Teksti suurus:

Maa-ameti põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2016, 9

Maa-ameti põhimäärus

Vastu võetud 02.05.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Maa-ameti staatus

  (1) Maa-amet (edaspidi amet) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

  (2) Amet esindab ülesannete täitmisel riiki.

§ 2.   Ameti eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Amet on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve.

  (2) Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

  (3) Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimega pitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (4) Ameti dokumendiplankide ja pitsati ning struktuuriüksuste pitsatite kasutamise kord määratakse ameti asjaajamiskorras.

§ 3.   Ameti asukoht

  Ameti aadress on Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn. Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht määratakse struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 4.   Järelevalve ameti tegevuse üle

  (1) Ameti kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium.

  (2) Ameti tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb järelevalvet keskkonnaminister.

2. peatükk Tegevusvaldkonnad ja ülesanded 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkonnad ja ülesanded

  (1) Ameti tegevusvaldkond on maa-andmete registreerimine, nende ajakohastamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde ja maa hindamisega seotud tegevuse korraldamine, maareformi toimingute suunamine ning hoonestamata riigimaaga seotud riigivara valitseja antud ülesannete täitmine.

  (2) Amet täidab järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab katastriteenuste ja -andmete haldamist;
  2) tagab katastriandmete ajakohasuse ja usaldusväärsuse ning avalikkusele kättesaadavuse;
  3) suunab, koordineerib ja kontrollib maareformi läbiviimist ning korraldab maa riigi omandisse jätmist;
  4) täidab ruumilise planeerimisega seotud ülesandeid selleks antud volituste piires;
  5) haldab hoonestamata riigimaid ja teeb tehinguid selleks antud volituste piires;
  6) korraldab looduskaitseliste piirangutega maade riigile omandamist;
  7) peab arvestust Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade üle;
  8) täidab maakorraldusega seotud ülesandeid;
  9) korraldab geoinformaatika-alast tegevust ja haldab Eesti ruumiandmete infrastruktuuri;
  10) hõivab topograafiliste nähtuste andmeid;
  11) korraldab geodeesia, kartograafia ja fotogramm-meetria alast tegevust ning arendab satelliitkaugseirel põhinevaid riiklikke teenuseid;
  12) korraldab geoloogia-alast tegevust;
  13) korraldab loodusressursside kasutamise jälgimiseks aeropildistamisi;
  14) korraldab maa hindamisega seotud tegevusi;
  15) annab maa hindamise ja maakorraldustööde tegevuslitsentse;
  16) haldab ja arendab ametis peetavaid andmekogusid ning tagab nende koostalituse;
  17) osaleb õigusloomes oma tegevusvaldkondade ja pädevuse piires;
  18) osaleb rahvusvahelises koostöös oma tegevusvaldkondade ja pädevuse piires.

  (3) Amet täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud õigusaktiga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

3. peatükk Ameti juhtimine 

§ 6.   Peadirektor

  (1) Ametit juhib peadirektor. Peadirektori äraolekul täidab tema ülesandeid peadirektori määratud ametnik.

  (2) Peadirektor:
  1) juhib ameti, samuti temale vahetult alluva ametniku ja töötaja ning struktuuriüksuse tööd ja korraldab peadirektori asetäitjate, ameti struktuuriüksuste juhtide ning nõunike kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) korraldab ameti sisekontrollisüsteemi rakendamist;
  3) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkondade otstarbekamaks korraldamiseks;
  4) vastutab ameti tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru keskkonnaministrile;
  5) esindab ametit ilma erivolituseta ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  6) kinnitab ameti sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad;
  7) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ameti koosseisu kuuluvad ametnikud;
  8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti töötajatega;
  9) kinnitab teenistuskohtade koosseisu, teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks ja struktuuriüksuste põhimäärused;
  10) kinnitab ametnike ja töötajate ametijuhendid ning otsustab lisatasude ja muutuvpalga maksmise kooskõlas õigusaktide ja ameti eelarvega;
  11) teeb järelevalvet ameti ametnike ja töötajate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras;
  12) määrab ameti ametnikele distsiplinaarkaristusi ja töötajatele hoiatusi;
  13) teeb üksikjuhtude korral riikliku järelevalve käigus ettekirjutusi;
  14) koostab ja esitab Keskkonnaministeeriumile ameti tulude ja kulude eelarve, ameti struktuuri ja teenistuskohtade arvu projekti ning kontrollib kinnitatud eelarve täpset ja otstarbekat täitmist;
  15) sõlmib ameti nimel lepinguid või annab volituse lepingu sõlmimiseks;
  16) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi;
  17) moodustab oma tegevusvaldkonnas alalisi või ajutisi töörühmi, mille ülesanded, koosseis ja liikmete tasustamine määratakse käskkirjaga;
  18) annab oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja täitmiseks käskkirju;
  19) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud õigusaktiga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

§ 7.   Peadirektori asetäitja

  (1) Ameti koosseisus on peadirektorile vahetult alluvad peadirektori asetäitja ametikohad vastavalt peadirektori kinnitatud ameti teenistuskohtade koosseisule.

  (2) Peadirektori asetäitja tagab oma pädevuse piires ameti ülesannete täitmise ja pädevusvaldkonna tervikliku arendamise ning vastutab pädevusvaldkonnale seatud eesmärkide saavutamise ja valdkonna arendamise eest.

  (3) Peadirektori asetäitja pädevusvaldkonnad ja asetäitjale alluvad osakonnad, täpsemad teenistuskohustused, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendis.

  (4) Peadirektori asetäitja äraolekul täidab tema ülesandeid peadirektori määratud ametnik.

§ 8.   Struktuuriüksuste juhtimine

  (1) Ameti struktuuriüksuseid ja nende allüksuseid juhivad järgmised ametnikud või töötajad:
  1) osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale;
  2) bürood juhib büroojuhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.

  (2) Iga struktuuriüksuse juht peab tagama tema juhitava üksuse põhimäärusega kinnitatud funktsioonide täitmise ning üksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise.

  (3) Struktuuriüksuse juhataja täpsemad teenistuskohustused, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendis.

§ 9.   Nõunikud

  Ameti koosseisu võivad kuuluda nõunikud vastavalt peadirektori kinnitatud ameti teenistuskohtade koosseisule. Nõuniku alluvus, teenistuskohustused, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendis.

4. peatükk Ameti struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 10.   Ameti struktuur

  (1) Ameti struktuuriüksused on osakonnad.

  (2) Osakonna alluvus, struktuur, ülesanded, pädevus ja juhtimine sätestatakse osakonna põhimääruses.

  (3) Osakonna koosseisu võivad kuuluda bürood, mille pädevus ja ülesanded sätestatakse osakonna põhimääruses.

  (4) Ameti koosseisu võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnikud ja töötajad, kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori nimetatud ametnikule või töötajale. Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ja töötajate teenistuskohustused, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendis.

  (5) Ameti teenistuskohtade arvu kinnitab keskkonnaminister peadirektori ettepanekul.

§ 11.   Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded

  Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on järgmised:
  1) aadressiandmete osakond haldab ja koordineerib aadressiandmete süsteemi ning korraldab kohanimeregistri andmete haldamist;
  2) fotogramm-meetria osakond korraldab aeromõõdistamist ning mõõdistusandmete järeltöötlust;
  3) geodeesia osakond korraldab ja koordineerib riigi geodeetiliste võrkude rajamis- ja rekonstrueerimistöid ning kohalike geodeetiliste võrkude rajamise ja rekonstrueerimisega seotud töid, haldab geodeetilist süsteemi ja globaalse positsioneerimise püsijaamade võrku, peab geodeetiliste punktide andmekogu, tagab geodeetiliste andmete ja materjalide arhiveerimise ja levitamise ning teeb geodeetiliste tööde tehnilist kontrolli;
  4) geoinformaatika osakond arendab ruumiandmete infrastruktuuri ja ameti geoinfosüsteeme, peab Eesti topograafia andmekogu, loob ruumiandmeteenuseid ja kaarte ning teeb need avalikkusele kättesaadavaks;
  5) geoloogia osakond korraldab riiklikku geoloogilist kaardistamist, tagab geoloogilise informatsiooni säilimise ja kättesaadavuse, korraldab maardlate nimistu teenuste ja andmete haldamist, koostab maavaravarude koondbilansi ning kooskõlastab maardlate aladel planeeringuid selleks antud volituste piires;
  6) haldusosakond korraldab ameti asjaajamist ja arhiivitööd, töövahendite ja inventariga varustamist, ameti valitsemisel oleva riigivara haldamist ja arvestust ning haldushoonete administreerimist;
  7) infotehnoloogia osakond tagab ameti infotehnoloogia-alaste vajaduste määratlemise ja ressursside planeerimise, infotehnoloogia-alase arendustegevuse ning infosüsteemide toimimise;
  8) katastri kvaliteediosakond tagab katastriandmete kvaliteedi ja ajakohasuse ning teeb andmete kontrollimiseks ja parandamiseks katastrimõõdistamist ja maakorraldustoiminguid;
  9) katastri registriosakond korraldab katastrikannetega seotud tegevust ja registreerib katastriandmeid ning tagab katastrikannete aluseks olevate dokumentide arhiveerimise;
  10) katastri teabe- ja arendusosakond korraldab katastriandmete töötlemist, avalikustamist ja kasutusse andmist, haldab ja arendab katastriga seotud andmekogusid ning registreerib haldus- ja asustusüksuste ning kitsenduste ruumiandmeid;
  11) katastrimõõdistamise kontrolli osakond korraldab kontrollmõõdistamist ja kontrollib katastriüksuste algdokumentide vastavust piirimärkidele ja situatsioonile looduses, jagab oskusteavet katastrimõõdistamisest ning teeb maakorraldustöid ja kvaliteedikontrolli maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavate isikute üle;
  12) kinnisvara haldamise osakond korraldab riigile kuuluva hoonestamata kinnisvara haldamist, kasutamist ja käsutamist, kinnisasjade riigile omandamist ning peab Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate maade arvestust;
  13) kinnisvara hindamise osakond korraldab maa korralise hindamise läbiviimist, teeb järelevalvet maa hindamisega seotud tegevuse üle, peab maamaksu infosüsteemi, tehingute andmebaasi, maa kvaliteedi ja hindamise kaarti ning avalikustab kinnisvaraturu ülevaated;
  14) maareformi osakond korraldab maareformi-alaste ülesannete täitmist ja riigi maareservi moodustamist;
  15) planeeringute osakond osaleb planeeringute ja insener-tehniliste projektide menetlustes selleks antud volituste piires ning koondab ja avalikustab ameti käsutuses oleva planeeringuteabe;
  16) ruumiandmete osakond korraldab topograafiliste nähtuste andmete hõivet ja kaartide koostamist;
  17) õigusosakond korraldab ameti õigusalast tegevust, ameti esindamist kohtus, riigihankeid ja lepingute koostamist;
  18) üldosakond korraldab ameti valduses oleva riigivara arvestust, eelarvestamist ja finantsaruandlust, personalitööd, sise- ja välissuhtlust, töökeskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmist ning tutvustab ameti pakutavaid teenuseid.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määrus nr 20 „Maa-ameti põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json