Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.03.2022 otsus nr 90

Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.03.2022

§ 1.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Käesoleva seaduse § 10 lõike 2 punktides 5, 6 ja 8 sätestatud riikliku järelevalve teostamisel kohaldatakse maksumenetlust reguleerivaid sätteid, arvestades vastavale järelevalvele kohaldatavaid erisusi.”;

2) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) teostada riiklikku järelevalvet ehitustööde andmete esitamise kohustuse täitmise üle.”;

3) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Andmeid kantakse registrisse ja saadakse registrist registri põhimääruses sätestatud korras ning vastavalt käesoleva peatüki 3.–4. jaos ja käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud seadustes sätestatule.”;

4) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Maksukohustuslaste registri põhimääruses sätestatakse andmete koosseisu ja nende registrisse kandmise erandid riigisaladuse kaitse tagamise eesmärgil, samuti riigikaitselise ehitise ja julgeolekuasutuse ehitise ehitustöödega seotud aruandekohustuse puhul.”;

5) paragrahvi 253 lõige 2 ja § 254 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) seaduse 1. peatükki täiendatakse 33. jaoga järgmises sõnastuses:

33. jagu
Töövõtuahelast ja töötamise kestusest teatamine

§ 2510. Töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu

(1) Töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu (edaspidi käesolevas jaos andmekogu) on maksukohustuslaste registri alamregister. Andmekogu peetakse Maksu- ja Tolliametile ja Tööinspektsioonile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks ning et tagada Politsei- ja Piirivalveameti poolt välismaalaste Eestis ajutise viibimise, elamise ja töötamise üle riikliku järelevalve teostamine.

(2) Andmekogusse esitatakse andmed ehitatava ehitise, ehitustööde, nende tellija ja ehitustöid tegevate alltöövõtjate ning ehitusplatsil viibivate isikute kohta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kohustus hõlmab ehitustöid, mille eeldatav kestus ületab 30 tööpäeva ja ehitusplatsil töötab samal ajal vähemalt 20 isikut või mille eeldatav maht ületab 500 inimtööpäeva.

(4) Andmekogusse kantavate andmete loetelu sätestatakse maksukohustuslaste registri põhimääruses.

§ 2511. Peatöövõtja kohustused

(1) Peatöövõtja on kohustatud:
1) esitama maksuhaldurile andmed teabe esitamise kohustusega ehitustööde kohta ning ehitustööde tellija nime ja isiku- või registrikoodi või kinnitama andmekogus kuvatud andmed vähemalt kolm tööpäeva enne ehitustööde alustamist;
2) tagama ehitusplatsile nõuetele vastava elektroonilise registreerimissüsteemi paigaldamise, selle nõuetekohase kasutamise ja töökorras oleku;
3) esitama maksuhaldurile kord päevas iga isiku eelmisel päeval ehitusplatsil viibimise summeeritud aja ning kuni kolm korda nädalas isikustamata kujul iga isiku ehitusplatsile sisenemise ja sellelt lahkumise kellaajad sekundi täpsusega;
4) säilitama käesoleva lõike punktis 3 nimetatud andmeid ehitustööde ajal ja neli kuud pärast ehitustööde lõpetamist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed ehitusplatsil seoses tööülesannetega viibinud isikute ja ehitusplatsi külastajate kohta, kes ehitustöid ei tee, esitatakse isikustamata kujul.

§ 2512. Ehitusettevõtja kohustused

Iga ehitusettevõtja, sealhulgas peatöövõtja, on kohustatud:
1) esitama maksuhaldurile andmed tema tehtavate ehitustööde kohta ning selle alltöövõtja nime ja isiku- või registrikoodi, kellelt ta ostab või on ostnud ehitise ehitamisega seotud teenuseid, või kinnitama andmekogus kuvatud andmed enne ehitustööde alustamist;
2) märkima andmekogus vajaduse korral ära tema poolt ehitusplatsile lubatud isikud;
3) tagama, et tema poolt ehitusplatsile lubatud isikud fikseerivad elektroonilises registreerimissüsteemis kõik ehitusplatsile sisenemised ja sellelt lahkumised;
4) tagama, et tema poolt ehitusplatsile lubatud isikutel on olemas ehitusplatsile sisenemiseks ja sellelt lahkumiseks vajalik tuvastusvahend.

§ 2513. Ehitusplatsil viibimise fikseerimine

(1) Andmete kogumiseks ja esitamiseks vajalikud tehnilised nõuded elektroonilisele registreerimissüsteemile kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Ehitusplatsile sisenemist ja sellelt lahkumist fikseerida võimaldavale tuvastusvahendile esitatavad nõuded ning selle taotlemise ja kasutamise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, võttes arvesse, et tuvastusvahendiks oleva kaardi eest võetava tasu suurus ei ületaks kaardi valmistamisega seotud otseseid kulusid.

(3) Ehitusplatsile sisenemist ja sellelt lahkumist fikseerida võimaldava kaardi väljastamise korraldamise tagab Maksu- ja Tolliamet.

(4) Isikute ehitusplatsil viibimise andmete kogumise ja maksuhaldurile esitamise erijuhud, sealhulgas joonehitiste jaoks, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 2514. Andmete parandamine

(1) Vea ilmnemise korral on kande tegija või isik, keda kanne puudutab, kohustatud ebaõige kande viivitamata parandama. Kui kande tegijal või isikul, keda kanne puudutab, ei ole võimalik kannet ise parandada, esitab ta maksuhaldurile sellekohase taotluse.

(2) Kui andmete esitamisest on möödas rohkem kui kolm kuud, saab ebaõigeid või ebatäpseid andmeid parandada üksnes põhjendatud taotluse alusel maksuhalduri otsusega. Taotlus esitatakse viivitamata pärast andmete parandamise vajadusest teadasaamist. Taotluses märgitakse andmete esitaja nimi ja kontaktandmed. Taotlusele lisatakse tõendid paranduse tegemise vajalikkuse kohta.

(3) Maksuhaldur teeb otsuse andmete parandamise kohta 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates.

§ 2515. Sunniraha käesoleva seaduse §-des 2511 ja 2512 sätestatud kohustuste täitmata jätmise eest

(1) Kui ehitusettevõtja, sealhulgas peatöövõtja ei ole käesoleva seaduse §-s 2511 või 2512 sätestatud kohustust tähtajaks täitnud, võib maksuhaldur määrata selleks täiendava tähtaja ja teha § 136 kohaselt hoiatuse, et kohustuse täitmata jätmise korral võidakse rakendada sunniraha.

(2) Kui ehitusettevõtja, sealhulgas peatöövõtja, ei ole kohustust hoiatuses märgitud tähtpäevaks täitnud, peab ta tasuma hoiatuses märgitud sunniraha. Maksuhaldur esitab sunniraha tasumise nõude korraldusega, määrab selles tasumise tähtaja ja teeb hoiatuse, et sunniraha tähtajaks tasumata jätmise korral nõue sundtäidetakse vastavalt käesoleva seaduse §-dele 128–132.

(3) Kohustuse täitmisele sundimiseks ei tohi sunniraha kokku ületada 3300 eurot, sealjuures ei tohi see esimesel korral ületada 1300 eurot ja teisel korral 2000 eurot.”;

7) paragrahvi 154 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksudeklaratsiooni, muu dokumendi või asja tähtpäevaks esitamata või maksuhalduri juures registreerimata jätmise, arvestuse pidamise nõuete eiramise, maksuhalduri korralduse täitmata jätmise või käesoleva seaduse §-s 2511 või 2512 sätestatud kohustuse täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 16818 järgmises sõnastuses:

§ 16818. Käesoleva seaduse 1. peatüki 33. jao kohaldamine

Käesoleva seaduse 1. peatüki 33. jagu kohaldatakse ehitustööde suhtes, millega alustatakse 2023. aasta 1. oktoobril või hiljem. Töövõtuahelast ja tööaja kestusest teatamise kohustusega on hõlmatud ka ehitustööd, millega on alustatud enne 2023. aasta 1. oktoobrit ja mille eeldatav lõpptähtaeg on 2024. aasta 1. oktoober või sellest hilisem kuupäev.”.

§ 2.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse § 61 täiendatakse lõikega 66 järgmises sõnastuses:

„(66) Residendist juriidiline isik ei maksa tulumaksu Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks tehtud annetustelt ja kingitustelt, kui need on tehtud 2022. aasta 24. veebruarist kuni 31. detsembrini järgmistele juriidilistele isikutele:
1) MTÜ Eesti Pagulasabi;
2) MTÜ Mondo;
3) Ukraina Kultuurikeskus;
4) Riigikaitse Edendamise Sihtasutus;
5) Eesti Punane Rist;
6) Päästeliit;
7) Rotary Klubi Tallinn Vanalinn.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. oktoobril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json