Teksti suurus:

Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2024, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.04.2024 otsus nr 381

Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.03.2024

§ 1.  Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmine

Eesti Kultuurkapitali seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks maksab Kultuurkapital projekti-, tegevus-, investeeringu-, elutöö-, juubeli-, ravimi- ja matusetoetust ning loometöötasu.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Loometöötasu, mille maksmise eesmärk on võimaldada käesolevas seaduses sätestatud kultuurivaldkondade erialaselt aktiivsel loomingulises tippvormis loomeinimesel pühenduda konkreetsele loomingulisele tegevusele või tööle, mille eesmärk on luua eesti kultuuri arenguks oluline autori- või esitajaõiguse alla kuuluv teos, maksmiseks sõlmitakse käsundusleping.

(32) Käesoleva paragrahvi lõike 31 alusel makstav loometöötasu jagatakse loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja igas kuus.”;

3) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud preemiate, stipendiumide, toetuste ja lõikes 31 nimetatud loometöötasu maksmise täpsemad alused, taotlemise ja taotluse menetlemise ning toetuse ja loometöötasu tagasinõudmise korra kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.”;

4) paragrahvi 41 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kultuurkapitali aastatulust eraldab Kultuurkapitali nõukogu pärast põhikapitali täiendamist ja hasartmängumaksu seaduse alusel sihtotstarbeliselt laekunud summade eraldamist 75 protsenti sihtkapitalide käsutusse ning 25 protsenti maakondlike ekspertgruppide käsutusse maakonna kultuurivaldkonna projektide finantseerimiseks ja Kultuurkapitali nõukogule kultuurivaldkondade vaheliste projektide finantseerimiseks ning halduskuludeks.”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kultuurkapitali nõukogu esitab Riigikogule kirjalikult kord aastas aruande käesoleva seaduse § 11 lõike 2 punkti 4 ja lõike 22 alusel otsustatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste ehitamise kohta.”;

6) paragrahvi 11 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „toetuste” tekstiosaga „ja loometöötasude”;

7) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 22–26 järgmises sõnastuses:

„(22) Kultuurkapitali nõukogu võib kultuuriministri ettepanekul piisavate rahaliste vahendite olemasolu korral lisaks käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud kultuuriehitistele otsustada ühe riiklikult tähtsa kultuuriehitise rahastamise, kui see ei mõjuta Riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste valmimist.

(23) Käesoleva paragrahvi lõikes 22 nimetatud kultuuriehitis peab olema kultuurivaldkonna strateegilisi eesmärke täitev riiklikult tähtis objekt.

(24) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 22 nimetatud ettepaneku tegemist esitab kultuuriminister selle heakskiitmiseks Riigikogu kultuurikomisjonile.

(25) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 sätestatud Riigikogu otsuse ja lõikes 22 nimetatud Kultuurkapitali nõukogu otsuse tegemiseks esitab ettepaneku tegija eelnevalt võimalikult täpse ülevaate planeeritud ehitisest, selle funktsioonidest, kultuuripoliitilisest olulisusest, kavandatud tegevustest, kooskõlast muude õigusaktidega ja ehitamise ajagraafikust.

(26) Kultuurkapitali nõukogu võib käesoleva paragrahvi lõike 22 alusel uue otsuse teha juhul, kui sama lõike alusel otsustatud eelmise kultuuriehitise valmimiseks ettenähtud kõik väljamaksed on tehtud.”;

8) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Nõukogu võtab käesoleva seaduse § 11 lõikes 22 nimetatud otsuse vastu nõukogu koosseisu kolmeneljandikulise häälteenamusega.”;

9) paragrahvi 14 lõike 3 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „toetuste” sõnadega „ja loometöötasude”.

§ 2.  Hasartmängumaksu seaduse muutmine

Hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv „3,8” arvuga „2”.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json