Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2016, 1

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” muutmine

Vastu võetud 28.04.2016 nr 48

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruses nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) Vabariigi Presidendi Kantselei sõiduk.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõikes 3 nimetatud sõiduki alarmsõidukina kasutamise õigus on seotud konkreetse ametikohaga ja selle üleandmine või edasivolitamine teisele isikule on keelatud.”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Riigikaitseseaduse § 35 punkti 1, 2 või 5 alusel Eesti Vabariigi territooriumil viibivate välisriigi relvajõudude meditsiinisõiduk on alarmsõiduk, kui selle vähemalt ühele küljele on kantud punase risti nimetuse ja embleemi seaduse § 3 lõikes 2 või § 4 lõigetes 2–4 kirjeldatud embleem. Välisriigi relvajõudude alarmsõidukile ei laiene käesoleva määrusega alarmsõidukile kehtestatud nõuded.”;

4) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kiirabi alarmsõidukina registreeritakse sõiduk, mille omanikul või valdajal on kehtiv kiirabi osutamise tegevusluba.”;

5) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Alarmsõiduki kaart kaotab kehtivuse ja selle peab viivitamata tagastama selle väljaandjale, kui sõiduk võõrandatakse.”;

7) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Alarmsõidukil, mis on värvitud ja tähistatud vastavalt §-dele 10 ja 11, peab olema vahelduva tooniga helisignaalseade.”;

8) paragrahvi 6 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Valgusseadme paiknemine

(1) Alarmsõidukil, mis on värvitud ja tähistatud vastavalt §-dele 10 ja 11, peab olema vähemalt üks paikne või teisaldatav sinine vilkur. Eelmises lauses nimetamata alarmsõidukil peab olema vähemalt teisaldatav sinine vilkur või kolm sinist märgutuld, millest kahe valgus peab olema nähtav alarmsõiduki eest ja kolmanda valgus peab olema nähtav alarmsõiduki tagant.”;

9) paragrahvi 6 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „Üksiku sinise vilkuri” sõnadega „või lõikes 3 sätestatud valgusseadme kombinatsiooni”;

10) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üksiku paikse sinise vilkuri võib asendada:
1) mitme sinise vilkuri kombinatsiooniga, mis peab asetsema alarmsõiduki pikitelje suhtes sümmeetriliselt;
2) vilkuripaneeliga, mis peab asuma juhi ja kaassõitja kohal;
3) mitme sinise märgutule kombinatsiooniga, mis peab asetsema alarmsõiduki külg-, taga- ja otsevaate suhtes sümmeetriliselt, või
4) märgutulede paneeliga, mis peab asuma juhi ja kaassõitja kohal.”;

11) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Mootorratta, maastikusõiduki ja mopeedi sinine vilkur või märgutulede kombinatsioon peab asetsema tagaistme juures aluse küljes.”;

12) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 7–10 järgmises sõnastuses:

„(7) Lõikes 6 sätestatud punase vilkuri võib asendada:
1) ühe või mitme punase märgutule kombinatsiooniga, mis peab asetsema alarmsõiduki otsevaate suhtes sümmeetriliselt;
2) märgutulede paneeliga, mis peab asuma juhi ja kaassõitja kohal;
3) Politsei- ja Piirivalveameti mootorrattal, maastikusõidukil ja mopeedil ühe punase filtriga märgutulega, mis peab paiknema esilaternast vasakul.

(8) Alarmsõiduki esi- ja tagaosale, külgedele ning esi-, külje- ja tagaklaasi taha võib täiendavalt paigaldada sinise filtriga märgutuled ning Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti ning Maksu- ja Tolliameti alarmsõidukile täiendavalt vähemalt ühe punase filtriga märgutule alarmsõiduki esiosale.

(9) Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti mootorrattale, maastikusõidukile ja mopeedile võib täiendavalt paigaldada kaks sinise filtriga märgutuld, ühe esilaternast paremale ja teise vasakule.

(10) Alarmsõidukile võib paigaldada kollased märgutuled, mida kasutatakse üksnes seisval alarmsõidukil liiklusohutuse tagamiseks.”;

13) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Alarmsõiduki kasutamisel koos spetsiaalhaagisega või erikonteineriga võib haagis või erikonteiner olla värvitud põhivärviga.”;

15) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sõjaväepolitsei, Maksu- ja Tolliameti ning vangla alarmsõidukil värvitakse kontrastvärviga:
1) sõiduautol – uksed, pakiruumi luuk või tagasein ja kapott;
2) veoautol, bussil ja kolme külguksega sõiduautol – esiuksed, tagauksed, tagasein ja külgedele triip laiusega 290 ± 50 millimeetrit.”;

16) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Politsei- ja Piirivalveameti alarmsõidukil värvitakse kontrastvärviga:
1) sõiduautol – uksed, pakiruumi luuk või tagasein ja kapott;
2) kolme külguksega sõiduautol – esiuksed, kapott, tagauksed või tagaluuk, tagasein ja külgedele triip laiusega 290 ± 50 millimeetrit;
3) veoautol ja bussil – esiuksed, tagauksed, tagasein ja külgedele triip laiusega 290 ± 50 millimeetrit.”;

17) paragrahvi 10 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kiirabi alarmsõidukil värvitakse kontrastvärviga:
1) sõiduautol – uksed, pakiruumi luuk või tagasein ja kapott;
2) veoautol, bussil ja kolme külguksega sõiduautol – kapott ja külgedele triip laiusega 290 ± 50 millimeetrit.

(5) Päästeameti ja päästetööl osaleva juriidilise isiku alarmsõidukil värvitakse kontrastvärviga:
1) sõiduautol – esiuksed;
2) veoautol, bussil ja kolme külguksega sõiduautol – esiuksed ja külgedele triip laiusega 290 ± 50 millimeetrit.”;

18) paragrahvi 10 lõike 7 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ukse ülejäänud osade värvimine kontrastvärviga ja plastist, kummist või muust materjalist värvimata või kroomitud osade katmine põhi- või kontrastvärviga ning kergmetallist või plastist küljeluukide värvimine põhi- ja kontrastvärviga ei ole kohustuslik.”;

19) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõiduauto kapotile, külgustele või külgedele ning kolme külguksega sõiduauto, bussi ja veoauto esiustele või külgedele ja tagauksele või tagaseinale ning vajaduse korral kapotile kantakse vastavalt põhi- või kontrastvärviga alarmsõiduki kuuluvust näitav kirje.”;

20) paragrahvi 11 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „pardanumber” sõnadega „või nimetus”;

21) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti alarmsõiduki ning kiirabisõiduki tähistamiseks võib täiendavalt kasutada ruudustikukujulist või kaldtriipudega linthelkur-värviriba alarmsõiduki allosas laiusega kuni 400 millimeetrit. Kasutatava linthelkur-värviriba värvikombinatsioon on järgmine:
1) Politsei- ja Piirivalveameti alarmsõidukil – sinine ja valge või sinine ja kollane;
2) Päästeameti alarmsõidukil – valge ja kollane või valge ja punane;
3) kiirabi alarmsõidukil – roheline ja valge või roheline ja kollane.”;

22) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „muuseumile” sõnadega „või päästetööl osalevale juriidilisele isikule”;

23) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Enne 1. juunit 2016. a kasutusse võetud ja kuni 1. juunini 2016. a kehtinud korra kohaselt värvitud ja tähistatud või eriseadmetega varustatud alarmsõidukit ei pea viima käesoleva määruse nõuetega vastavusse ning seda võib kasutada ekspluatatsiooniaja lõpuni.”;

24) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juunil 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json