Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2016, 7

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 31.03.2016 nr 25

Määrus kehtestatakse ohvriabi seaduse § 19 lõike 4, ravikindlustuse seaduse § 63 lõigete 1–3 ja § 65 ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 28 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruse nr 10 „Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruses nr 10 „Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) dokument töötamise peatumise kohta, juhul kui ohvri töötamine oli peatatud enne vägivallakuritegu ja andmed ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrisse (edaspidi töötamise register);”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 4–6 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ohvri töövõime vähenemise korral Eesti Töötukassa andmed töövõime vähenemise ulatuse kohta;
5) töövõime vähenemise korral Eesti Töötukassa andmed töövõimetoetuse määramise, maksmise ja suuruse kohta;
6) vägivallakuriteo tagajärjel puude määramise korral andmed puuetega inimestele määratud õppetoetuste suuruse kohta;”;

3) määrust täiendatakse §-ga 4 järgmises sõnastuses:

§ 4. Püsiva töövõimetusega isikud

Isikul, kellel on tuvastatud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel püsiv töövõimetus, lisatakse käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 4 sätestatud andmete asemel andmed püsiva töövõimetuse ja töövõime protsendi määramise kohta ning sama lõike punktis 5 sätestatud andmete asemel andmed riikliku töövõimetuspensioni või rahvapensioni määramise ja suuruse kohta.”;

4) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 „Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord” muutmine

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruses nr 145 „Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension või töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 19,18 eurot.”;

2) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension või töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 255,65 eurot.”.

§ 3. Sotsiaalministri 13. aprilli 2009. a määruse nr 33 „Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 13. aprilli 2009. a määruses nr 33 „Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„„Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 27 lõikes 3 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 26 lõike 3 punktides 1–3 ja 5 nimetatud hõive.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitud kirjalik leping haige, püsivalt töövõimetu, isiku või vanuri, kes ei kuulu perekonnaliikmete hulka, hooldamise kohta;”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 12 täiendatakse pärast sõna „töövõimetu” tekstiosaga „, osalise või puuduva töövõimega”.

§ 4. Määruse jõustumine

Määruse §-d 1–2 ja § 3 punkt 3 jõustuvad 1. juulil 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Hüvitistaotlus

/otsingu_soovitused.json