Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2016, 6

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muutmine

Vastu võetud 30.03.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrust nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hobuslase identifitseerimine ja registreerimine toimub komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/262, milles sätestatakse hobuslaste identifitseerimise meetodeid käsitlevad eeskirjad kooskõlas nõukogu direktiividega 90/427/EMÜ ja 2009/156/EÜ (ELT L 59, 03.03.2015, lk 1–53), kohaselt.”;

2) paragrahvi 1 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtja tagastab veise identifitseerimise dokumendi (edaspidi veisepass) ja tapetud hobuslase puhul kehtetuks tunnistatud hobuslase identifitseerimise dokumendi (edaspidi hobuslase pass) nende väljastajale seitsme päeva jooksul põllumajanduslooma tapmise päevast arvates.”;

3) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hobuslase identifitseerib ja hobuslase passi väljastab põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel hobuslaste tõuraamatu pidamiseks tegevusloa saanud ettevõtja (edaspidi aretusühing) komisjoni määruse (EL) 2015/262 kohaselt.

(2) Hobuslase passi saamiseks esitab loomapidaja aretusühingule komisjoni määruse (EL) 2015/262 artikli 11 kohase taotluse hiljemalt 30 päeva enne hobuslase kuue kuu vanuseks saamist või enne hobuslase väljaviimist ettevõttest, kus hobuslane sündis, kui selliseks veoks peab komisjoni määruse (EL) 2015/262 artikli 12 lõike 1 kohaselt olema hobuslane identifitseeritud.

(3) Alaliselt Eestis paikneva hobuslase teises liikmesriigis komisjoni määruse (EL) 2015/262 artikli 11 lõike 3 kohaselt väljastatud pass esitatakse Eestis tegevusloa saanud aretusühingule hobuslase andmete kandmiseks põllumajandusloomade registrisse.

(4) Veterinaararst paigaldab hobuse identifitseerimiseks loomale transpondri.

(5) Aretusühing registreerib oma andmekogus hobuslase kohta vähemalt komisjoni määruse (EL) 2015/262 artikli 38 lõikes 1 nimetatud andmed ja annab need registrile üle 15 päeva jooksul hobuslase andmete registreerimisest või registrisse kantavate andmete muutumise päevast arvates.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json