Teksti suurus:

Hoiuste tagamise osafondi aruandluse kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2016, 6

Hoiuste tagamise osafondi aruandluse kord

Vastu võetud 27.02.2016 nr 14
RT I, 01.03.2016, 10
jõustumine 04.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2016RT I, 05.05.2016, 508.05.2016

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 92 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded hoiuste tagamise osafondi kõlblike hoiuste aruande (edaspidi aruanne) sisule ja struktuurile ning aruande Finantsinspektsioonile ja andmete Tagatisfondile esitamise tähtajad ja kord.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  (1) Aruande on kohustatud koostama ja esitama kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja need krediidiasutuse filiaalid, mille asukohariigi hoiuste tagamisskeemi haldava üksuse kohaselt tagatakse hoiused Tagatisfondi seadusega sätestatud määradest väiksemas ulatuses (edaspidi krediidiasutus).

  (2) Finantsinspektsioon esitab kõlblike hoiuste andmed Tagatisfondile omavahel kokkulepitud vormis.

§ 3.   Aruanne

  Krediidiasutus on kohustatud koostama aruande „Tagatisfondi kõlblike hoiuste aruanne” (lisatud) koodiga 236.

§ 4.   Aruandeperiood ja aruande esitamise tähtajad

  (1) Aruande aruandeperioodiks on kvartal.

  (2) Andmed esitatakse aruandeperioodi kvartali lõpu seisuga.

  (3) Aruande Finantsinspektsioonile esitamise tähtaeg on aruandeperioodile järgneva kuu kümnes pangapäev.

  (4) Finantsinspektsioon edastab laekunud aruannete andmed Tagatisfondile hiljemalt iga kvartali teise kuu esimeseks päevaks.

  (5) Juhul kui kvartali teise kuu esimene päev on puhkepäev, edastatakse laekunud aruannete andmed hiljemalt puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

§ 5.   Aruande esitamine

  (1) Aruanne esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-formaadis.

  (2) Finantsinspektsioon edastab aruande andmed Tagatisfondile elektrooniliselt XLS-formaadis.

  (3) Kui Finantsinspektsioon tuvastab aruandes puudusi, teavitab ta sellest viivitamata aruande esitajat.

  (4) Krediidiasutus on kohustatud lõikes 3 sätestatud juhul puudused kõrvaldama ning viivitusteta esitama Finantsinspektsioonile korrigeeritud aruande. Korrigeeritud aruanne tuleb esitada ka juhul, kui krediidiasutus on varem esitatud andmetes tuvastanud vea.

  (5) Aruandevaldkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Aruannete esitamisel seisuga 31. märts 2016; 30. juuni 2016 ja 30. september 2016 võib kasutada vahekontodel olevate summade korral järgmisi identifikaatoreid:
  1) Kliendi identifikaator „Määramata” koodiga 11, kui klienti ei ole võimalik identifitseerida;
  2) Hoiuse suuruse vahemiku identifikaator „Määramata” koodiga 9, kui summade suuruste vahemikud ei ole identifitseeritavad.

  (2) Lõikes 1 nimetatud identifikaatorite kasutamisel tuleb kogu aruandereal olev summa näidata „Aruandereal esitatud kõlblike hoiuste tagatud osa” väljal.

Lisa Tagatisfondi kõlblike hoiuste aruanne
[RT I, 05.05.2016, 5 - jõust. 08.05.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json