Teksti suurus:

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2020, 2

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

Vastu võetud 17.05.2018 nr 12
RT I, 18.05.2018, 1
jõustumine 21.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2020RT I, 05.05.2020, 108.05.2020

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 5 lõikele 2 kinnitatud rakenduskava prioriteetse suuna „Veekaitse” meetme „Veemajandustaristu arendamine” tegevuse „Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel” eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid struktuuritoetuse seaduse, veeseaduse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses.

  (2) Käesoleva määruse tähenduses:
  1) kinnistu veevärk ja kanalisatsioon on maa-alune ehitiste ja seadmete süsteem elamu veega varustamiseks ühisveevärgi liitumispunktist ja reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni liitumispunkti või elamu reovee nõuetekohaseks kokku kogumiseks kogumismahutisse. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ei kuulu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hulka;
  2) ümberehitamine on kinnistu olemasoleva kanalisatsiooni ümber ehitamine koos vajalike seadmete tarne ja paigaldamisega;
  3) rajamine on kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni väljaarendamine koos vajalike seadmete tarne ja paigaldamisega, kui elamul puudub ühendus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või kogumismahuti;
  4) elamu on ehitis, mille kasutusotstarve on ehitisregistris ühe või enama korteriga elamu, üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, ridaelamu, suvila või aiamaja;
  5) kogumismahuti on reovee kogumiseks mõeldud CE või sellega samaväärset märgistust omav ja Euroopa standardite või sellega samaväärsete alusel sertifitseeritud lekkekindel toode, mis on mõeldud reovee kogumiseks;
  6) projekti väljundinäitaja on näitaja, mis kirjeldab projekti käigus sisendite (ressursside) kasutamise tulemusena toodetud väljundit;
  7) projekti tulemusnäitaja on näitaja, mis kirjeldab projekti väljundite kasutusse võtmise tulemusena projekti järgselt saavutatud olukorda ja panust meetme tegevuste väljundnäitajasse;
  8) elamu ühenduspunkt – kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lõikumispunkt hoone, milles asub ühenduspunkt, välisseinaga või kinnistul väljaspool hooneid asuva ühenduspunktini;
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]
  9) omapuhasti – omapuhasti on reoveepuhasti, mille projekteeritud koormus on kuni 50 inimekvivalenti.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

§ 3.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

§ 4.   Rakendusasutus ja rakendusüksus

  (1) Rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. detsember 2017. a korraldusele nr 386 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja kinnitamine” Keskkonnaministeerium.

  (2) Rakendusüksus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. detsember 2017. a korraldusele nr 386 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja kinnitamine” Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

2. peatükk Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr 

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Meetme raames on toetatavad järgmised tegevused reoveekogumisaladel hoonestatud kinnistutel:
  1) kinnistu veevärgi rajamine elamu, millele on väljastatud kehtiv kasutusluba või esitatud kasutusteatis, ühendamiseks ühisveevärgiga;
  2) kinnistu veevärgi rajamine elamu, millele on väljastatud ehitusluba või ehitusteatis enne 21.05.2018. a, ühendamiseks ühisveevärgiga;
  3) kinnistu veevärgi rajamine elamu, mille ehitusloa väljastamise või ehitusteatise esitamise ajal puudus kinnistul võimalus liituda ühisveevärgiga, ühendamiseks ühisveevärgiga;
  4) kinnistu kanalisatsiooni rajamine elamu, millele on väljastatud kehtiv kasutusluba või esitatud kasutusteatis, ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga;
  5) kinnistu kanalisatsiooni rajamine elamu, millele on väljastatud ehitusluba või ehitusteatis enne 21.05.2018. a, ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga;
  6) kinnistu kanalisatsiooni rajamine elamu, mille ehitusloa väljastamise või ehitusteatise esitamise ajal puudus kinnistul võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga, ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga;
  7) kogumismahuti ja omapuhasti rajamine või ümberehitamine elamule, millel on kehtiv kasutusluba või esitatud kasutusteatis või mille ehitusloa väljastamise aeg või ehitusteatis või ehitamise alustamise teatis on varasem, kui 21.05.2018.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (2) Kui kinnistul on võimalik liituda nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga, antakse toetust vaid juhul, kui liitutakse mõlema teenusega.

  (3) Elamule kogumismahutite või omapuhastite rajamist või ümberehitamist toetatakse piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kohaliku omavalitsuse üksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ei planeerita ühiskanalisatsiooni rajamist 5 aasta jooksul taotluse esitamisest.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (4) Kogumismahuti rajamisel või ümberehitamisel peab kogumismahuti suurus olema vähemalt 5 m³.

  (5) Toetuse abil ellu viidud projekt peab panustama vähemalt ühte meetme tegevuste väljundinäitajasse (edaspidi projekti tulemusnäitaja), milleks on:
  1) täiendav elanikkond, keda teenindatakse tõhusama veevarustuse abil;
  2) täiendav elanikkond kellele on suunatud tõhusam reoveepuhastuse teenus.

§ 6.   Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad.

  (2) Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ei või olla varasem kui taotluse rahuldamise otsuse tegemise aeg ning lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2023. a.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (3) Toetuse saajal on kohustus projekti tegevused ellu viia abikõlblikkuse perioodil ehk 6 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates. Põhjendatud juhul võib rakendusüksus toetuse saaja taotluse alusel projekti elluviimise aega pikendada kuni 6 kuu võrra.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

§ 7.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse osakaal on 66% standardiseeritud ühikuhinnast:
  1) kui kinnistu liitumistorustiku pikkus ühisveevärgi liitumispunktist või ühiskanalisatsiooni liitumispunktist elamu ühenduspunktini on alla 10 m, on väljamakstava toetuse summa 1796 eurot taotluse kohta, kui liitutakse nii ühisveevärgi kui kanalisatsiooniga, või 1382 eurot, kui liitutakse ainult ühe teenusega;
  2) kui kinnistu liitumistorustiku pikkus ühisveevärgi liitumispunktist või ühiskanalisatsiooni liitumispunktist elamu ühenduspunktini on 10–20 m, on väljamakstava toetuse summa 2718 eurot taotluse kohta, kui liitutakse nii ühisveevärgi kui kanalisatsiooniga, või 2094 eurot, kui liitutakse ainult ühe teenusega;
  3) kui kinnistu liitumistorustiku pikkus ühisveevärgi liitumispunktist või ühiskanalisatsiooni liitumispunktist elamu ühenduspunktini on 20 m või rohkem, on väljamakstava toetuse summa 3792 eurot taotluse kohta, kui liitutakse nii ühisveevärgi kui kanalisatsiooniga, või 2692 eurot, kui liitutakse ainult ühe teenusega;
  4) kogumismahuti või omapuhasti rajamisel või ümberehitamisel on väljamakstava toetuse summa 1132 eurot ühe taotluse kohta.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (2) Kui kinnistu joogivee- ja kanalisatsioonitorustik asuvad eraldi kaevikutes ning on erineva pikkusega, lähtutakse toetuse suuruse määramisel pikemast torustikust. Torustike pikkuseid ei liideta.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (3) Kui kinnistule rajatakse kinnistu veevärk elamu ühendamiseks ühisveevärgiga ning rajatakse või rekonstrueeritakse kogumismahutit või omapuhastit, siis töödeks ettenähtud toetuse summad liidetakse.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

§ 8.   Taotlusvooru eelarve, avamine ja lõppemine

  (1) Toetust antakse avatud taotlusvoorus jooksvalt. Informatsioon taotlusvooru avamise ja lõppemise kohta avaldatakse kahes üleriigilises päevalehes ja rakendusüksuse veebilehel vähemalt 7 kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (2) Taotlusvooru eelarve kinnitab rakendusasutuse juht.

  (3) Taotlusvoorude väljakuulutamise ja lõppenuks kuulutamise korraldab rakendusüksus.

3. peatükk Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 

§ 9.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.

  (2) Taotlejal peab puuduma Maksu- ja Tolliameti võlapäringust nähtuvalt avalikult kuvatav võlg või see on ajatatud.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (3) Taotleja peab vastama Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks” (edaspidi taotluste menetlemise määrus) § 2 punkti 2 nõuetele.

  (4) Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

  (5) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

§ 10.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus peab lisaks taotluste menetlemise määruse § 4 lõike 1 punktides 1–6, 8, 10–11 ja 14–16 sätestatule vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlusvormil esitatakse rajatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni pikkus liitumispunktist elamu ühenduspunktini;
  2) taotlusest peab selguma projekti eesmärk ja tulemus;
  3) taotlusvormi kõik taotlejale kohalduvad lahtrid peavad olema täidetud ning nõuetekohased lisad esitatud;
  4) elamu peab olema ehitatud õiguslikul alusel, selle kasutamise otstarbena peab ehitisregistrisse olema kantud ühe või enama korteriga elamu, üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, ridaelamu, suvila või aiamaja;
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]
  5) taotlus ei tohi sisaldada juba teostatud töid.

  (2) Taotlus peab sisaldama lisaks taotluste menetlemise määruse § 4 lõikes 2 sätestatud kinnitustele järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) kinnitus, et toetust ei taotleta hoonestamata kinnistule;
  11) kui toetust taotletakse ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitumiseks ning elamu ehitusloa väljastamise või ehitusteatise esitamise aeg on hilisem kui 21.05.2018, vee-ettevõtja kinnitus, et elamu ehitusloa väljastamise ajal puudus kinnistul võimalus ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitumiseks;
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]
  2) vee-ettevõtja väljastatud kehtivad kinnistu liitumistingimused, millest peavad selguma liitumispunkti asukoha koordinaadid ning kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ühiskanalisatsiooni osas;
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]
  3) kogumismahutite või omapuhastite rajamisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkonda opereeriva vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsusüksuse poolne kinnitus, et antud kinnistul puudub võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning 5 aasta jooksul ei planeerita seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt rajada;
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]
  4) volikiri, kui toetust taotletakse volituse alusel.
  5) [kehtetu - RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

§ 11.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) tõendama, et taotluses esitatud teave vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja tingimustele;
  2) esitama rakendusüksuse nõudmisel täiendavat teavet rakendusüksuse määratud tähtaja jooksul;
  3) võimaldama ja osutama igakülgset abi taotluses esitatud teabe kontrollimiseks kavandatava tegevuse asukohas;
  4) teavitama viivitamata rakendusüksust taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

4. peatükk Taotluse esitamine ja menetlemine 

§ 12.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse rakendusüksusele hiljemalt taotlusvooru tähtpäevaks ning lisatakse sellele käesoleva määruse § 10 lõikes 2 nimetatud dokumendid.

  (2) Taotlus esitatakse rakendusüksusele taotleja või volitatud isiku poolt rakendusüksuse kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti teel, e-toetuse keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna või allkirjastatuna paberkandjal.

  (3) Teave loetakse kättetoimetatuks, kui see edastatakse rakendusüksuse poolt samal viisil kui on esitatud taotlus.

  (4) Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse, välja arvatud ridaelamu või kaksikelamu sektsiooni puhul. Korterelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsiooni puhul võib esitada nii mitu taotlust, kui on kinnistule liitumispunkte rajatud. Taotleja võib jooksva taotlemise korral esitada taotluse samas taotlusvoorus uuesti, kui taotluse suhtes tehti taotluse rahuldamata jätmise otsus põhjusel, et taotlus ei vastanud nõuetele.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (41) Kui kinnistu jaoks ehitatakse pärast toetuse saamist ja projekti elluviimist võimalus liituda ka teise teenusega, on lubatud esitada uus taotlus.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (42) Kui ühele kinnistule on rajatud mitu elamut ja igaühe jaoks on välja ehitatud eraldi liitumispunkt, siis on lubatud ühe kinnistu kohta esitada vastav arv taotlusi.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (43) Kui pärast ühisveevärgiga liitumist ilmneb vajadus kogumismahuti või omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks, on lubatud esitada uus taotlus.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (5) Taotlusvooru tähtaja jooksul taotluse esitamata jätmisel esitamise tähtaega ei ennistata ja taotlus jäetakse otsusega vastu võtmata.

§ 13.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist, taotluse hindamisest ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

  (2) Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates taotleja ja taotluse vastavust struktuuritoetuse seadusele ja selle alamaktidele ning käesoleva määruse nõuetele. Kui taotluses avastatakse puudusi, teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 20 kalendripäeva. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja võrra, kuid mitte rohkem kui 90 kalendripäevani.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (3) Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt loetakse puudusega seotud nõue mittetäidetuks ning taotlus jäetakse rahuldamata.

§ 14.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Käesoleva määruse § 9 nõuetele vastava taotleja taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks kui see vastab kõigile §-s 10 sätestatud nõuetele.

  (2) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks ja jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotleja, taotlus või selles kirjeldatud projekt ei vasta vähemalt ühele käesolevas määruses sätestatud nõudele;
  2) taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda teha taotleja juures või kavandatavate tegevuste elluviimise asukohas struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 7 tähenduses taotluse nõuetele vastavuse kontrolli.

§ 15.   Taotluse hindamine

  (1) Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
  1) projekti vajalikkuse põhjendatus;
  2) projekti tegevuste ajakava realistlikkus.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud kriteerium loetakse täidetuks, kui taotluse hindamise tulemusena selgub, et:
  1) projekti eesmärgipüstitus ja tulemus on põhjendatud – on olemas probleem või kitsaskoht, mille lahendamiseks on projekt koostatud ja;
  2) projektis kavandatud tegevused on vajalikud ning võimaldavad saavutada taotluses kirjeldatud projekti väljundid, mis võimaldavad jõuda projekti tulemuseni.

  (3) Toetust antakse taotlustele, mis vastavad kõigile lõikes 1 nimetatud üldistele valikukriteeriumitele.

§ 16.   Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus

  (1) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise otsuse juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad nõuetele ja taotlus vastab § 15 lõikes 1 nimetatud kriteeriumidele.

  (2) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 90 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (3) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse taotluste menetlemise määruse § 8 lõikes 4 nimetatud andmed.

  (4) Täpse toetuse suuruse määrab rakendusüksus kinnistu veevärgi- ja kanalisatsiooni rajamise korral lõppmaksega arvestades §-s 7 toodud toetuse summasid ning reaalselt rajatud torustiku pikkust vastavalt teostusjoonisele.

  (5) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse § 14 lõikes 2 nimetatud juhul või kui taotluses esineb üks või mitu taotluste menetlemise määruse § 8 lõikes 2 nimetatud asjaoludest.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse taotluse menetlemise määruse § 8 lõikes 5 sätestatud andmed.

  (7) Rakendusüksus teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks viivitamata. Otsus tehakse teatavaks elektrooniliselt või paberkandjal, sõltuvalt taotluse esitamise viisist.

§ 17.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel taotluste menetlemise määruse ning käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui toetuse saaja ei esita rakendusüksusele hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul abikõlblikkuse perioodi lõpust arvates nõuetekohast väljamaksetaotlust.

  (3) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 toodud asjaolu.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab rakendusüksus 20 kalendripäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest arvates.

  (5) Kui toetuse saaja ei vii projekti ellu abikõlblikkuse perioodil projekti taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates, võib rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada.

5. peatükk Toetuse saaja õigused ja kohustused 

§ 18.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja tagab:
  1) struktuuritoetuse seaduse §-s 24 sätestatud kohustuste täitmise, välja arvatud punktid 4, 6, 11–13;
  2) projekti nõuetekohase ellu viimise taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimuste kohaselt;
  3) taotluses planeeritud tegevuse vastavuse õigusaktides seatud nõuetele;
  4) kogumismahuti või omapuhasti rajamisel Keskkonnaministeeriumi 2015. aastal koostatud juhendi „Juhend hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks” järgimise kogumismahutitele või omapuhastitele seatud soovituste osas;
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]
  5) projekti elluviimisel teistes õigusaktides, sh ehitusseadustikus, veeseaduses, kohalike omavalitsusüksuste ehitusmäärustes ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumise ning reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjades ning Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” füüsilistele isikutele sätestatud nõuete täitmise;
  6) määruse nõuetele vastava ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuslepingu ja väljamaksetaotluse esitamise;
  7) toetusega rajatud vara säilimise ja sihipärase kasutamise vähemalt viie aasta jooksul toetuse väljamaksmisest arvates;
  8) kehtiva teenuslepingu olemasolu toetust saanud kinnistu osas vähemalt viie aasta jooksul lõppmakse tegemisest arvates.

§ 19.   Toetuse saaja õigused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada rakendusüksuselt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.

  (2) Toetuse saajal on õigus ärakuulamisele ning võimalus esitada oma seisukohad haldusmenetluse seaduse §-s 40 ja struktuuritoetuse seaduse § 23 lõikes 2 sätestatud juhtudel ja korras.

6. peatükk Aruannete esitamine ja toetuse maksmise tingimused 

§ 20.   Aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande ja maksetaotluse hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu e-posti teel, e-toetuse keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna või allkirjastatuna paberkandjal.

  (2) Projekti lõpparuanne peab sisaldama teavet projekti eesmärgi ning väljundnäitajate saavutamise kohta ning teostatud tegevuste kirjeldust.

  (3) Rakendusüksusel on õigus kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust toetuse lõppsaaja juures projekti abikõlblikkuse perioodil ja sellele järgneva viie aasta jooksul.

§ 21.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja maksetaotluse elektrooniliselt rakendusüksuse e-posti teel, e-toetuse keskkonnas digitaalselt allkirjastatuna või allkirjastatuna paberkandjal ja lisab sellele järgmised dokumendid:
  1) projekti lõpparuande;
  2) kinnistu liitumisel ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga teenuslepingu vee-ettevõtjaga ühisveevärgivee võtmiseks ja reovee ära juhtimiseks ühiskanalisatsiooni, mis ei tohi olla varasem taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast;
  3) majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määruses nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” sätestatud nõuetele vastava teostusjoonis, mille on teostanud isik, kellel on kutseregistris kutsestandard geodeet vähemalt tase 5 ning millest peab selguma rajatud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni pikkus;
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]
  4) kogumismahuti või omapuhasti ümberehitamise või rajamise korral toote ostu tõendavad dokumendid, paigaldamise fotod, toote sertifikaadi ning kasutusteatise, millest ainult toote sertifikaat võib olla varasem taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast.
[RT I, 05.05.2020, 1 - jõust. 08.05.2020]

  (2) Rakendusüksus võib taotluse rahuldamise otsusega täiendada eelmises lõikes nõutud dokumentide loetelu.

  (3) Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul maksetaotluse ja sellele lisatud dokumentide nõuetele vastavust. Puuduste korral määrab rakendusüksus toetuse saajale tähtaja nende kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb aja võrra, mis kulub toetuse saajal puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Rakendusüksus võib peatada maksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikes 1 toodud juhul.

  (5) Väljamakse tehakse pärast seda, kui rakendusüksus on lugenud projekti tegevused ellu viiduks ning mitte rohkem kui 90 päeva jooksul.

§ 22.   Finantskorrektsioonid

  (1) Finantskorrektsiooni otsus tehakse vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-des 45–47 ning Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” §-le 12 (edaspidi ühendmäärus) §-des 21–23 sätestatule.

  (2) Kui toetuse saaja rikub käesoleva määruse § 18 lõikes 8 sätestatud kohustust, nõuab rakendusüksus toetuse tagasi.

  (3) Toetust nõutakse tagasi vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 48. Toetuse tagasimaksmist võib ajatada vastavalt ühendmääruse §-le 24.

§ 23.   Vaiete menetlemine

  (1) Rakendusüksuse toimingu või otsuse peale tuleb enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaie rakendusüksusele. Vaide lahendab rakendusüksus haldusemenetluse seaduses sätestatud korras.

  (2) Vaie lahendatakse 30 kalendripäeva jooksul rakendusüksusele vaide esitamisest arvates. Vaide lahendamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduse § 84 lõike 2 kohaselt.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json