Teksti suurus:

Ametniku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime ning ajutise töövõimetuse korral makstava hüvitise, ametniku matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise ja väljamaksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2023, 2

Ametniku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime ning ajutise töövõimetuse korral makstava hüvitise, ametniku matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise ja väljamaksmise kord

Vastu võetud 01.04.2016 nr 41
RT I, 07.04.2016, 1
jõustumine 01.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT I, 24.03.2021, 827.03.2021
30.03.2023RT I, 05.04.2023, 108.04.2023

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 49 lõike 13 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse ametniku teenistusülesannete täitmisel õnnetusjuhtumi, tema vastu toime pandud ründe, tema poolt süüteo tõkestamise, päästesündmuse lahendamise või ohu tõrjumise tagajärjel hukkumise või surma korral makstava ühekordse hüvitise (edaspidi ühekordne hüvitis), osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral makstava hüvitise (edaspidi osalise või puuduva töövõime hüvitis), ajutise töövõime kaotuse korral makstava ühekordse hüvitise (edaspidi ajutise töövõimetuse hüvitis), samuti ametniku matuse korraldamise kulude (edaspidi matusekulud) ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise ja väljamaksmise kord.

  (2) Avaliku teenistuse seaduse § 49 lõikes 1, 2, 6, 7 või 10 nimetatud juhtumi asjaolude registreerimine ja uurimine toimub töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 10 alusel kehtestatud korra kohaselt.
[RT I, 24.03.2021, 8 - jõust. 27.03.2021]

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Ametiasutus teavitab temale teadaolevaid õigustatud isikuid ühekordse hüvitise saamise õigusest viie tööpäeva jooksul avaliku teenistuse seaduse § 49 lõikes 1 või 2 nimetatud asjaolude tuvastamisest arvates.

  (2) Isik, kellel on õigus saada ühekordset hüvitist, osalise või puuduva töövõime hüvitist või ajutise töövõimetuse hüvitist, esitab ametiasutuse juhile taotluse hüvitise saamiseks. Taotlus tuleb esitada 90 kalendripäeva jooksul alates avaliku teenistuse seaduse § 49 lõikes 1, 2, 6, 7 või 10 nimetatud asjaolude tuvastamise päevast.

  (3) Lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatakse:
  1) ühekordse hüvitise taotlemisel ametniku surmatõend ja dokument, mis tõendab, et taotluse esitaja on avaliku teenistuse seaduse § 49 lõigetes 1–3 nimetatud õigustatud isik;
  2) osalise või puuduva töövõime hüvitise taotlemisel Eesti Töötukassa töövõime hindamise otsus ning ametiasutuse nõudmisel Sotsiaalkindlustusameti otsus põhjusliku seose kohta ametniku töövõime ulatuse ja teenistusülesannete täitmise saadud vigastuse või tekkinud haiguse vahel;
  3) ajutise töövõimetuse hüvitise taotlemisel töövõime ajutist kaotust tõendav dokument.

§ 3.   Matusekulude kandmise ja hüvitamise taotluse esitamine

  (1) Ametniku matused korraldanud isik esitab ametiasutusele matusekulude kandmise või hüvitamise taotluse, millele on lisatud ametniku surmatõend ja matuseteenuse osutaja esitatud arved, mis on kuluartiklite kaupa lahti kirjutatud.

  (2) Matusekulude kandmise või hüvitamise taotlus tuleb esitada 90 kalendripäeva jooksul alates avaliku teenistuse seaduse § 49 lõikes 1 või 2 nimetatud asjaolude tuvastamise päevast.

§ 4.   Ravi- ja ravimikulude kandmise ja hüvitamise taotluse esitamine

  (1) Ametnik, kelle ravi- ja ravimikulud kannab vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 49 lõikele 12 riik, esitab ametiasutusele ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotluse, millele on lisatud:
  1) väljavõte tervishoiuteenuse osutaja dokumendist, mis tõendab ametniku teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või tekkinud haiguse tõttu saadud tervishoiuteenuste osutamist ja ravimite määramist;
  2) tervishoiuteenuse osutaja või ravimi müüja esitatud arved, mis on kuluartiklite kaupa lahti kirjutatud.

  (2) Ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotlus tuleb esitada 30 kalendripäeva jooksul alates ravi- või ravimikulusid tõendava dokumendi väljastamise päevast.

§ 5.   Otsus kulude kandmise või hüvitise maksmise kohta

  (1) Ametiasutuse juht või tema volitatud isik teeb kümne tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates otsuse kulude kandmise või hüvitise maksmise kohta, millele lisatakse:
  1) tööõnnetuse uurimise materjalid;
  2) dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid.

  (2) Otsuse ühekordse hüvitise maksmise kohta teeb ametiasutuse juht või tema volitatud isik kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamiseks ette nähtud tähtaja möödumisest arvates.

  (3) Otsuses esitatakse:
  1) seisukoht taotluse põhjendatuse kohta;
  2) väljamakstava summa arvutus ja viide maksmise alusele.

  (4) Otsus kulude kandmise või hüvitise maksmise kohta toimetatakse kätte taotluse esitanud isikule.

§ 6.   Ravi- ja ravimikulude kandmise ja hüvitamise ulatus

  Kui ametnik on saanud viga või haigestunud seoses teenistusülesannete täitmisega tema vastu toime pandud ründe, tema poolt süüteo tõkestamise, päästesündmuse lahendamise või ohu tõrjumise tagajärjel, kannab või hüvitab ametiasutus tema ravi- ja ravimikulud nende tervishoiuteenuste ja ravimite puhul, mida ravikindlustuse seaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt Tervisekassa ei hüvita. Tervishoiuteenuste ja ravimite puhul, mis ravikindlustuse seaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt kuuluvad Tervisekassa hüvitatavate teenuste ja ravimite hulka, kannab või hüvitab ametiasutus ametniku taotlusel omaosaluse, visiiditasu ja voodipäevatasu. Ametiasutus ei tasu teenuse eest, mida on võimalik mõistliku aja jooksul ja vajalikus mahus hankida Tervisekassa teenusena.
[RT I, 05.04.2023, 1 - jõust. 08.04.2023]

§ 7.   Hüvitise maksmine mitme õigustatud isiku puhul

  Kui seoses ametniku hukkumise või surmaga taotleb ühekordset hüvitist mitu avaliku teenistuse seaduse § 49 lõikes 1 või 2 nimetatud õigustatud isikut, jagatakse hüvitise summa nende vahel võrdselt, arvestades avaliku teenistuse seaduse § 49 lõikes 3 nimetatud õigustatud isikutele määratud osade suurust hüvitises.

§ 8.   Hüvitise maksmine ja kulude kandmine

  (1) Ametiasutus tasub arve või maksab hüvitise taotluses märgitud arvelduskontole 50 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (2) Kui ametiasutuse eelarves ei ole vahendeid kulude kandmiseks või hüvitise maksmiseks, esitab ametiasutus Rahandusministeeriumile taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist vastavalt riigieelarve seaduse § 58 lõike 3 alusel kehtestatud korrale. Taotlusele lisatakse asutuse juhi või tema volitatud isiku otsus kulude kandmise või hüvitise maksmise kohta koos käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud dokumentidega ning avaliku teenistuse seaduse § 49 lõigetes 4 ja 12 nimetatud juhtudel teenuse osutaja esitatud arved, mis on kuluartiklite kaupa lahti kirjutatud.

  (3) Ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv ametiasutus esitab taotluse kavandi reservist raha eraldamiseks oma valitsemisala ministeeriumile, kes vaatab taotluse kümne tööpäeva jooksul läbi ja edastab selle Rahandusministeeriumile koos ettepanekuga vaadata see läbi ja edastada Vabariigi Valitsusele või tagastab taotluse kavandi ametiasutusele puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab riigieelarve seaduse § 58 lõike 3 alusel kehtestatud korras taotluse avaliku teenistuse seaduse §-s 49 nimetatud kulude kandmiseks või hüvitamiseks Vabariigi Valitsuse reservist, lisades taotlusele asutuse juhi või tema volitatud isiku otsuse kulude kandmise või hüvitise maksmise kohta koos käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud dokumentidega ja avaliku teenistuse seaduse § 49 lõigetes 4 ja 12 nimetatud juhtudel teenuse osutaja esitatud arved, mis on kuluartiklite kaupa lahti kirjutatud.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json