Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Eesti Haigekassa nimetamisega Tervisekassaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2023, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Eesti Haigekassa nimetamisega Tervisekassaks

Vastu võetud 30.03.2023 nr 39

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 45 lõike 7 ja § 49 lõike 13, Tervisekassa seaduse § 5 lõike 2 ja § 21, hädaolukorra seaduse § 44 lõike 16, kaitseväeteenistuse seaduse § 11 lõike 2, korrakaitseseaduse § 20 lõike 2, § 40 lõike 5 ja § 41 lõike 15, lastekaitseseaduse § 13 lõike 2, liiklusseaduse § 171 lõike 2 ja § 1711 lõike 9, rahvastikuregistri seaduse § 97 lõike 4, rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse § 21 lõike 1, ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1, § 31 lõike 2 ja § 331 lõike 1, riigieelarve seaduse § 812 lõike 1, riigikaitseseaduse § 876 lõike 9, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2, § 52 lõike 13, § 55 lõike 1 ja § 591 lõike 3 ning välisteenistuse seaduse § 65 lõigete 1 ja 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2016. a määruse nr 41 „Ametniku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime ning ajutise töövõimetuse korral makstava hüvitise, ametniku matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise ja väljamaksmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2016. a määruse nr 41 „Ametniku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime ning ajutise töövõimetuse korral makstava hüvitise, ametniku matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise ja väljamaksmise kord” §-s 6 asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” § 16 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2014. a määruse nr 88 „Bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu tegemise ja nende toimingute tasustamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2014. a määruse nr 88 „Bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu tegemise ja nende toimingute tasustamise kord” § 21 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määruse nr 31 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määruse nr 31 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused” § 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määruses toodud tingimusi ei kohaldata Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2021. a määrusele nr 41 „COVID-19 põhjustava viiruse levikust tulenevate teenuste eest Tervisekassa kaudu maksmise tingimused ja kord”.”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2021. a määruse nr 41 „COVID-19 põhjustava viiruse levikust tulenevate teenuste eest Eesti Haigekassa kaudu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2021. a määruse nr 41 „COVID-19 põhjustava viiruse levikust tulenevate teenuste eest Eesti Haigekassa kaudu maksmise tingimused ja kord” pealkirjas ning §-des 1 ja 3 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2000. a määruse nr 447 „Eesti Haigekassa nõukogu liikmete tasustamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2000. a määruse nr 447 „Eesti Haigekassa nõukogu liikmete tasustamise kord” pealkirjas, preambulis ning §-des 1 ja 3 asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruse nr 3 „Eesti Haigekassa põhikiri” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruses nr 3 „Eesti Haigekassa põhikiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, preambulis ja § 1 pealkirjas asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervisekassa on Tervisekassa seadusega loodud avalik-õiguslik juriidiline isik.”;

3) määruses, välja arvatud §-s 54, asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

4) paragrahvi 4 lõikes 2, § 15 lõikes 2, § 20 punktides 22 ja 24 ning § 44 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 12. juuli 2018. a määruse nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. juuli 2018. a määruses nr 62 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu (edaspidi loetelu) kriteeriumide täpsem sisu, kriteeriumidele vastavuse hindajad, loetelu hindamise tingimused ja kord, loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord.”;

3) määruses, välja arvatud §-des 18 ja 19, asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 128 „Elukoha aadresse edastavate ning lisa-aadresse ja kontaktandmeid rahvastikuregistrisse kandvate avalikku ülesannet täitvate asutuste ja isikute ning isiku viibimiskoha aadressi andmeandjate loetelu ning elukoha aadressi edastamise, lisa-aadressi ja kontaktandmete rahvastikuregistrisse kandmise ja isiku viibimiskoha andmete esitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 128 „Elukoha aadresse edastavate ning lisa-aadresse ja kontaktandmeid rahvastikuregistrisse kandvate avalikku ülesannet täitvate asutuste ja isikute ning isiku viibimiskoha aadressi andmeandjate loetelu ning elukoha aadressi edastamise, lisa-aadressi ja kontaktandmete rahvastikuregistrisse kandmise ja isiku viibimiskoha andmete esitamise kord” § 9 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 10.  Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 2011. a määruse nr 40 „Eksperdi rahvusvahelisele tsiviilmissioonile lähetamise ja sealt tagasikutsumise kord ning tsiviilmissioonile lähetatud eksperdi kulude katmise ulatus, tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 2011. a määruse nr 40 „Eksperdi rahvusvahelisele tsiviilmissioonile lähetamise ja sealt tagasikutsumise kord ning tsiviilmissioonile lähetatud eksperdi kulude katmise ulatus, tingimused ja kord” § 17 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 11.  Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2022. a määruse nr 108 „Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2022. a määruse nr 108 „Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord” § 3 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 12.  Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2021. a määruse nr 73 „Eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise, matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise, määramise ja maksmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2021. a määruse nr 73 „Eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise, matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise, määramise ja maksmise kord” § 3 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 13.  Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 „Haiglavõrgu arengukava” muutmine

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 „Haiglavõrgu arengukava” § 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 14.  Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” § 11 lõike 2 punktis 22 asendatakse sõna „Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 15.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 119 „Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste, Kaitseväe ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 119 „Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste, Kaitseväe ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord” § 7 lõikes 6 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassaga” sõnaga „Tervisekassaga”.

§ 16.  Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2018. a määruse nr 54 „Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2018. a määruse nr 54 „Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus” § 5 lõikes 8 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassale” sõnaga „Tervisekassale”.

§ 17.  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2022. a määruse nr 70 „Riigikaitseliste kohustuste täitmisega seotud õiglase hüvitise maksmise ‎tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2022. a määruse nr 70 „Riigikaitseliste kohustuste täitmisega seotud õiglase hüvitise maksmise ‎tingimused ja kord” § 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 18.  Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” § 3 lõikes 1, § 4 lõigetes 1 ja 3, § 6 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas, § 17 lõike 1 punktis 15 ning §-s 221 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 19.  Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2022. a määruse nr 78 „Ukraina sõjas haavata saanud isikutele osutatud tervishoiuteenuste eest Eesti Haigekassa kaudu maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2022. a määruse nr 78 „Ukraina sõjas haavata saanud isikutele osutatud tervishoiuteenuste eest Eesti Haigekassa kaudu maksmise tingimused ja kord” pealkirjas ja määruse §-des 1 ja 2 asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 20.  Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 256 „Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 256 „Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” § 18 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

Kaja Kallas
Peaminister

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json