Teksti suurus:

Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2016, 13

Töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 13.04.2009 nr 33
RTL 2009, 36, 480
jõustumine 01.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.07.2012RT I, 25.07.2012, 201.08.2012
27.03.2013RT I, 29.03.2013, 101.04.2013
18.06.2014RT I, 28.06.2014, 801.07.2014
31.03.2016RT I, 05.04.2016, 708.04.2016, osaliselt 1.07.2016

Määrus kehtestatakse «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 28 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töötutoetuse taotlemise avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2.   Avaldusele kantavad andmed

  (1) Avaldusele kantakse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, pangakonto number;
  2) isiku hõive vastavalt «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigetele 3 ja 4 töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul;
  3) isiku sissetulekud ja nende suurus pärast töötutoetuse taotlemise päeva, välja arvatud «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõikes 2 nimetatud sissetulekud.

  (2) „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 27 lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 26 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud hõive töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]

  (3) „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 27 lõikes 3 sätestatud juhul kantakse avaldusele lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete asemel „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 26 lõike 3 punktides 1–3 ja 5 nimetatud hõive. Kui isikule lõpetati töötuskindlustushüvitise maksmine enne 270-päevase ajavahemiku möödumist, kantakse avaldusele ka tema «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» § 26 lõigetele 3 ja 4 kohane hõive sellel 12 kuulisel perioodil, mis eelnes töötuna arvelevõtmisele, mil talle määrati töötuskindlustushüvitis.
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 08.04.2016]

§ 3.   Avaldusele lisatavad dokumendid

  (1) Eesti Töötukassal on õigus vastavalt isiku hõivele nõuda tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 26 lõigetes 3 ja 4 sätestatud asjaolude kohta järgmisi dokumente:
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
  1) töö- või teenistussuhte või muu ameti algust ja lõppu ning viimase töö- või teenistussuhte või muu ameti lõppemise alust tõendav dokument (tööleping, tööandja tõend, ametisse nimetamise ja ametist vabastamise haldusakt või muu hõivet tõendav dokument);
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  2) töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping;
  3) [kehtetu - RT I 2009, 36, 480 - jõust. 01.01.2011]
  4) õppeasutuse tõend päevases või täiskoormusega õppevormis õppimise kohta. Tõendilt peab nähtuma õppevorm või -koormus, õpingute alustamise kuupäev ja lõpukuupäev ning akadeemilise puhkuse aeg;
  5) kaitseväekohustuslaste registri väljavõte või muu dokument aja-, asendus- või reservteenistuses viibimise ajavahemiku kohta;
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  6) Välis- või lähetajaministeeriumi tõend, millele on märgitud „Avaliku teenistuse seaduse” § 46 lõike 1 või „Välisteenistuse seaduse” § 67 lõike 1 alusel abikaasatasu saamise aeg;
[RT I, 29.03.2013, 1 - jõust. 01.04.2013]
  7) alla 8-aastase lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus;
  8) 8-aastase lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus ja õppeasutuse tõend lapse esimeses klassis õppimise kohta;
  9) kuni 18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse sünnitunnistus, eestkoste korral eestkostja määramise otsus ja lapse puude raskusastet tõendav dokument;
  10) teise vanema kirjalik nõusolek lapse kasvatamise aja arvestamiseks töötutoetuse taotleja hõivena või taotleja kirjalik põhjendus, miks ei ole võimalik teise vanema kirjalikku nõusolekut esitada;
  11) raviasutuse tõend haiglaravil viibimise ajavahemiku kohta;
  12) kohaliku omavalitsuse üksusega sõlmitud kirjalik leping haige, püsivalt töövõimetu, osalise või puuduva töövõimega, isiku või vanuri, kes ei kuulu perekonnaliikmete hulka, hooldamise kohta;
[RT I, 05.04.2016, 7 - jõust. 01.07.2016]
  13) valla- või linnavalitsuse tõend puudega isiku hooldamise ja selle eest toetuse maksmise ajavahemiku kohta;
  14) [kehtetu - RT I 2009, 36, 480 - jõust. 01.03.2010]
  15) [kehtetu - RT I, 25.07.2012, 2 - jõust. 01.08.2012]
  16) tõend vahi all, vanglas või arestimajas viibimise ajavahemiku kohta.

  (2) Töötutoetuse taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted või digitaalselt allkirjastatud elektroonilised dokumendid.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 2009. aasta 1. mail.

  (2) Määruse § 3 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks alates 2010. aasta 1. märtsist.

  (3) Määruse § 3 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks alates 2011. aasta 1. jaanuarist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json