Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 “Eesti sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel otsingu- ja päästetööde tegemise, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 33, 257

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 “Eesti sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel otsingu- ja päästetööde tegemise, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord” muutmine

Vastu võetud 12.07.2006 nr 158

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» § 191 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruses nr 237 «Eesti sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel otsingu- ja päästetööde tegemise, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord» (RT I 2002, 66, 403) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» § 191 lõike 2 alusel.»;

3) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Reguleerimisala

Käesolev määrus määrab kindlaks ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimeste, laeva, lennuki või muu sõiduki otsingu ja päästmise, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise korralduse Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Eesti jurisdiktsiooni alla kuuluval alal (edaspidi Eesti päästepiirkond).»;

4) paragrahvi 3 lõikes 1, paragrahvis 11, paragrahvi 17 lõikes 2, paragrahvi 18 lõike 2 punktis 2, lõike 3 punktis 2 ning paragrahvis 19 asendatakse sõna «Piirivalveamet» sõnadega «Põhja Piirivalvepiirkond» vastavas käändes;

5) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Rahvusvahelises suhtlemises on Eesti päästepiirkonna otsingu- ja päästetööde ning merereostustõrje tööde ühendatud koordinatsioonikeskuseks (JRCC) Põhja Piirivalvepiirkonna operatiivinformatsiooni- ja mereseire keskus.»;

6) paragrahvis 12, paragrahvi 14 lõike 2 punktides 2 ja 4 ning paragrahvis 15 asendatakse sõnad «Piirivalveameti mereosakond» sõnadega «Põhja Piirivalvepiirkonna operatiivinformatsiooni- ja mereseire keskus» vastavas käändes;

7) paragrahvi 12 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põhja Piirivalvepiirkonna operatiivinformatsiooni- ja mereseire keskus informeerib viivitamata Päästeameti koordinatsioonikeskust ja Piirivalveameti juhtkonda ning merepääste allkeskus Häirekeskust järgmistest sündmustest:
1) laeva avarii, kokkupõrge ja madalikule sattumine, mis ohustab inimesi või millega võib kaasneda veekogu laialdane reostamine;
2) laevahukk või selle oht;
3) õhusõiduki hädamaandumine, lennuõnnetus või lennuõnnetuse oht.

(3) Veekogu reostusest teavitab Põhja Piirivalvepiirkonna operatiivinformatsiooni- ja mereseire keskus Keskkonnainspektsiooni.»;

8) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 1 ja § 18 lõikes 2 asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»;

9) paragrahvi 18 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, sõjaväestatud päästeüksuste»;

10) paragrahvi 18 lõikes 6 asendatakse sõna «Tolliameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti».

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json