Teksti suurus:

Eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise, matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise, määramise ja maksmise kord

Eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise, matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise, määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2023, 13

Eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise, matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 22.07.2021 nr 73
RT I, 23.07.2021, 7
jõustumine 26.07.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2023RT I, 05.04.2023, 108.04.2023

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 44 lõike 16 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise või eriolukorra tööl saadud vigastuse tagajärjel saabunud surma korral makstava hüvitise (edaspidi ühekordne hüvitis), osalise või puuduva töövõime tuvastamise korral makstava hüvitise (edaspidi osalise või puuduva töövõime hüvitis), matuse korraldamise kulude (edaspidi matusekulud) ning ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotlemise, arvutamise, määramise ning maksmise kord.

  (2) Eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise või eriolukorra tööl saadud vigastuse tagajärjel saabunud surma, vigastada saamise või haigestumise asjaolud registreeritakse Tööinspektsioonis ja need selgitab välja eriolukorra juhi, eriolukorra tööde juhi või muu eriolukorra juhi määratud ametiisik, võttes aluseks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõike 10 alusel kehtestatud korra põhimõtted, arvestades hädaolukorra seaduses sätestatud erisusi isiku eriolukorra tööle rakendamisel.

§ 2.  Taotluse esitamine

  (1) Asutus, kelle kaudu eriolukorra juht, eriolukorra tööde juht või muu eriolukorra juhi määratud ametiisik isiku eriolukorra tööle rakendas (edaspidi asutus), teavitab talle teadaolevaid õigustatud isikuid ühekordse hüvitise saamise õigusest viie tööpäeva jooksul hädaolukorra seaduse § 44 lõikes 2 nimetatud asjaolude tuvastamisest arvates.

  (2) Isik, kellel on õigus saada hädaolukorra seaduse § 44 lõikes 2 või 4 ettenähtud hüvitist, esitab asutusele taotluse hüvitise saamiseks. Taotluse peab esitama 90 kalendripäeva jooksul hädaolukorra seaduse § 44 lõikes 2 või 4 nimetatud asjaolude tuvastamise päevast arvates.

  (3) Lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatakse:
  1) ühekordse hüvitise taotlemisel eriolukorra tööle rakendatud isiku surmatõend ja dokument, mis tõendab, et taotluse esitaja on hädaolukorra seaduse § 44 lõikes 2 nimetatud õigustatud isik;
  2) osalise või puuduva töövõime hüvitise taotlemisel Eesti Töötukassa töövõime hindamise otsus ning eriolukorra juhi või eriolukorra tööde juhi nõudmisel Sotsiaalkindlustusameti otsus põhjusliku seose kohta eriolukorra tööle rakendatud isiku töövõime ulatuse vähenemise ja eriolukorra ajal tööle rakendamise tagajärjel saadud vigastuse või tekkinud haiguse vahel.

  (4) Eriolukorra tööle rakendatud isiku matused korraldanud isik esitab asutuse juhile matusekulude kandmise või hüvitamise taotluse, millele on lisatud eriolukorra tööle rakendatud isiku surmatõend ja matuseteenuse osutaja esitatud arved koos selgitustega kuluartiklite kaupa.

  (5) Matusekulude kandmise või hüvitamise taotluse peab esitama 90 kalendripäeva jooksul hädaolukorra seaduse § 44 lõikes 2 nimetatud asjaolude tuvastamise päevast arvates.

§ 3.  Ravi- ja ravimikulude hüvitise taotlemine ja hüvitise ulatus

  (1) Eriolukorra tööle rakendatud isik, kelle ravi- ja ravimikulud kannab hädaolukorra seaduse § 44 lõike 15 kohaselt riik, esitab asutusele ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotluse, millele on lisatud:
  1) väljavõte tervishoiuteenuse osutaja dokumendist, mis tõendab isikule tervishoiuteenuste osutamist ja ravimite määramist eriolukorra tööl saadud vigastuse või tekkinud haiguse tõttu;
  2) tervishoiuteenuse osutaja või ravimimüüja esitatud arved koos selgitustega kuluartiklite kaupa.

  (2) Ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotluse peab esitama 30 kalendripäeva jooksul ravi- või ravimikulusid tõendava dokumendi väljastamise päevast arvates.

  (3) Eriolukorra tööle rakendatud isiku ravi- ja ravimikulud hüvitatakse osas, mida ravikindlustuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt ei hüvita Tervisekassa. Tervishoiuteenuste ja ravimite korral, mille ravikindlustuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt hüvitab Tervisekassa, kannab või hüvitab asutus eriolukorra tööle rakendatud isiku taotlusel omaosaluse, visiiditasu ja voodipäevatasu. Asutus ei tasu teenuse eest, mida on võimalik mõistliku aja jooksul ja vajalikus mahus hankida Tervisekassa teenusena.
[RT I, 05.04.2023, 1 - jõust. 08.04.2023]

§ 4.  Taotluse läbivaatamise kokkuvõte

  (1) Taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisel koostab asutuse juht kümne tööpäeva jooksul taotluse läbivaatamise kokkuvõtte, millele lisatakse:
  1) tööõnnetuse või kutsehaiguse raport ja uurimise materjalid;
  2) dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid.

  (2) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse:
  1) seisukoht taotluse põhjendatuse või põhjendamatuse kohta;
  2) taotluse põhjendatuse korral väljamakstava summa suurus ning viide hüvitise maksmise alusele.

  (3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab asutuse juht või tema volitatud isik.

  (4) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte koopia saadetakse taotluse esitanud isikule.

  (5) Taotluse läbivaatamise kokkuvõte on aluseks ühekordse hüvitise ning osalise või puuduva töövõime hüvitise maksmiseks ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks.

§ 5.  Hüvitiste maksmine ja kulude hüvitamine

  (1) Asutus tasub arve või maksab hüvitise taotluses märgitud arvelduskontole 60 kalendripäeva jooksul taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitamisest arvates.

  (2) Kui eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise või surma tõttu taotleb hüvitist mitu õigustatud isikut, jagatakse hüvitise summa nende vahel võrdselt.

  (3) Eriolukorra tööle rakendatud isiku osalise või puuduva töövõime hüvitis makstakse välja osade kaupa ning selle maksmisele kohaldatakse hädaolukorra seaduse § 44 lõigetes 8–13 sätestatut.

  (4) Hädaolukorra seaduse § 44 lõigetes 2, 4 ja 15 ettenähtud hüvitise maksmisega ning eriolukorra tööle rakendatud isiku matusekulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitamisega kaasnevad kulud kaetakse selle asutuse eelarvest, kelle ülesannete täitmiseks isik eriolukorra tööle rakendati.

  (5) Kui asutuse eelarvest ei ole võimalik hädaolukorra seaduse §-s 44 ettenähtud hüvitiste maksmisega kaasnevaid kulusid katta, edastab asutus taotluse ja taotluse läbivaatamise kokkuvõtte ning kokkuvõtte koostamise aluseks olevad dokumendid kümne tööpäeva jooksul kokkuvõtte kinnitamisest arvates valdkonna eest vastutavale ministeeriumile läbivaatamiseks ning teavitab sellest taotlejat.

  (6) Valdkonna eest vastutav ministeerium vaatab lõikes 5 nimetatud dokumendid läbi ja esitab kehtiva korra kohaselt taotluse eraldada raha Vabariigi Valitsuse reservist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json