Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2015, 6

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Vastu võetud 30.04.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 321 lõike 4 ja 105 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) sõrmejälgede kaart, signaleetilised fotod ja koopia DNA-proovi võtmise vormist;”;

2) paragrahvi 28 lõike 2 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 28 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) otsus kinnipeetavale väljasõidu võimaldamise kohta;”;

4) paragrahvi 28 lõiget 31 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) väljasõidutunnistust;”;

5) paragrahvi 84 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väljasõidutunnistusele märgitakse järgmised andmed:
1) tunnistuse väljaandnud vangla nimetus;
2) väljasõidutunnistuse number;
3) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
4) kinnipeetava isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
5) kinnipeetava foto;
6) kinnipeetava peatumiskoha aadress;
7) väljasõidu asukohajärgse politsei- või muu asutuse nimi;
8) väljasõidu asukohajärgse politsei- või muu asutuse aadress;
9) väljaspool vanglat lubatud viibimise aeg;
10) väljasõidutunnistuse kehtivuse algus;
11) väljasõidutunnistuse kehtivuse lõpp;
12) vanglateenistuse ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja allkiri;
13) vangistusseaduse § 32 lõike 41 alusel kohaldatud lisatingimused;
14) kinnipeetava omakäeliselt kirjutatud ees- ja perekonnanimi koos allkirjaga;
15) vangla korrapidaja telefoninumber.”;

6) paragrahvi 84 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Väljasõidutunnistus vormistatakse taustamustriga sinisele blanketile mõõtmetega 180×120 mm, millele on kujunduselemendina trükitud sõna „VÄLJASÕIDUTUNNISTUS” ja vanglateenistuse vapi kujutis ning turvaelemendina vasaku serva ülaosas on hõbedane väikese riigivapi kujutis. Väljasõidutunnistuse blanketile on trükitud ka väljad käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmete märkimiseks.;

(22) Vormistatud väljasõidutunnistuse blankett murtakse pooleks ja lamineeritakse. Lamineeritud väljasõidutunnistus moodustab kahepoolse andmekandja mõõtmetega 90×120 mm.”;

7) määrust täiendatakse §-ga 841 järgmises sõnastuses:

§ 841. Registreerimisleht

(1) Käesoleva määruse § 84 lõikes 1 nimetatud väljasõidutunnistuse lisa on registreerimisleht (lisa 71).

(2) Registreerimislehele märgitakse järgmised andmed:
1) väljasõidutunnistuse number;
2) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
3) kinnipeetava vanglast lahkumise kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg;
4) politsei- või muu asutuse märge kinnipeetava saabumise ja lahkumise kuupäeva, kuu, aasta ja kellaaja kohta;
5) kinnipeetava vanglasse saabumise kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg.

(3) Kinnipeetava vanglast lahkumine ja vanglasse saabumine kinnitatakse vangla direktori määratud isiku allkirjaga. Politsei- ja muu asutuse märge kinnipeetava saabumise ja lahkumise kohta kinnitatakse asutuse juhi määratud isiku allkirja ja pitseriga.”;

8) paragrahvi 85 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Vangistusseaduse § 32 lõike 41 alusel lühiajalise väljasõidu lubamisel elektroonilise valve kohaldamisega võib vanglateenistuse ametnik samas käskkirjas vabastada kinnipeetava kohalikus politseiasutuses registreerimise kohustusest.”;

9) paragrahvi 85 lõikes 3 asendatakse sõna „väljasõidutunnistusele” sõnaga „registreerimislehele”;

10) paragrahvi 88 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väljasõidult naasnud kinnipeetavalt võtab vangla väljasõidutunnistuse ja registreerimislehe hoiule.

(2) Väljasõidutunnistuse kehtivuse lõppemisel või soodustuse kohaldamise lõppemisel pannakse väljasõidutunnistus kinnipeetava isiklikku toimikusse.

(3) Registreerimislehte ei panda isiklikku toimikusse.

(4) Registreerimislehte säilitatakse vähemalt üks aasta.”;

11) paragrahvi 96 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registreerimislehele teeb lisaks politseiasutusele märke ka õppeasutus.”;

12) paragrahvi 96 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Politseiasutuses peab kinnipeetav ennast registreerima juhul, kui ta viibib väljaspool vanglat korraga üle ühe ööpäeva. Vangistusseaduse § 22 lõike 21 alusel väljaspool vanglat õppima lubamisel elektroonilise järelevalve kohaldamisega võib vanglateenistuse ametnik samas käskkirjas vabastada kinnipeetava kohalikus politseiasutuses registreerimise kohustusest.”;

13) paragrahvi 968 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registreerimislehele teeb lisaks politseiasutusele märke ka tööandja.”;

14) paragrahvi 968 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Politseiasutuses peab kinnipeetav ennast registreerima juhul, kui ta viibib väljaspool vanglat korraga üle ühe ööpäeva. Vangistusseaduse § 22 lõike 21 alusel väljaspool vanglat töötama lubamisel elektroonilise järelevalve kohaldamisega võib vanglateenistuse ametnik samas käskkirjas vabastada kinnipeetava kohalikus politseiasutuses registreerimise kohustusest.”;

15) määrust täiendatakse §-ga 112 järgmises sõnastuses:

§ 112. Väljasõidutunnistuse vormide kasutamine

Väljasõidutunnistuse vorme, mis olid olemas enne 1. jaanuari 2015. a, võib kasutada kuni nende lõppemiseni.”;

16) määruse lisa 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

17) määrust täiendatakse lisaga 71 (lisatud).

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 7 Väljasõidutunnistus

Lisa 7¹ Registreerimisleht

/otsingu_soovitused.json