Teksti suurus:

Tööhõiveprogramm 2016–2017

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2016, 4

Tööhõiveprogramm 2016–2017

Vastu võetud 17.09.2015 nr 93
RT I, 22.09.2015, 2
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.04.2016RT I, 05.05.2016, 208.05.2016

Määrus kehtestatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tähtajaline tööhõiveprogramm (edaspidi programm), millega reguleeritakse tööturuteenuste osutamist ja tööturutoetuste, välja arvatud töötutoetuse, maksmist programmi kestuse ajal ning programmi elluviimisega seotud teabe ja aruannete esitamist.

§ 2. Programmi eesmärgid

 (1) Programmi üldeesmärk on ennetada töötust ja lühendada töötuse kestust ning aidata tööle isikud, kelle töölesaamine on raskendatud pikaajalise töötuse või muude takistuste tõttu.

 (2) Üldeesmärgi saavutamiseks on programmi alaeesmärgid:
 1) töö kaotamise ohus olevate isikute töötuse ennetamine ja töölt tööle liikumise toetamine;
 2) karjäärivalikute ja tööotsingute toetamine;
 3) tööandjate toetamine sobivate töötajate leidmisel ja töölerakendamisel;
 4) alustavate ettevõtjate jätkusuutlikkuse toetamine;
 5) tööd leida soovivate isikute kvalifikatsiooni tõstmine;
 6) töölesaamise takistuste kõrvaldamine;
 7) töövalmiduse suurendamine;
 8) regionaalsete tööturukriiside negatiivse mõju vähendamine.
[RT I, 05.05.2016, 2 - jõust. 08.05.2016]

§ 3. Programmi ajaline kestus

  Programmi raames osutatakse tööturuteenuseid ja makstakse tööturutoetusi 1. jaanuarist 2016. a kuni 31. detsembrini 2017. a.

§ 4. Programmi rahaline maht

 (1) Programmi rahaline maht on programmi kestuse ajal tööturuteenuste ja -toetuste seaduses ning programmis sätestatud tööturuteenuste osutamiseks ja tööturutoetuste, välja arvatud töötutoetuse, maksmiseks kavandatud rahasumma.

 (2) Programmi rahaline maht 2016. aastal on kuni 25,8 miljonit eurot ja 2017. aastal kuni 25,4 miljonit eurot.

2. peatükk Programmi tegevused 

1. jagu Üldsätted 

§ 5. Täiendavad tööturuteenused

  Programmiga kehtestatakse ning programmi alusel osutatakse peale tööturuteenuste ja -toetuste seaduses sätestatud teenuste järgmiseid tööturuteenuseid:
 1) karjääriinfo vahendamine;
 2) tööotsingunõustamine;
 3) ettevõtluse toetamine;
 4) individuaalne töölerakendamine;
 5) nõustamine töölesaamise takistuste kõrvaldamiseks;
 6) töövalmiduse toetamine;
 7) kvalifikatsiooni saamise toetamine;
 8) töökoha loomise toetus.
[RT I, 05.05.2016, 2 - jõust. 08.05.2016]

§ 6. Tööturuteenuste osutamine soodsamatel tingimustel

  Programmi alusel võib tööturuteenuste ja -toetuste seaduses sätestatust soodsamatel tingimustel osutada järgmiseid tööturuteenuseid:
 1) töövahendus;
 2) tööturukoolitus;
 3) tööharjutus;
 4) tugiisikuga töötamine.

§ 7. Tööturuteenuste kasutamiseks õigustatud isikud

 (1) Programmi raames osutatakse tööturuteenuseid peale tööturuteenuste ja -toetuste seaduses sätestatu järgmistele isikutele:
 1) töötule osutatakse käesoleva määruse § 5 punktides 1, 2 ja 4–7 nimetatud tööturuteenuseid;
 2) täiskoormusega või kutseõppeasutuses statsionaarses õppes õppivale töötule, kaasa arvatud akadeemilisel puhkusel viibivale töötule, osutatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktides 3 ja 9 ning käesoleva määruse § 5 punktides 1, 2, 4, 5 ja 7 nimetatud tööturuteenuseid;
 3) pikaajalisele või sotsiaalsete erivajaduste või sõltuvusprobleemidega töötule osutatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktis 13 nimetatud tööturuteenust;
 31) Ida-Viru maakonnas arvel olevale töötule, kes viimase kuue kuu jooksul ei ole olnud hõivatud või on kokku vähem kui 30 päeva olnud ajutiselt hõivatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punktides 3–5 nimetatud tegevusega, osutatakse käesoleva määruse § 5 punktis 8 nimetatud tööturuteenust;
[RT I, 05.05.2016, 2 - jõust. 08.05.2016]
 4) tööotsijale, kes on saanud teate töö- või teenistussuhte lõpetamise kohta koondamise tõttu (edaspidi koondamisteatega tööotsija), osutatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktides 3, 5 ja 9 ning käesoleva määruse § 5 punktides 1, 2, 5 ja 7 nimetatud tööturuteenuseid individuaalse tööotsimiskava alusel;
 5) isikule, kes ei ole töötu või tööotsijana arvele võetud, osutatakse käesoleva määruse § 5 punktides 1 ja 2 nimetatud tööturuteenuseid;
 6) töötajale, kes ei ole pikka aega tulnud toime töö- või teenistusülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töö- või teenistussuhet jätkata, ning kellele tööandja pakub ümber- või täiendusõppe läbimisel teist tööd, osutatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktis 3 nimetatud tööturuteenust käesoleva määruse § 17 lõikes 3 sätestatud tingimustel;
 7) töötajale, kes oli tööle asumisele eelnevalt töötuna arvel järjest vähemalt 12 kuud ning kes vajab oma tööülesannete täitmiseks tööalaste teadmiste ja oskuste täiendamist, osutatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktis 3 nimetatud tööturuteenust käesoleva määruse § 17 lõikes 4 sätestatud tingimustel;
 8) isikule, kes sai tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktis 9 nimetatud tööturuteenust ning kelle äriplaanis ettenähtud majandustegevus jätkub, osutatakse käesoleva määruse § 5 punktis 3 nimetatud tööturuteenust.

 (2) Isikule, kes on töötuna arveloleku ajal suunatud:
 1) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktis 3 või käesoleva määruse § 5 punktides 5 ja 7 nimetatud tööturuteenusele, jätkatakse tööturuteenuse osutamist ka pärast töötuna arveloleku lõpetamist, kui töötuna arvelolek on lõpetatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punktides 2–7 sätestatud asjaoludel või § 7 lõike 1 punkti 7 alusel;
 2) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktis 5 nimetatud tööturuteenusele, jätkatakse tööturuteenuse osutamist ka pärast töötuna arveloleku lõpetamist, kui töötuna arvelolek on lõpetatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punktis 2 sätestatud asjaolul.

 (3) Koondamisteatega tööotsijale, kes on töö- või teenistussuhte ajal:
 1) suunatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktides 3 ja 5 või käesoleva määruse § 5 punktides 2, 5 ja 7 nimetatud tööturuteenusele, osutatakse tööturuteenust, millele ta on suunatud, ka pärast töö- või teenistussuhte lõppemist;
 2) esitanud avalduse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktis 9 nimetatud tööturuteenuse saamiseks, võib esitatud avalduse alusel pärast töö- või teenistussuhte lõppemist osutada taotletud tööturuteenust üksnes juhul, kui isik on võetud töötuna arvele.

§ 8. Tööturutoetuste saamiseks õigustatud isikud

 (1) Peale tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 34 punktides 1–3 nimetatud isikute on stipendiumi õigus saada töötul, kes osaleb käesoleva määruse §-s 14 nimetatud vabatahtlikul tööl.

 (2) Peale tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 36 punktides 1–3 nimetatud isikute on sõidu- ja majutustoetust õigus saada:
 1) töötul, kes osaleb tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punktis 4 nimetatud tööturuteenusel;
 2) töötul, kes osaleb käesoleva määruse § 5 punktides 2 ja 4–7 nimetatud tööturuteenusel ja käesoleva määruse § 16 lõikes 1 nimetatud proovitööl.

2. jagu Täiendavad tööturuteenused 

§ 9. Karjääriinfo vahendamine

  Karjääriinfo vahendamine on isikule teabe andmine töötamis- ja õppimisvõimaluste ning tööotsimise allikate ja viiside kohta. Karjääriinfo vahendamise eesmärk on toetada isiku tööotsinguid ja valikute tegemist tööturul.

§ 10. Tööotsingunõustamine

  Tööotsingunõustamine on isiku töö otsimiseks vajalike teadmiste ja oskuste ning töölesaamist toetavate sotsiaalsete oskuste arendamine. Tööotsingunõustamise eesmärk on suurendada isiku aktiivsust töö otsimisel.

§ 11. Ettevõtluse toetamine

 (1) Ettevõtluse toetamine on ettevõtluse alustamise toetust saanud isikule ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulu, individuaalse nõustamise ja mentorluse kulu hüvitamine ning isiku nõustamine mentorklubis. Ettevõtluse toetamise eesmärk on toetada isiku äriplaani elluviimist ja jätkusuutlikkust.

 (2) Ettevõtluse toetamise teenust osutatakse isikule kahe aasta jooksul ettevõtluse alustamise toetuse saamisest.

 (3) Ettevõtluse toetamiseks võib Eesti Töötukassa (edaspidi töötukassa) kokkuleppel isikuga hüvitada:
 1) koolituskulu kuni 959 eurot;
 2) individuaalse nõustamise kulu kuni 150 eurot;
 3) mentorluse kulu kuni 959 eurot.

§ 12. Individuaalne töölerakendamine

 (1) Individuaalne töölerakendamine on isiku erivajadustest lähtuvalt isiku töölesaamise toetamine juhendamise ja muude tugitegevuste vormis. Individuaalse töölerakendamise eesmärk on aidata tööle isik, kelle töölesaamine on raskendatud pikaajalise töötuse, sotsiaalsete erivajaduste, hoolduskohustuse või muude eriliste takistuste tõttu.

 (2) Individuaalse töölerakendamise teenuse osutamisel võib töötukassa hüvitada isikule või tasuda isiku eest tööturuteenusel osalemise ja tööleasumisega seotud täiendavad kulud, eelkõige hooldusteenuse kulu ja isiku erivajadusest tingitud muu kulu.

 (3) Hooldusteenuse kulu võib hüvitada töötule või tasuda töötu eest, kes ei saa osaleda tööturuteenusel ega asuda tööle kuni seitsmeaastase lapse kasvatamise, eaka või puudega isiku hooldamise tõttu.

 (4) Hooldusteenuse kulu hüvitatakse või tasutakse iga tööturuteenusel osaletud päeva eest või töötamise esimesel kolmel kuul iga töötatud päeva eest. Kui hooldusteenuse kulu sisaldab kohatasu, hüvitatakse või tasutakse kulu sõltumata tööturuteenusel osaletud või töötatud päevade arvust.

 (5) Hooldusteenuse kulu hüvitatakse või tasutakse kuni 16 eurot ühe päeva eest ühe hooldatava kohta. Kui hooldusteenuse kulu sisaldab kohatasu, hüvitatakse või tasutakse kulu kuni 352 eurot ühe kuu eest hooldatava kohta. Põhjendatud vajaduse korral, eelkõige hooldatava erivajaduste korral, võib hooldusteenuse kulu hüvitada või tasuda suuremas ulatuses.

 (6) Töötukassa ei hüvita ega tasu isiku eest hooldusteenuse kulu, mille hüvitab isikule kohaliku omavalitsuse üksus.

§ 13. Nõustamine töölesaamise takistuste kõrvaldamiseks

  Nõustamine töölesaamise takistuste kõrvaldamiseks on isiku nõustamine töökaotuse ja töötusega seotud psühholoogiliste probleemide või võla- või sõltuvusprobleemide lahendamiseks. Nõustamise eesmärk on toetada töö otsimist, tööturuteenustes osalemist ja töölesaamist.

§ 14. Töövalmiduse toetamine

  Töövalmiduse toetamine, sealhulgas vabatahtlik töö ja talgutöö, on isiku tööotsimise aktiivsuse ja tööharjumuse säilitamine. Töövalmiduse toetamise eesmärk on arendada isiku sotsiaalseid oskusi, soodustada isiku töölesaamist ja valmistada teda ette tööeluks.

§ 15. Kvalifikatsiooni saamise toetamine

  Kvalifikatsiooni saamise toetamine on isiku eest kvalifikatsiooni tõendava dokumendi, sealhulgas kutse- või pädevustunnistuse ja mootorsõiduki juhtimise õigust tõendava dokumendi saamisega seotud kulu ja riigilõivu kulu kandmine.

§ 151. Töökoha loomise toetus

 (1) Töökoha loomise toetus on tööandjale Ida-Viru maakonnas töökohtade loomiseks ja töötute töölerakendamiseks makstav toetus.

 (2) Töökoha loomise toetust makstakse tööandjale, kelle juures asub ühe kalendrikuu jooksul tööle vähemalt 20 töötut, kes vastavad käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 31 sätestatud tingimustele.

 (3) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimuse täitmist makstakse töökoha loomise toetust iga täiendavalt tööle rakendatud töötu eest, kes vastab käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 31 sätestatud tingimustele.

 (4) Toetust makstakse töötu tähtajatu või vähemalt kuuekuulise tähtajaga töölepinguga tööle asumisel töökohaga Ida-Viru maakonnas.

 (5) Toetust ei maksta isiku eest, kellega toetust taotlev tööandja on viimase 12 kuu jooksul töölepingu üles öelnud töölepingu seaduse § 89 alusel.

 (6) Töökoha loomise toetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik.

 (7) Töökoha loomise toetuse suurus ühes kalendrikuus on 50 protsenti töötaja palgakulust, kuid mitte rohkem kui 50 protsenti töötukassa ja tööandja vahel sõlmitud lepingus sätestatud töötaja ühe kuu eeldatavast töötasust ning mitte rohkem kui töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu kahekordne alammäär. Palgakuluks loetakse töötaja töötasu ja muud tasud, millelt töötuskindlustuse seaduse alusel peetakse kinni töötuskindlustusmakse.

 (8) Töökoha loomise toetuse suurus arvutatakse töötuskindlustuse seaduse § 35 alusel asutatud töötuskindlustuse andmekogu andmete alusel.

 (9) Töökoha loomise toetust makstakse 12 kuu eest isiku tööle asumisest arvates. Tähtajaliselt tööle võtmisel makstakse töökoha loomise toetust töösuhte poole tähtaja eest, kuid mitte kauem kui 12 kuu eest. Kummalgi juhul ei maksta töökoha loomise toetust kauem kui 31. detsembrini 2017. a.

 (10) Töökoha loomise toetust makstakse kalendrikuude eest, millal töötuskindlustuse seaduse § 35 alusel asutatud töötuskindlustuse andmekogu andmete kohaselt on isikule välja makstud tasusid, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse.

 (11) Tööandja tagastab töökoha loomise toetuse täies ulatuses, kui töösuhe lõpetatakse tööandja algatusel enne kahe aasta möödumist töölepingu sõlmimisest või alla kaheaastase tähtajaga töösuhe lõpetatakse tööandja algatusel enne tähtaega, välja arvatud juhul, kui töötajaga on tööleping üles öeldud töölepingu seaduse § 88 lõike 1 alusel.

 (12) Tööandjal ei ole õigust saada töökoha loomise toetust isiku eest, kelle tööle rakendamiseks makstakse palgatoetust tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 9 lõike 1 punkti 8 või perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse alusel antud õigusakti alusel.
[RT I, 05.05.2016, 2 - jõust. 08.05.2016]

3. jagu Tööturuteenuste osutamine soodsamatel tingimustel 

§ 16. Töövahendus

 (1) Töövahenduse teenuse osutamisel võib töötukassa leppida tööandjaga kokku isiku osalemise proovitööl.

 (2) Proovitöö maksimaalseks kestuseks on üks päev.

§ 17. Tööturukoolitus

 (1) Tööturukoolituse teenust võib osutada koolituskaardi alusel. Koolituskaardi alusel valib isik talle individuaalses tööotsimiskavas kokkulepitud koolitusvajadusele vastava tööturukoolituse töötukassa kvalifitseeritud koolitajate nimekirja kantud koolitajate pakutavatest koolitustest.

 (2) Koolituskaardi alusel võib ühe isiku eest tasuda tööturukoolituse kulu kahe aasta jooksul kuni 2500 eurot.

 (3) Töötajale, kes ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata, ning kellele tööandja pakub ümber- või täiendusõppe läbimisel teist tööd, tööturukoolituse teenuse osutamiseks võib töötukassa eelneval kokkuleppel tööandjaga hüvitada tööandjale kuni 50 protsenti koolituse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot tööturukoolituse maksumusest.

 (4) Töötajale, kes oli tööle asumisele eelnevalt olnud töötuna arvel järjest vähemalt 12 kuud ning kes vajab oma tööülesannete täitmiseks tööalaste teadmiste ja oskuste täiendamist, tööturukoolituse teenuse osutamiseks võib töötukassa eelneval kokkuleppel tööandjaga hüvitada tööandjale kuni 50 protsenti koolituse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot. Tööturukoolituse kulu võib tööandjale hüvitada aasta jooksul töötaja tööleasumisest arvates.

§ 18. Tööharjutus

  Tööharjutuse kestus pikaajalisele või sotsiaalsete erivajadustega töötule on kuni kuus kuud.

§ 19. Tugiisikuga töötamine

 (1) Tugiisikuga töötamise teenust võib osutada kuni 1000 tundi 12 kuu jooksul tugiisikuga töötamise teenuse osutamise alustamisest arvates. Tundide jaotus kuude kaupa lepitakse kokku teenuse osutamiseks sõlmitud lepingus.

 (2) Tugiisikuga töötamise teenust võib peale tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 23 lõikes 4 sätestatu osutada vähemalt kuuekuulise töö- või teenistustähtaja korral.

 (3) Lõikes 2 sätestatud juhul osutatakse tugiisikuga töötamise teenust lepingu tähtaja jooksul, kuid mitte rohkem kui 12 kuu jooksul. Lühema kui 12-kuulise lepingu puhul leitakse tugiisikuga töötamise tundide arv, jagades 1000 tundi 12 kuuga ja korrutades tähtajalise lepingu kestusega kuudes.

4. jagu Tööturuteenuste osutamise ja tööturutoetuste maksmise korraldus 

§ 20. Tööturuteenuste osutamine ja tööturutoetuste maksmine

 (1) Programmi alusel osutatakse tööturuteenuseid ja makstakse tööturutoetusi, välja arvatud töötutoetust, tööturuteenuste ja -toetuste seaduses ning käesolevas määruses sätestatud põhimõtetel, tingimustel ja korras.

 (2) Koondamisteatega tööotsijale koostatakse tööotsija ja töötukassa koostöös individuaalne tööotsimiskava, mis sisaldab tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 10 lõike 2 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud andmeid.

 (3) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-des 19 ja 23 sätestatud tööturuteenuste osutamine käesolevas määruses nimetatud isikutele ning käesoleva määruse §-des 11 ja 151, § 17 lõigetes 3 ja 4 ning §-s 19 sätestatud tööturuteenuste osutamine on vähese tähtsusega abi, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), komisjoni määrusega (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), või komisjoni määrusega (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.06.2014, lk 45–54).
[RT I, 05.05.2016, 2 - jõust. 08.05.2016]

 (4) Käesoleva määruse §-des 151 ja 19 sätestatud tööturuteenuse osutamine on riigiabi, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud komisjoni määrustes sätestatud vähese tähtsusega abi ülemmäär on täitunud ning isik, kelle tööle rakendamise või töö jätkamise toetamiseks abi antakse, vastab käesoleva määruse §-s 151 sätestatud tööturuteenuse osutamisel komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 4 alapunktis a ning §-s 19 sätestatud tööturuteenuse osutamisel komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 3 sätestatule.
[RT I, 05.05.2016, 2 - jõust. 08.05.2016]

 (5) Riigiabi ei anta ettevõtjale, kellele Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus abi tagasimaksmiseks.

§ 21. Tööturuteenuste osutamise korraldus

 (1) Käesoleva määruse §-s 5 nimetatud tööturuteenuseid osutatakse järgmiselt:
 1) karjääriinfo vahendamise teenust osutab töötukassa;
 2) tööotsingunõustamise teenust osutab töötukassa või sõlmib teenuse osutajaga lepingu;
 3) ettevõtluse toetamise teenuse osutamiseks, välja arvatud isikule kulu hüvitamiseks, sõlmib töötukassa teenuse osutajaga lepingu;
 4) individuaalse töölerakendamise, välja arvatud isikule kulu hüvitamiseks või teenuse osutajale isiku eest tasumiseks, teenuse osutamiseks, nõustamise töölesaamise takistuste kõrvaldamiseks ja töövalmiduse toetamise teenuste osutamiseks sõlmib töötukassa teenuse osutajaga lepingu;
 5) töökoha loomise toetuse teenuse osutamiseks sõlmib töötukassa tööandjaga lepingu.
[RT I, 05.05.2016, 2 - jõust. 08.05.2016]

 (2) Tööturuteenuse osutamisel hüvitab või tasub töötukassa kuludokumendi alusel:
 1) määruse § 11 lõikes 3 sätestatud kulu isikule;
 2) määruse § 12 lõikes 2 sätestatud kulu isikule või teenuse osutajale;
 3) määruse § 17 lõigetes 3 ja 4 sätestatud kulu tööandjale.

 (3) Töötule, kelle töölesaamine on raskendatud pikaajalise töötuse, sotsiaalsete erivajaduste, sõltuvusprobleemide või muude eriliste takistuste tõttu, tööturuteenuse osutamise vajaduse hindamiseks, tööturuteenuse osutamiseks ja tema töölerakendamiseks võib töötukassa vajaduse korral kaasata eksperte.

3. peatükk Programmi tegevuste maht ja aruandlus 

§ 22. Tööturuteenuste maht

  Programmi alusel on tööturuteenuste osutamise kavandatav maht:
 1) 2016. aastal kuni 71 777 tööturuteenusel osalemist;
 2) 2017. aastal kuni 70 798 tööturuteenusel osalemist.
[RT I, 05.05.2016, 2 - jõust. 08.05.2016]

§ 23. Tööturutoetuse maht

 (1) Programmi alusel on stipendiumi maksmise kavandatav maht:
 1) 2016. aastal kuni 24 270 osalemist stipendiumi saamise õigust andval tööturuteenusel;
 2) 2017. aastal kuni 23 446 osalemist stipendiumi saamise õigust andval tööturuteenusel.

 (2) Programmi alusel on sõidu- ja majutustoetuse maksmise kavandatav maht:
 1) 2016. aastal kuni 67 285 osalemist toetuse saamise õigust andval tööturuteenusel;
 2) 2017. aastal kuni 66 567 osalemist toetuse saamise õigust andval tööturuteenusel.

§ 24. Programmi elluviimisega seotud teabe ja aruannete esitamise tähtajad ja kord

  Töötukassa esitab programmi elluviimise aruande töötukassa nõukogule ja Sotsiaalministeeriumile vähemalt kord kolme kuu jooksul.

4. peatükk Määruse jõustumine 

§ 25. Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

 (2) Määrus kehtib kuni 31. maini 2018. a.