149 lõikes 1 nimetatud koolitaja koostatud õppekava alusel koolituse läbimisel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud koolitaja peab:
1) omama õppedokumentatsiooni, mis sisaldab jalgratturi õpetajate ja koolitusel osalevate õpilaste nimekirja, kursuse alguskuupäeva ja kestust ning õppekava alusel koostatud tööplaani;
2) omama sõiduväljakut või -platsi või selle kasutamise võimalust sõiduõppe läbiviimiseks;
3) omama õpperuumi või selle kasutamise võimalust;
4) tagama tehniliselt korras jalgratta ning pisimopeedijuhtide koolitamisel tehniliselt korras pisimopeedi kasutamise võimaluse;
5) tagama sõiduõppe harjutusraja tähistamiseks vajalike vahendite olemasolu;
6) tagama teooriaõppe läbiviimiseks vajalike õppevahendite ja tarvikute olemasolu.

(3) Koolitaja, lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja peab õppesõidul tagama õpilase ohutuse ja nõuetele vastava jalgratturikiivri kasutamise ning sobivas suuruses ohutusvesti kandmise.

(4) Sõiduõpe liikluses toimub õpetaja, lapsevanema või õpilase seadusliku esindaja saatel ja vastutusel.

(5) Jalgratturi ja pisimopeedijuhi ohutuks liiklemiseks ettevalmistamiseks vajalike teemade loetelu ja minimaalne õppemaht on toodud käesoleva määruse lisas 4.”;

7) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Juhtimisõiguse taotleja eksamineerimise eesmärk on kontrollida tema teadmiste, oskuste ja käitumise vastavust kvalifikatsiooninõuetele.”;

9) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jalgratturi eksamineerimise õigus on liiklusseaduse § 150 lõikes 1 nimetatud asutusel.

(2) Jalgratturi teooria- ja sõidueksami läbiviimiseks moodustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutus vähemalt kaheliikmelise eksamikomisjoni. Maanteeametis viib teooria- ja sõidueksami läbi vastava ettevalmistuse saanud töötaja või ametnik, kes vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 esitatud nõuetele.”;

10) paragrahvi 11 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erandkorras võib eksamikomisjon või Maanteeameti eksamineerija lubada teooria- ja sõidueksami sooritada õpilasel, kes on läbinud jalgratturikoolituse ja kellel käesoleva määruse §-s 1 nimetatud vanuse alammäär täitub kuue kuu jooksul. Juhtimisõigus antakse ja juhiluba väljastatakse vanuse alammäära täitumisel.

(3) Jalgratturi juhtimisõiguse taotleja peab esitama eksamikomisjonile või Maanteeametile:
1) õpilaspileti, ID-kaardi või passi;
2) 1 (ühe) värvifoto suurusega 30 × 40 mm või 35 × 45 mm;
3) 10–15-aastase õpilase seadusliku esindaja kirjaliku taotluse juhiloa saamiseks.”;

11) paragrahvi 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jalgratturi juhtimisõiguse saamiseks tuleb teooria- ja sõidueksam sooritada liiklusseaduse § 150 lõikes 1 nimetatud eksamineerimise õigust omava asutuse juurde loodud eksamikomisjonis või Maanteeametis.

(2) Eksamineeritaval on eksami ajal keelatud kasutada abivahendeid, samuti kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada teooria- või sõidueksami ülesannete iseseisvat sooritamist.

(3) Kui eksamineeritav kasutab eksamil abivahendeid, samuti kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada teooria- või sõidueksami ülesannete iseseisvat sooritamist, siis eksam katkestatakse ning loetakse mittesooritatuks.

(4) Enne iga järgneva eksamiosa algust tutvustab eksamineerija eksamineeritavale eksami toimumise korda.

(5) Peale teooria- ja sõidueksamit tuleb eksamineeritavale anda tagasisidet tema soorituse kohta.

(6) Eksami tulemused ja eksamikomisjoni otsus protokollitakse ja protokoll allkirjastatakse kõigi eksamikomisjoni liikmete poolt ning vormistatakse juhtimisõiguse andmise või sellest keeldumise otsus. Maanteeametis kinnitab eksami tulemuse eksami vastu võtnud töötaja või ametnik.”;

12) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Teooriaeksami ebaõnnestumise korral saab kokku leppida uue eksami sooritamise aja. Samal päeval eksamit uuesti teha ei saa.”;

13) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõidueksami sooritamisel peab taotlejal olema nõuetekohane jalgratturikiiver ja nõuetele vastav sobivas suuruses ohutusvest.”;

14) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Sõidueksami ebaõnnestumise korral saab kokku leppida uue eksami sooritamise aja. Samal päeval eksamit uuesti teha ei saa.”;

15) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jalgratturi juhiloa väljastanud asutus säilitab väljastatud juhilubade kohta andmeid vähemalt viis aastat. Andmed sisaldavad juhiloa saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, juhiloa väljaandmise kuupäeva ning juhiloa saaja allkirja.”;

16) määruse lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisatud);

17) määruse lisa 3 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisatud);

18) määruse lisa 4 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2016. aasta 1. mail.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 2 Sõidueksami esimese järgu ülesanded olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist ning sõidueksami teises järgus kontrollitavad oskused ja käitumine

Lisa 3 Jalgratturi juhiluba

Lisa 4 Jalgratturi ja pisimopeedijuhi koolitus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json