Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2023, 22

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2023 nr 41

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 178 lõike 5, väärteomenetluse seadustiku § 38 lõike 2 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 152 lõike 3, § 153 lõigete 1 ja 3 ja § 157 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruses nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvides 1, 2 ja 4 asendatakse sõna „spetsialist“ sõnaga „asjatundja“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „päevapalk“ sõnaga „tööpäevatasu“ vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõikes 1 ja § 7 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „15. augusti 2001. a määrus nr 275 «Keskmise palga arvutamise kord»“ tekstiosaga „11. juuni 2009. a määrus nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord““ vastavas käändes;

4) paragrahvides 2 ja 8 asendatakse sõna „palk“ sõnaga „töötasu“ vastavas käändes;

5) paragrahvides 4, 6 ja 7 asendatakse läbivalt sõna „tunnipalga“ sõnaga „tunnitasu“;

6) paragrahvi 51 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 51. Eksperditasu kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaekspertiisi tegemisel süüteomenetluse asjas“;

7) paragrahvi 51 lõikes 1 asendatakse sõnad „Kohtupsühhiaatriaekspertiisi ja kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiisi“ sõnadega „Süüteomenetluses kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaekspertiisi“;

8) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse arv „63,90“ arvuga „120“;

9) paragrahvi 51 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu „määruse alusel“ sõnadega „riikliku ekspertiisiasutuse kaudu“;

10) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Tasu maksmise otsustamise võib lahendada ka pealdisena vastaval taotlusel või kinnitades elektrooniliselt esitatud arve.“;

11) paragrahv 52 sõnastatakse järgmiselt:

§ 52. Kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaekspertiisi tasu suurus süüteomenetluse asjas

(1) Süüteomenetluses tehtava kohtupsühhiaatria- või psühholoogiaekspertiisi tasu on:
1) kohtupsühhiaatria- või psühholoogiaekspertiis ühe eksperdiga – 1300 eurot;
2) kohtupsühhiaatria- või psühholoogiaekspertiis vanglas ühe eksperdiga – 1450 eurot;
3) kohtupsühhiaatria- või psühholoogiaekspertiis alaealisele isikule ühe eksperdiga – 1950 eurot.

(2) Ekspertide komisjoni või mitme eksperdiga kompleksekspertiisi korral suurendatakse lõikes 1 sätestatud tasu vastavalt ekspertide panusele ja arvule, kuid mitte rohkem kui kahekordseks kahe eksperdi või kolmekordseks kolme eksperdi korral.

(3) Ekspertiisi erilisest keerukusest või mahukusest tingitud ajakulu põhjendatud suurenemise tõttu suurendatakse lõikes 1 sätestatud tasu selliselt, et eksperdile makstav tasu ei oleks väiksem kui töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäär.

(4) Kui kohtupsühhiaatria- või psühholoogiaekspertiisi tegemiseks on vaja teha lisauuringuid või -analüüse, makstakse nende eest lisaks lõikes 1 sätestatud tasule tasu ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud piirhinnast lähtudes.

(5) Kui kohtupsühhiaatria- või psühholoogiaekspertiisi tegemiseks paigutatakse isik menetleja määruse alusel raviasutusse, makstakse lisaks lõikes 1 sätestatud tasule voodipäevatasu ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud piirhinnast lähtudes.“;

12) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõna „brutosissetuleku“ sõnaga „töötasu“;

13) paragrahvi 9 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „määruse alusel“ sõnadega „, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti“.

Kaja Kallas
Peaminister

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json