Teksti suurus:

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 05.05.2020, 16

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Vastu võetud 30.04.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 91 lõike 7 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruses nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Täiendav toetus

(1) Täiendav toetus on ette nähtud spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori ettevalmistavas astmes, treeningastmes ja meisterlikkuse astmes töölepingu alusel juhendava 3. ja kõrgema kutsetasemega treeneri tööjõukulu katmiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi olukorras.

(2) Täiendavat toetust eraldatakse kuni kolme kalendrikuu eest ajavahemikus 2020. aasta aprillist juunini.

(3) Täiendavat toetust eraldatakse tingimusel, et sama treeneri tööjõukulu katmiseks ei ole käesoleva määruse alusel 2020. aastaks toetust eraldatud.

(4) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab tagama täiendava toetuse saamisega seotud treenerile toetatud kuude eest töötasu maksmise vähemalt treeneri töölepingus kokkulepitud tööajale vastava Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ulatuses.

(5) Täiendava toetuse saamiseks peab spordialaliit, spordiklubi või spordikool vastama käesoleva määruse § 4 lõigetes 1, 11 ja 3–9 sätestatud nõuetele. Käesoleva määruse § 4 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuetele vastavust arvestatakse 2020. aasta 1. märtsi seisuga.

(6) Täiendava toetuse saamiseks peab spordialaliit, spordiklubi või spordikool olema registreeritud vastavalt Eesti spordiregistris või Eesti Hariduse Infosüsteemis vähemalt kolm kuud käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud taotluse esitamise tähtpäevaks.

(7) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule peab täiendava toetuse saamisega seotud treener vastama käesoleva määruse § 5 lõigetes 2 ja 4 sätestatud nõuetele. Kui treeneri kutse taotletava täiendava toetuse perioodi jooksul aegub, eraldatakse täiendavat toetust kutse kehtivuse lõpuni.

(8) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab olema kandnud täiendava toetuse saamisega seotud treeneri andmed 2020. aasta 1. märtsi seisuga töötamise registrisse ametinimetusega „treener” või „instruktor” (ametikoodi algus 3422 või 3423) ja treeneri tööleping peab kehtima vähemalt taotletava täiendava toetuse perioodi lõpuni.

(9) Täiendava toetuse saamisega seotud treeningrühm peab vastama käesoleva määruse §-s 6 sätestatud nõuetele. Nõuetele vastavust arvestatakse 2020. aasta 1. märtsi seisuga.

(10) Täiendavat toetust nõuetele vastava treeneri tööjõukulu katmiseks eraldatakse vastavalt treeneri poolt spordialaliidus, spordiklubis või spordikoolis juhendatavate treeningrühmade treeningtundide summale, kuid mitte rohkem kui 24-treeningtunnise nädalakoormuse eest kõigi selle treeneri tööjõukulu katmiseks täiendavat toetust saama õigustatud spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide peale kokku.

(11) Täiendava toetuse määr 24-treeningtunnise nädalakoormuse eest on 250 eurot kuus. Väiksema nädalakoormusega töötava treeneri tööjõukulu katmiseks eraldatakse täiendavat toetust proportsionaalselt väiksemas määras. Mitmes spordialaliidus, spordiklubis või spordikoolis lapsi või noori treeniva treeneri tööjõukulu katmiseks eraldatud täiendavale toetusele kohaldatakse käesoleva määruse § 7 lõiget 11.

(12) Taotlus täiendava toetuse saamiseks esitatakse elektroonilise keskkonna kaudu toetuse andjale kahe nädala jooksul Kultuuriministeeriumi ja toetuse andja kodulehel täiendava toetuse taotlemise võimaluse teatavaks tegemisest arvates.

(13) Täiendava toetuse taotluse esitamisele kohaldatakse käesoleva määruse § 8 lõikeid 2–4 ja § 9.

(14) Täiendava toetuse taotluses esitatakse andmed muu toetuse saamise kohta COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2020. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt.

(15) Toetuse andja kontrollib täiendava toetuse taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõigetest 1, 3 ja 5–9 tulenevatele nõuetele, rakendades selleks vajaduse korral käesoleva määruse § 10 lõikes 2 nimetatud meetmeid.

(16) Toetuse andja otsustab täiendava toetuse eraldamise kümne tööpäeva jooksul täiendava toetuse taotluste esitamise tähtpäevast arvates. Täiendava toetuse otsusele kohaldatakse käesoleva määruse § 12 lõikeid 3–5.

(17) Täiendav toetus makstakse välja kümne tööpäeva jooksul täiendava toetuse eraldamise otsustamisest arvates.

(18) Kui spordialaliidul, spordiklubil või spordikoolil on toetuse andja ees võlgnevusi, võib toetuse andja kehtestada täiendava toetuse eraldamise otsusele kõrvaltingimuse, mille kohaselt tuleb võlgnevused täiendava toetuse saamiseks kõrvaldada. Sellisel juhul makstakse täiendav toetus välja kümne tööpäeva jooksul võlgnevuste kõrvaldamisest arvates.

(19) Toetuse andja kontrollib Maksu- ja Tolliameti kaudu kohustuslike maksude ja maksete tasumist treenerite eest, kelle tööjõukulu katmiseks täiendav toetus eraldati.

(20) Kui pärast täiendava toetuse eraldamise otsustamist selgub, et spordialaliit, spordiklubi või spordikool või toetuse saamisega seotud treener või treeningrühm ei vasta täiendava toetuse saamise ajal käesoleva paragrahvi lõigetest 1, 3 või 5–9 tulenevatele nõuetele, täiendavat toetust ei kasutata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud eesmärgil või ei täideta käesoleva paragrahvi lõikest 4 tulenevat kohustust, on toetuse andjal õigus täiendava toetuse eraldamise otsust muuta või see kehtetuks tunnistada ning enammakstud täiendav toetus tagasi nõuda.”;

2) paragrahv 181 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punkt 2 jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json