Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2022, 9

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 31.03.2022 nr 33

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelis „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud” asendatakse rida

Füsioteraapia kodus

7060

reaga järgmises sõnastuses:

Füsioteraapia igapäevases keskkonnas

7060

2) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelit „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud” täiendatakse pärast rida

Füsioteraapia kodus

7060

uue reaga järgmises sõnastuses:

Prostataspetsiifilise antigeeni määramine

66721

3) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabeli „Uuringud ja protseduurid” kolmandast reast jäetakse välja tekstiosa „(sünnitusjärgne)”;

4) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelis „Uuringud ja protseduurid” asendatakse rida

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne) esmatasandi tervisekeskuses

3028

reaga järgmises sõnastuses:

Esmatasandi tervisekeskuses töötava ämmaemanda koduvisiit

3028

5) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelist „Uuringud ja protseduurid” jäetakse välja järgmised read:

Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7051

Kaugfüsioteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7066

6) paragrahvi § 6 lõige 51 sõnastatakse järgmiselt:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud koodiga 3026 tähistatud teenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle nimistuga perearsti puhul.”;

7) paragrahvi 6 lõikes 7 esitatud tabelist „Uuringud ja protseduurid” jäetakse välja järgmised read:

Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7063

Kaugfüsioteraapia 2–3 haigele samal ajal esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7081

8) paragrahvi 124 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Haigekassa tasub tervishoiuteenuse osutajale raviarvete esitamisel hambaarsti poolt patsiendi suunamisel ortodondi ja hambaarsti vahelisele e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga või e-konsultatsioonile suunatud patsiendi ravi ülevõtmise eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel, kui e-konsultatsiooni saatekiri ja ortodondi vastus sisaldavad käesoleva määruse lisas 60 sätestatud andmeid.”;

9) paragrahvi 28 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 20 eurot ja 56 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 10 eurot ja 86 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 6 eurot ja 27 senti tunnis;
4) muu kõrgharidusega spetsialisti brutopalk on 11 eurot 50 senti tunnis;
5) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 6 eurot 27 senti tunnis.”;

10) paragrahvi 381 lõike 4 teises lauses asendatakse tekstiosa „24 eurot ja 76 senti” tekstiosaga „26 eurot ja 64 senti”;

11) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse piirhinnas järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 16 eurot ja 20 senti tunnis;
2) kliinilise psühholoogi tunnipalk on 11 eurot ja 50 senti tunnis;
3) õe ja tugispetsialisti brutopalk on 9 eurot ja 5 senti tunnis;
4) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 5 eurot ja 70 senti tunnis.”;

12) paragrahvi 55 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) haige elukohariik kahetähelise maatähisena vastavalt standardile EVS-EN ISO 3166-1;”;

13) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Tööjõu kulu arvestamise alus perioodis (v.a brutopalk ja maksud brutopalgalt) töötajate lõikes”;

14) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

15) määruse lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Ruumis paiknevate ressursside loetelu”;

16) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”;

17) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”;

18) määrust täiendatakse lisaga 60 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded hambaarsti poolt patsiendi suunamisel ortodondi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel”, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 6.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. aprillist 2022. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Tööjõu kulu arvestamise alus perioodis (v.a brutopalk ja maksud brutopalgalt) töötajate lõikes

Lisa 2 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 3 Ruumis paiknevate ressursside loetelu

Lisa 4 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 5 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 6 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded hambaarsti poolt patsiendi suunamisel ortodondi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json