Teksti suurus:

Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2015, 5

Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord

Vastu võetud 05.06.2013 nr 21
RT I, 07.06.2013, 13
jõustumine 10.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2014RT I, 29.04.2014, 902.05.2014
14.04.2015RT I, 17.04.2015, 220.04.2015, rakendatakse alates 29.03.2015
30.04.2015RT I, 05.05.2015, 408.05.2015

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 451 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse sündmuskohti teenindava või ekspertiisi- ja uuringuobjektidega kokku puutuva politseiametniku daktüloskopeerimise ja temalt DNA-proovi võtmise kord ning daktüloskopeerimisel saadud andmete riiklikule sõrmejälgede registrile ja DNA-proovide riiklikule DNA-registrile edastamise kord.
[RT I, 05.05.2015, 4 - jõust. 08.05.2015]

  (2) Politseiametnik daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov politsei ametiruumis.

  (3) Politseiametniku daktüloskopeerib ja temalt võtab DNA-proovi Politsei- ja Piirivalveameti kriminalist või muu vastavate oskustega isik.

  (4) Politseiametnik daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov 30 päeva jooksul politseiametniku vastavale ametikohale nimetamisest arvates.

  (5) Enne politseiametniku daktüloskopeerimist ja temalt DNA-proovi võtmist selgitatakse politseiametnikule daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise eesmärki, õiguslikku alust ja kohaldamise viisi.

  (6) Politseiametniku daktüloskopeerimisel ja temalt DNA-proovi võtmisel on identifitseerimistunnuseks tema ees- ja perekonnanime ning isikukoodi asemel politseiametniku personalinumber riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus.
[RT I, 29.04.2014, 9 - jõust. 02.05.2014]

§ 2.   Daktüloskopeerimine

  (1) Daktüloskopeerimine käesoleva määruse tähenduses on politseiametnikult tema mõlema käe sõrmejälgede ning peopesajälgede ja kirjutaja-peopesajälgede võtmine.

  (2) Daktüloskopeerimisel saadud andmed kantakse kohtuekspertiisiseaduse § 94 lõike 4 alusel kehtestatud sõrmejälgede kaardi vormile.

  (3) Sõrmejälgede kaardile jälgede võtmiseks kasutatakse sõrmejäljepastat ja -rullikut või spetsiaalset sõrmejäljepatja.

  (4) Sõrmejälgede kaardi esimesele küljele võetakse vastavatesse lahtritesse kindlaksmääratud järjestuses isiku sõrmejäljed pöörates ja kontrolljäljed vajutades ning sõrmejälgede kaardi tagumisele küljele peopesajäljed ja kirjutaja-peopesajäljed vajutades.

  (5) Enne jälgede võtmist võib isiku käte naha papillaarkurrustikku töödelda jäljekujutise kvaliteeti parandavate vahenditega.

  (6) Võetud jäljekujutis peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) olema terviklik ja kontrastne;
  2) kajastama võimalikult maksimaalselt sõrme esimese lüli ja peopesa naha papillaarkurrustiku ala;
  3) kujutis ei tohi olla määrdunud ega libisenud.

§ 3.   Daktüloskopeerimisel saadud andmete edastamine

  Daktüloskopeerimisel saadud andmed edastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul politseiametniku daktüloskopeerimisest arvates riikliku sõrmejälgede registri volitatud töötlejale andmete riiklikku sõrmejälgede registrisse kandmiseks.

§ 4.   DNA-proovi võtmine

  (1) DNA-proovi võtmine käesoleva määruse tähenduses on politseiametnikult süljeproovi võtmine.

  (2) Proovi võtmise vahend on ühekordse kasutatavusega vatipulk, mille võib ühekordsest pakendist välja võtta vahetult enne proovi võtmise alustamist.

  (3) Proov võetakse kahe vatipulgaga doonori suuõõne kaapimise teel viisil, mis väldib kontaminatsiooni. Prooviga vatipulgad paigutatakse ja kinnitatakse eraldi ühte proovi hoidmiseks ettenähtud ühekordse kasutatavusega karpi.

  (4) Proovi hoidmiseks ettevalmistatud karbile märgitakse proovi andnud politseiametniku personalinumber riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus ja proovi võtmise kuupäev ning täidetakse kohtuekspertiisiseaduse § 95 lõike 4 alusel kehtestatud DNA-proovi võtmise vorm.
[RT I, 29.04.2014, 9 - jõust. 02.05.2014]

  (5) Karp suletakse selle vigastuseta avamist välistaval viisil. Karpi ja sellega seotud vormi ühte eksemplari hoitakse koos.

§ 5.   DNA-proovi säilitamine ja edastamine

  (1) Karpi, mis sisaldab DNA-proovi, säilitatakse ja edastatakse kaitstuna otsese päikesevalguse ja soojus- või niiskusallika eest, samuti pakendit kahjustava mehaanilise mõjutuse eest. Prooviga karpi ei tohi paigutada kilekotti.

  (2) Vahendite soetamisel tuleb järgida riikliku DNA-registri volitatud töötleja kirjalikke soovitusi ja nõudeid.

  (3) Proove säilitatakse ja edastatakse viisil, millega on välistatud nende hoidmise või edastamisega mitteseotud isikute juurdepääs.

  (4) Pakendatud proov koos DNA-proovi võtmise vormi ja sellele lisatud kaaskirjaga edastatakse riikliku DNA-registri volitatud töötlejale riiklikku DNA-registrisse kandmiseks hiljemalt 30 päeva jooksul proovi võtmisest.

§ 6.   Andmete riiklikest registritest kustutamine

  (1) Politseiametniku daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi analüüsil saadud andmed kustutatakse riiklikest registritest kolme aasta möödumisel politseiametniku politseiteenistusest vabastamisest arvates.
[RT I, 17.04.2015, 2 - jõust. 20.04.2015, rakendatakse alates 29.03.2015]

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet teavitab Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti vajadusest kustutada politseiametniku andmed riiklikest registritest 30 päeva jooksul politseiametniku politseiteenistusest vabastamisest arvates.
[RT I, 05.05.2015, 4 - jõust. 08.05.2015]

§ 7.   Rakendussäte

  Politseiametnik, kes teenib politsei ja piirivalve seaduse § 451 lõike 2 alusel kehtestatud ametikohtade loetellu kuuluval ametikohal vastava loetelu kehtestamise ajal, daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov hiljemalt 2013. aasta 31. detsembriks.

/otsingu_soovitused.json