Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2024, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.04.2024 otsus nr 383

Välismaalaste seaduse muutmise seadus (Euroopa Liidu sinine kaart)

Vastu võetud 20.03.2024

Välismaalaste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõnad „EL sinine kaart” sõnadega „Euroopa Liidu sinine kaart” vastavas käändes;

2) paragrahvi 43 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2021/1883, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemist ja seal elamise tingimusi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2009/50/EÜ (ELT L 382, 28.10.2021, lk 1–38), alusel antud Euroopa Liidu sinine kaart.”;

3) paragrahvi 105 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Teise Euroopa Liidu liikmesriigi Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja võib Eestis viibida kuni 90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul selleks, et teha tööandja ärihuvides ajutist tööd, mis on otseselt seotud Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja töökohustustega ja hõlmab ärikohtumisel, konverentsil või seminaril osalemist, ärikokkuleppega seotud läbirääkimiste pidamist, müügi- või turundustegevust, ärivõimalusega tutvumist või koolitusel osalemist.”;

4) paragrahvi 106 lõike 14 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) välismaalasel on teise Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba töötamiseks ja ta viiakse töötamise või praktika eesmärgil ettevõtjasiseselt üle Eestisse väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paiknevast äriühingust Euroopa Liidu liikmesriigis paikneva äriühinguga samasse kontserni kuuluvasse äriühingusse või äriühingu filiaali (edaspidi vastuvõttev üksus);”;

5) paragrahvi 1063 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „äriühing” sõnadega „või välismaa äriühingu Eesti äriregistrisse kantud filiaal”;

6) paragrahvi 115 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

„131) välismaalane, kellel on endise Euroopa Liidu sinise kaardi valdajana Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku elamisluba;”;

7) paragrahvi 180 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tähtajalise elamisloa töötamiseks andmisest keeldutakse, kui tööandja ettevõte, kasutajaettevõtja või vastuvõttev üksus on asutatud või tegutseb peamise eesmärgiga hõlbustada välismaalaste Eestisse saabumist.”;

8) paragrahvi 1901 tekstist jäetakse välja sõnad „(edaspidi EL sinine kaart)”;

9) paragrahvi 1903 lõikes 1 asendatakse sõnad „tõendab kõrgharidust kinnitav dokument, või vähemalt viieaastane erialase töö kogemus” sõnadega „kinnitavad kõrgharidust tõendav dokument või kõrgema tasandi kutseoskused”;

10) paragrahvi 1903 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kõrgharidus peab vastama vähemalt kõrgharidustaseme esimesele õppeastmele kõrgharidusseaduse tähenduses või Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kuuendale tasemele.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kõrgema tasandi kutseoskused on kutsealal omandatud teadmised, oskused ja pädevus, mida kinnitab nõutud aastate pikkune erialase töö kogemus, mida peetakse Euroopa Liidu sinise kaardi taotlemisel samaväärseks kõrgharidust tõendavale dokumendile vastavate teadmiste, oskuste ja pädevusega. Kutsealana käsitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2021/1883 I lisas nimetatud kutseala.”;

11) paragrahvi 1905 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Teise Euroopa Liidu liikmesriigi Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja võib alustada tööd hiljemalt 30 päeva möödumisel pärast Eesti Euroopa Liidu sinise kaardi taotluse esitamist.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluses esineb puudusi, võib teise Euroopa Liidu liikmesriigi Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja alustada tööd hiljemalt 30 päeva möödumisel pärast puuduste kõrvaldamist.”;

12) paragrahvis 1906 asendatakse sõna „üheaastase” sõnaga „kuuekuulise”;

13) paragrahvis 1906 asendatakse sõnad „üheks aastaks” sõnadega „kuueks kuuks”;

14) paragrahvi 1908 lõikes 1 asendatakse sõnad „kahe esimese aasta” tekstiosaga „esimese 12 kuu”;

15) paragrahvi 1908 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „kaks aastat” tekstiosaga „12 kuud”;

16) paragrahvi 1909 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja võib selle kehtivusajal olla töötu kokku:
1) kuni kolm kuud, kui tal on Euroopa Liidu sinine kaart olnud alla kahe aasta;
2) kuni kuus kuud, kui tal on Euroopa Liidu sinine kaart olnud vähemalt kaks aastat.”;

17) paragrahv 19010 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 19010. Erisus Euroopa Liidu sinise kaardi pikendamisest keeldumise ja kehtetuks tunnistamise alustest

(1) Euroopa Liidu sinine kaart tunnistatakse kehtetuks, kui tööandja ettevõte on asutatud või tegutseb peamise eesmärgiga hõlbustada välismaalaste Eestisse saabumist.

(2) Kui Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja jääb töötuks, ei keelduta tema Euroopa Liidu sinise kaardi pikendamisest ega tunnistata seda kehtetuks:
1) ajal, millal Eesti Töötukassa vaatab läbi teise tööandja juurde tööle asumise taotlust;
2) juhul, kui Euroopa Liidu sinise kaardi valdajal on olnud see alla kahe aasta ja ta on selle kehtivusajal olnud töötu kokku kuni kolm kuud;
3) juhul, kui Euroopa Liidu sinise kaardi valdajal on olnud see vähemalt kaks aastat ja ta on selle kehtivusajal olnud töötu kokku kuni kuus kuud.

(3) Kui Eesti Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja taotleb Euroopa Liidu sinist kaarti teises Euroopa Liidu liikmesriigis, ei tunnistata tema Eesti Euroopa Liidu sinist kaarti kehtetuks enne, kui teine Euroopa Liidu liikmesriik on teinud otsuse talle Euroopa Liidu sinise kaardi andmise kohta.”;

18) paragrahvi 19012 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Liidu sinise kaardi pikendamisest keeldutakse või see tunnistatakse kehtetuks, kui:
1) selle valdaja on Euroopa Liidu sinise kaardi kehtivusaja kahe esimese aasta jooksul asunud tööle teise tööandja juurde, kellel ei olnud Eesti Töötukassa luba töökoha täitmiseks välismaalasega;
2) selle valdajal on olnud Euroopa Liidu sinine kaart alla kahe aasta ja ta on olnud selle kehtivusajal töötu kokku üle kolme kuu;
3) selle valdajal on olnud Euroopa Liidu sinine kaart vähemalt kaks aastat ja ta on selle kehtivusajal olnud töötu kokku üle kuue kuu.

(2) Euroopa Liidu sinise kaardi pikendamisest võib keelduda või tunnistada selle kehtetuks, kui Euroopa Liidu sinise kaardi valdajale on selle kehtivusajal määratud toimetulekutoetus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaldamisel hinnatakse Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja legaalse sissetuleku piisavust selle liigi ja regulaarsuse põhjal ning perekonnaliikmete arvu ja panust leibkonna sissetulekusse.

(4) Enne, kui keeldutakse Euroopa Liidu sinise kaardi pikendamisest või tunnistatakse see kehtetuks põhjusel, et tööandja vastab käesoleva seaduse § 180 lõike 2 punktis 2 või 3 sätestatud alusele või Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja ei vasta § 1903 lõikes 1 sätestatud kõrgema kutsekvalifikatsiooni nõudele või kollektiivlepingus kokkulepitud tingimused ei ole täidetud, teavitab Politsei- ja Piirivalveamet sellest Euroopa Liidu sinise kaardi valdajat ja annab talle käesoleva seaduse nõuetele vastava töökoha leidmiseks:
1) vähemalt kolmekuulise tähtaja, kui Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja on töötanud kuni kaks aastat;
2) vähemalt kuuekuulise tähtaja, kui Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja on töötanud vähemalt kaks aastat.

(5) Euroopa Liidu sinist kaarti võib pikendada või jätta selle kehtetuks tunnistamata, kui ajutiselt, kuid kõige kauem 12 kuud, haiguse, puude või lapsehoolduspuhkuse tõttu:
1) puudub Euroopa Liidu sinise kaardi valdajal tööleping kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö tegemiseks;
2) ei vasta Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja töötasu suurus käesoleva seaduse §-s 1907 sätestatule.”;

19) paragrahvi 19014 tekstis asendatakse sõnad „Euroopa Liidu liikmesriigis paikneva äriühinguga samasse kontserni kuuluvasse äriühingusse või äriühingu filiaali (edaspidi vastuvõttev üksus)” sõnadega „vastuvõtvasse üksusesse”;

20) paragrahvi 2291 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabevahetust korraldava asutuse määrab ning teabevahetuse korra, ulatuse ja tähtajad kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

21) paragrahvi 2292 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Eesti Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja ja tema perekonnaliige, kellel on Eesti Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja perekonnaliikme elamisluba, võivad teise Euroopa Liidu liikmesriigi nõudmisel pöörduda viivitamata Eestisse tagasi, kui:
1) teine Euroopa Liidu liikmesriik ei anna Eesti Euroopa Liidu sinise kaardi valdajale Euroopa Liidu sinist kaarti või
2) Eesti Euroopa Liidu sinise kaardi kehtivusaeg on lõppenud või see on tunnistatud kehtetuks teise Euroopa Liidu liikmesriigi Euroopa Liidu sinise kaardi taotluse läbivaatamise ajal.

(3) Kui teise Euroopa Liidu liikmesriigi Euroopa Liidu sinise kaardi valdaja on Eesti rahvusvahelise kaitse saaja ning teine Euroopa Liidu liikmesriik keeldub tema Euroopa Liidu sinise kaardi pikendamisest või tunnistab selle kehtetuks ja otsustab saata ta riigist välja, võivad tema ja tema perekonnaliige pöörduda Eestisse tagasi.”;

22) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „nõukogu direktiiv 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 155, 18.06.2009, lk 17–29)” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/1883, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemist ja seal elamise tingimusi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2009/50/EÜ (ELT L 382, 28.10.2021, lk 1–38)”.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json