Teksti suurus:

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2017, 14

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Vastu võetud 04.05.2017 nr 37

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 202 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja abikõlblikud kulud

  (1) Toetust antakse põllu- või maamajandusvaldkonna õppesuuna õppekaval või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi koos praktikant) praktika juhendamise ja korraldamise eest, kui praktikant õpib määruse lisas nimetatud õppekaval:
  1) statsionaarse õppe koolipõhises õppevormis Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” kohases kolmanda kuni neljanda taseme kutseõppe esmaõppes;
  2) kutsekeskharidusõppes;
  3) täiskoormusega rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või magistriõppes või
  4) bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

  (2) Toetusega hüvitatakse osaliselt taotleja ettevõttes läbi viidud põllu- või maamajandusvaldkonna õppesuuna õppekaval või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva praktikandi praktika juhendamise ja korraldamise kulu.

§ 3.   Toetuse määr ja maksimaalne suurus

  (1) Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kuni neljakordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäär ühe praktikandi kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Lõikes 1 sätestatud toetuse maksimaalse suuruse piires ning lähtudes toetuseks ettenähtud eelarve suurusest, nõuetekohaste taotluste järgsest praktikantide arvust ja praktika kestusest, otsustab maaeluminister eelarveaastal antava toetuse määra käskkirjaga.

§ 4.   Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) põllumajandustootja;
  2) põllumajandustoodete töötleja või
  3) veterinaararst, kes on spetsialiseerunud põllumajandusloomadele ning tegeleb veterinaarpraksisega füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtja kaudu, kellega tal on lepinguline suhe.

  (2) Toetust võib taotleda sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mille alguskuupäev ei ole varasem kui taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. oktoober ega hilisem kui taotluse esitamise aasta 30. september.

  (3) Toetust võib taotleda sellise praktika kulude osaliseks hüvitamiseks, mille korraldamise kohta on õppeasutuse, praktikandi või tema seadusliku esindaja ja lõikes 1 nimetatud isiku (edaspidi taotleja) vahel sõlmitud praktikaleping (edaspidi leping), milles on kokku lepitud praktika toimumise täpsem korraldus ning lepingu poolte õigused ja kohustused.

  (4) Toetuse saamiseks peab taotleja, kes praktikanti juhendab (edaspidi praktika juhendaja), vastama järgmistele nõuetele:
  1) põllu- või maamajandusvaldkonna õppekaval õppiva praktikandi juhendajal on erialane haridus või põllumajandustootmise praktika puhul põllumajandustootja 5. tase ja ta peab olema töötanud põllumajandustoodete tootmise või töötlemise alal vähemalt viimased kolm aastat, millest viimased kuus kuud ettevõttes, kus praktika läbi viiakse, või veterinaarmeditsiini või loomaarsti abilise õppekaval õppiva praktikandi juhendajal on vastav erialane haridus ja ta peab olema tegelenud veterinaarpraksisega vähemalt viimased kolm aastat, millest viimased kuus kuud ettevõttes, kus praktika läbi viiakse;
  2) praktika juhendaja juhendab samal ajal kuni kahte praktikanti;
  3) taotleja on sõlminud õppeasutuse ja praktikandiga praktika läbiviimiseks lepingu.

§ 5.   Taotluse esitamise tähtaeg ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 10. oktoobrini.

  (2) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava taotluse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

  (3) Toetuse taotlus peab sisaldama:
  1) taotleja nime ja isikukoodi või ärinime ja registrikoodi;
  2) juhendatavate praktikantide arvu;
  3) praktika juhendaja nime;
  4) praktika läbiviimise aega ja praktikapäevade arvu;
  5) praktikandi nime ja isikukoodi;
  6) praktikandi õppeasutuse nime, õppekava nimetust ja õppekava koodi Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  7) taotleja esindusõigust omava isiku isikukoodi;
  8) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud taotleja puhul tema kinnitus, et veterinaarmeditsiini ja loomaarsti abilise õppekava praktika spetsialiseerus põllumajandusloomadele.

  (4) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le koos lõikes 1 nimetatud taotlusega järgmised dokumendid:
  1) praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse, kõrgkooli või ülikooli diplomi või põllumajandustootja 5. taseme kutsetunnistuse ärakiri või veterinaararsti kutsetegevuse loa ärakiri;
  2) praktikale eelnenud kolme aasta kohta praktika juhendaja töö- või teenusepakkumise lepingu ärakiri;
  3) õppeasutuse kinnitatud § 4 lõikes 3 nimetatud lepingu ärakiri.

  (5) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 6.   Taotluse läbivaatamise ja kontrollimise kord

  (1) PRIA vaatab taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 14 sätestatud alustel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 7.   Toetuse määramise ja maksmise tähtajad ning kord

  (1) PRIA teeb §-s 6 sätestatud kontrolli tulemusi arvestades toetuse määramise ja maksmise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (2) PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades § 3 lõikes 2 kehtestatud toetuse määra, praktikantide arvu ja praktika kestust.

  (3) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise ja maksmise otsuse alusel 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid hiljemalt 13. detsembril.

§ 8.   Dokumentide säilitamine

  PRIA säilitab esitatud taotlusi ja nendes esitatud andmeid tõendavaid dokumente kümme aastat arvates toetuse maksmisest.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Õppekavade loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json