Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2020, 3

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Vastu võetud 27.04.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruses nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „programmile” sõnadega „ning hariduskeskuse pilootprojektile”;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva määruse alusel projektidele antud toetuste oodatava tulemusena on loodud nüüdisaegsed õppe- ja töötingimused kuni kuueteistkümnes riigigümnaasiumis ning hariduskeskuse pilootprojektis.”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) hariduskeskuse pilootprojekt – Tallinna Muusika- ja Balletikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine, et koondada ühte koolihoonesse erinevad kooliastmed ja -tüübid ning efektiivselt kasutada spetsiifilisi ressursside, unikaalset oskusteavet ning spetsialiste.”;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „töövahenditega” sõnadega „või ehitatakse ja sisustatakse hariduskeskuse pilootprojekti õppehoone”;

5) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „Abikõlblikud on” sõnadega „Investeerimisel riigigümnaasiumi hoonesse või hoonetesse on abikõlblikud”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Investeerimisel hariduskeskuse pilootprojekti on abikõlblikud järgmised käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud vastavalt taotluse rahuldamise otsusele:
1) ehitustööd, sealhulgas liitumised tehnovõrkudega ja liitumistasud ning hoone teenindamiseks vajalikud kinnistu heakorratööd ning teede, platside ja muude teenindavate ehitiste ehitamine;
2) kohtkindlate seadmete, sisustuse, audio-, video- ja valgustehnika ost ja paigaldus.”;

7) paragrahvi 7 lõike 3 punktid 3–4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Õppehoonest eraldiseisva spordihoone ehitamise või uusehitisse spordiruumide ehitamise kulud on abikõlblikud, kui investeerimisettepanekus on nende kulude vajalikkus konkreetses asulas põhjendatud ning ekspertkomisjon on nende ehitamise vajalikkuse heaks kiitnud.”;

9) paragrahvi 10 lõike 1 teine lause loetakse kolmandaks lauseks ja lõiget täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Koolivõrgu juht koostab ka hariduskeskuse pilootprojekti investeerimisettepaneku.”.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json